Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Monika Solecka"

Dezynfekcja ścieków miejskich za pomocą kwasu nadoctowego

Czytaj za darmo! »

Celem dezynfekcji ścieków jest usunięcie z nich organizmów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych. W praktyce eksploatacyjnej najczęściej przeprowadza się dezynfekcję ścieków [1, 2]: - bytowo-gospodarczych pochodzących ze szpitali zakaźnych, sanatoriów i domów opieki, gdzie przebywają chorzy na choroby zakaźne, - powstających w laboratoriach mikrobiologicznych, - bytowo-gospodarczych nie w pełni oczyszczonych, - przemysłowych z garbarni, rzeźni i zakładów utylizacyjnych, - miejskich na podstawie zarządzenia władz sanitarnych, np. w związku z wybuchem epidemii, - miejskich w okresie awarii podstawowych obiektów oczyszczalni ścieków, - miejskich w okresie zbyt niskich stanów wody w odbiorniku. W powyższych przypadkach proces dezynfekcji ścieków służy przede wszystkim z[...]

Zastosowanie fotokatalizy TiO2/UV do dezynfekcji ścieków miejskich


  Przedstawiono charakterystykę TiO2/UV. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania układu TiO2/UV na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty fotokatalizy. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą TiO2/UV działających w skali pilotowej.Podczas kolejnych etapów oczyszczania ścieków miejskich, obok usuwania związków chemicznych, dochodzi też do eliminacji organizmów, przy czym efektywność redukcji ich liczebności jest uzależniona od przyjętej w danej oczyszczalni technologii oczyszczania. Z reguły całkowite usunięcie organizmów ze ścieków lub obniżenie ich liczby do określonego poziomu wymaga dalszego poddania ścieków oczyszczaniu w gruncie (infiltracja) lub wprowadzenia dodatkowego stopnia oczyszczania - końcowej dezynfekcji ścieków [1]. Do dezynfekcji ścieków miejskich wykorzystywane są głównie procesy chemiczne, jednak ze względu na toksyczność, mutagenność, kancerogenność i teratogenność powstających w ich trakcie produktów pośrednich, rozwinięto inne alternatywne metody dezynfekcji - metody fizyczne. Należą do nich: promieniowanie jonizujące [gamma], promieniowanie UV, procesy fotokatalityczne oparte na połączonym działaniu promieniowania UV i TiO2 oraz promieniowania UV i TiO2/Ag, a także techniki membranowe. Dezynfekcja ścieków miejskich za pomocą metod fizycznych jest m.in. jednym z głównych etapów technologii odzyskiwania wody ze ścieków w celu jej ponownego wykorzystania, np. w rolnictwie, czy przemyśle. Woda odzyskana ze ścieków musi odpowiadać określonym standardom sanitarnym. Normy dotyczące jej jakości zawarte są m.in. w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska [2]. Ponieważ koszty inwestycyjne, jak i operacyjne dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą metod fizycznych są wysokie (z innych metod dezynfekcji droższe jest tylko stosowanie kwasu nadoctowego i ozonu) zaleca się je wykorzystywać jedynie w dużych oczy[...]

Przykłady instalacji odnowy wody ze ścieków miejskich

Czytaj za darmo! »

Ścieki miejskie uznawane są za jeden z rodzajów odpadów. Powszechnie podejmowanym działaniem, mającym na celu ich zagospodarowanie jest oczyszczanie, po którym ścieki te odprowadzane są do wód powierzchniowych lub gleby. Obecnie, w obliczu coraz bardziej zauważalnego na świecie problemu deficytu świeżej wody, ścieki miejskie postrzegane są jako alternatywne jej źródło. Polska jest w szczegól[...]

Wpływ H2O2 i H2O2 /Fe+2 na toksyczność anionowego środka powierzchniowo-czynnego

Czytaj za darmo! »

.rodki powierzchniowo-czynne (SPC) nale.. do grupy zanieczyszcze. zak.ocaj.cych przebieg biologicznego oczyszczania .ciekow. Zwi.zki te uznawane s. za inhibitory tlenowej biodegradacji .ciekow, przyczyniaj.ce si. do niskiej wydajno.ci procesu oczyszczania [1,2]. Mechanizm dzia.ania SPC polega na zmianie przepuszczalno.ci .ciany i b.ony komorkowej mikroorganizmow. Na przyk.ad kationowe SPC (KSPC) po pocz.tkowej fazie adsorpcji na powierzchni komorek przenikaj. do wn.trza struktur komorkowych, uszkadzaj. b.on. komorkow. i zlokalizowane w niej enzymy, pora.aj. czynno.ci oddechowe i przemiany w.glowodanow w komorkach, a w konsekwencji . przy odpowiednio wysokich st..eniach . prowadz. do .cinania si. bia.ek strukturalnych i enzymatycznych [2]. Anionowe SPC (ASPC) i KSPC, obni.aj.c napi.cie powierzchniowe cieczy, zaburzaj. te. procesy podzia.u komorek drobnoustrojow, co prowadzi do powstawania form wyd.u.onych lub rozga..zionych, a tak.e do hamowania ich wzrostu [3]. Wyra.ne hamowanie wzrostu bakterii osadu czynnego wyst.puje, gdy zawarto.. niektorych ASPC wynosi oko.o 750 mg dm-3 [4]. W przypadku KSPC antybakteryjne dzia.anie mo.e wyst.pi. ju. przy st..eniu 1 mg dm-3 [2,4]. Niejonowe .rodki powierzchniowo-czynne (NSPC) nie s. zasadniczo uznawane za inhibitory wzrostu bakterii [3,5]. Oko.o 80% zawartych w .ciekach SPC zostaje z nich usuni.ta w biologicznych systemach oczyszczania [6]. Uwa.a si., .e podstawowym mechanizmem usuwania .rodkow powierzchniowo-czynnych ze .ciekow w oczyszczalniach biologicznych jest adsorpcja na biomasie [7]. W wi.kszo.ci przypadkow SPC nie ulegaj. biodegradacji w ogole lub s. rozk.adane cz..ciowo. Podatno.. SPC na rozk.ad enzymatyczny jest zale.na od budowy chemicznej. St..enie substancji powierzchniowo-czynnych w .ciekach dop.ywaj.cych do oczyszczalni biologicznej powinno wynosi. < 20 mg dm-3, dlatego zaleca si. przed procesem biologicznym zwi.zki te usuwa. innymi metodami, g.ownie fizyczno-chemicznymi, [...]

Biopolimery zewnątrzkomórkowe w osadzie czynnym


  Budowa i rodzaje biopolimerów zewnątrzkomórkowych oraz mikroorganizmy je wytwarzające. Czynniki wpływające na syntezę biopolimerów.Polimery to substancje powstałe w wyniku połączenia wielu prostych cząsteczek chemicznych (monomerów), różniące się od nich chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi właściwościami. Połączone monomery mogą utworzyć polimery liniowe, rozgałęzione i usieciowane przestrzennie. Wyróżnia się polimery syntetyczne, określane często jako tworzywa sztuczne (m.in. polietylen, polipropylen, poliakrylamid) oraz polimery naturalne (biopolimery), do których należą m.in. kwasy nukleinowe, białka i polisacharydy. Niektóre biopolimery należą do homopolimerów - zbudowane są z jednakowych cząsteczek prostych. Większość biopolimerów jest kopolimerami, czyli polimerami zbudowanymi z różnych cząsteczek prostych, choć zazwyczaj należących do jednej klasy związków chemicznych. Przykładowo kwasy nukleinowe są kopolimerami nukleotydów, a białka są kopolimerami aminokwasów. Szczególnie ważną rolę pełnią biopolimery, które mają wiele grup funkcyjnych. Biopolimery wchodzą w skład komórek, są też materiałem budulcowym w obszarach międzykomórkowych. Kłaczek osadu czynnego określany jako "nośnik oczyszczania" składa się z bakterii, zewnątrzkomórkowych biopolimerów, organizmów wyższych (tzw. mikrofauny) oraz cząstek organicznych i nieorganicznych. Organizmy stanowią od 5 do 20% masy kłaczka, przy czym, od 5 do 80% z nich to osobniki żywe i aktywne [1,2]. Liczba bakterii w osadzie konwencjonalnym wynosi około 5,9 109/cm3, natomiast w osadzie wysoko obciążonym jest wyższa i kształtuje się na poziomie 1,4 1010/cm3 [2,3]. W przeliczeniu na jednostkę suchej masy osadu odpowiada to wartościom 1,3 1012/g s.m. oraz 3,0 1012/g s.m. Zawartość zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych w kłaczku wynosi około 40-60% jego masy [1,2]. 2. Budowa i rodzaje biopolmerów zewnątrzkomórkowych Biopolimery zewnątrzkomórkowe (egzobiopolimery, zewnątrzkom[...]

Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok ze stopu Inconel 625 napawanych na rury kotłów w spalarniach odpadów w środowisku gazów agresywnych DOI:10.15199/24.2016.4.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i składu chemicznego powłok ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT (Cold Metal Transfer) na rury kotłów stosowanych w spalarniach odpadów komunalnych w stanie po napawaniu oraz po teście korozji. Badania odporności na korozję wysokotemperaturową powłok przeprowadzono w temperaturze 750˚C w czasie 1000 h. Eksperyment został przeprowadzony w mieszaninie gazów agresywnych - 9%O2+0,2%HCl+0,08%SO2+N2. Badania mikrostruktury powłok przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Skorodowaną powierzchnię stopu zbadano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (SEM, TEM). Próbki poddano również analizie jakościowej i ilościowej składu chemicznego za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS). Dyfrakcyjna rentgenowska analiza fazowa (XRD) ujawniła powstawanie na powierzchni próbki związków: Cr2O3, Ni3Mo, CrNbO4 i niestechiometrycznego związku Cr0,4Ni0,6. Na powierzchni spoiny stwierdzono obecność tlenku Fe2O3. In the paper results of microstructure and chemical composition of the alloy Inconel 625 deposited coatings by CMT on the boiler tubes for waste incineration plants. The corrosion test at 750˚C temperature for 1000 h in aggressive environment (9%O2+0.2%HCl+0.08SO2+N2) was performed. The microstructure and chemical compositions of the deposited coatings were analysis using light and scanning electron microscopy. The corrosion products of the coatings were characterized by electron scanning and transmission microscopy (SEM, TEM). For quantitative description of the chemical composition of corroded weld overlays the energy depressive X-ray spectroscopy analysis (EDS) was used. The X-ray diffraction characteristics of the scale showed that surface corrosion processes induce the formation of a Cr2O3, Ni3Mo and nonstoichiometric Cr0.4Ni0.6. The presence of iron in the cladded weld surface is conducive to the formation of Fe3O4 o[...]

Charakterytyka osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu DOI:10.15199/17.2018.8.5

Czytaj za darmo! »

Oczyszczalnię ścieków w Zgierzu zbudowano w 1998 roku na potrzeby miasta Zgierz i zakładów produkujących barwniki syntetyczne "Boruta" (aktualnie nieistniejących). Początkowo zaprojektowana w układzie 3-stopniowego Bardenpho została zmodernizowana w 2010 roku do 5-stopniowego Bardenpho, wzbogaconego w dwie dodatkowe komory [12]. Komorę tlenową podzielono w tym przypadku na dwie części, a pomiędzy nimi umiejscowiono dodatkową komorę denitryfikacji. Dzięki tej zmianie układ umożliwia większą redukcję azotu. Wpływ na to mają procesy zachodzące w dodatkowych komorach. W dodatkowej komorze anoksycznej odrywane są od kłaczków pęcherzyki azotu. Dzięki temu zabiegowi zwiększona została skuteczność denitryfikacji, a także ograniczeniu uległa niekorzystna ze względów technologicznych denitryfikacja w osadnikach wtórnych (niweluje się tutaj efekt podnoszenia kłaczków przez pęcherzyki azotu w osadnikach wtórnych). Bardzo ważna jest odpowiednia kontrola tej strefy, gdyż możliwe jest tutaj wtórne uwalnianie fosforanów z biomasy osadu czynnego. Częściowo zabezpiecza przed tym zjawiskiem druga strefa tlenowa umożliwiająca powtórne wbudowanie fosforanów w biomasę. W strefie tej także osad czynny jest natleniany przed wprowadzeniem do osadników wtórnych. Modernizacja oczyszczalni objęła także przepompownię odpowiedzialną za recyrkulację wewnętrzną. Umożliwiło to wzrost przepływu strumienia ścieków i osadu recyrkulowanego ze 160 do 650%. Aktualnie wielkość oczyszczalni w Zgierzu określana jest na ponad 100 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) [9]. Celem badań była ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zgierzu na podstawie analizy osadu czynnego i oczyszczanych ścieków. Materiały i metody Materiał badawczy stanowił osad czynny, który pobierano na wylocie z bioreaktora znajdującym się na końcu drugiej komory tlenowej (rys. 1). Obserwacje mikroskopowe przeprowadzano za pomocą mikroskopu optycznego Nikon H600L i oprogramowania komputero[...]

Struktura i właściwości powłok ze stopów Inconel 625 i 686 napawanych metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych DOI:10.15199/28.2015.6.2


  Structure and properties of Inconel 625 and 686 weld overlays deposited onto boiler pipes and membrane walls by the CMT technique In the paper results of complex microstructural, microchemical, mechanical and corrosion resistance investigations of Inconel 625 and 686 weld overlays deposited onto boiler pipes and membrane walls, which are used within boilers for waste incineration, are described. The membrane walls and boiler pipes (made of 16Mo3 steel) were weld overlaid in the SEFAKO S.A. using CMT (Cold Metal Transfer) technique. The average thickness of weld deposited coatings was about 2.5 mm, while thickness of the heat affected zone in pipes about 0.6 mm. The microstructure and chemical composition of the deposited coatings were analyzed using light, scanning and transmission electron microscopes connected to an energy dispersive X-ray analyzer (EDS) apparatus. The chemical composition variations in the content of Ni, Fe, Cr, Mo and Nb in the direction perpendicular to the coatings surface and dendritic microsegregation were examined. Moreover, mechanical properties were determined using tensile test samples made of overlaid pipes and membrane walls. Examinations showed a high strength and plasticity of the Inconel 625 and 686 weld overlaid boiler pips and membrane walls. EDS Microprobe measurements of the Inconel 625 and 686 weld overlays showed the Fe content rapidly decreasing in the direction from the Fe-rich substrate towards the coating to the level of 5 wt % within 30 μm, and near the coating surface the Fe content reaches level of only about 3%. Research showed that due to microsegregation that occurs during the process of solidification of the Inconel 625 weld overlays, the cores of the dendrites are richer in Ni, Fe and Cr, while the areas between dendrite arms, the so-called interdendritic regions, are richer in Mo and Nb. It was shown that W in 686 alloy segregates much less than Nb in Inconel 625 coatings. Microstructu[...]

Investigation of Ni-base coatings after corrosion test DOI:10.15199/28.2016.4.7


  Inconel 625 and 686 are Ni-Cr-Mo alloys used for its high strength, outstanding corrosion resistance, and excellent fabricability. For this reason, these alloys are typically used as a one of the most important coating material and can be applied to chemical and petrochemical plants, power generation sector, heat exchanger tubing for boilers of waste incinerators. To perform the Ni-base weld overlays, without introducing too much Fe, a new weld technique called Cold Metal Transfer (CMT) was used. This paper presents the mechanisms of high-temperature corrosion, microstructure and chemical composition of boiler elements after the waste incineration form ashes at 650°C from 500 h. Microstructure examinations of the Inconel 625 and Inconel 686 corroded surface were carried out by scanning electron microscopy (SEM) supported by energy dispersive spectroscopy (EDS). The phase compositions of the corroded surfaces were carried out by means of X-ray diffraction. Key words: Inconel 625, Inconel 686, corrosion layer.1. INTRODUCTION Corrosion-resistant Ni-base superalloys like Inconel 625 and Inconel 686 are widely used in several industrial sectors, including petrochemical or power generations, due to their high performance in aggressive environments. The field of their application as the structural materials depends, to a large extent, on the concentrations and the ratios between the contents of their main alloying components, primarily, chromium and molybdenum. Nowadays, Ni-base alloys are typically used to manufacture engineering components, or coatings for protection of cheaper metallic substrates, which should work in extreme conditions including mechanical loads and an aggressive environment at high temperature. Due to the excellent high temperature corrosion resistance and good strength at high temperatures Ni-base alloys can work in aggressive environments [1, 2]. Inconel 625 is a metallic materials, austenitic alloy, showing an extrao[...]

 Strona 1