Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Dziuba"

NOWA STRATEGIA REALIZACJI POŁ ˛ ACZE´N ROZGŁOSZENIOWYCH W POLACH TYPU BANYAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.13


  Do tej pory w literaturze przedmiotu znany był algorytm realizuja˛cy poła˛czenia typu punkt-punkt, w polach log2(N; 0; p) składaja˛cych sie˛ z komutatorów 2  2. Głównym załoz˙eniem tego algorytmu było zestawianie poła˛czen´ w płaszczyznach, w których zestawiane poła˛czenie be˛dzie blokowało najmniejsza˛ liczbe˛ przyszłych poła˛czen´ . W tym artykule zaprezentowano nowy algorytm dla pól log2(N; 0; p), który swoje działanie opiera na nowej strategii realizacji poła ˛czen´ rozgłoszeniowych. Nowy algorytm wykorzystuje koncepcje ˛ okien blokowania do dzielenia poła˛czen´ rozgłoszeniowych na podpoła˛czenia, oraz koncepcje˛ zestawiania poła˛- czen´ w płaszczyz´nie, w której zestawiane poła˛czenie zablokuje najmnieja˛ liczbe˛ przyszłych poła˛czen´ . Proponowany w artykule algorytm nie zmienia warunków nieblokowalno´sci w szerokim sensie (ang. wide-sense nonblocking - WSNB) dla wielopłaszczyznowych pól typu banyan, ale w znacza˛cy sposób poprawia wydajno´s´c blokowalnych pól komutacyjnych. Do tej pory Autorzy porównali skuteczno´s´c algorytmów znanych z literatury (losowy (R), kolejno´sciowy (S), pseudoprzypadkowy (RR), Beneš’a (B), odwrócony Beneš’a (RB), okienny (BWA)) w wielopłaszczyznowych polach typu banyan [1], [2]. Badania dowiodły, ˙ze najlepsze wyniki (najni˙zszy współczynnik strat) w blokowalnych polach typu banyan, osia˛gał algorytm bazuja˛cy na koncepcji okien blokowania o zmiennym rozmiarze [3]. W tym artykule przedstawiono wyniki symulacji które dowodza˛, z˙e nowa strategia daje lepsze rezultaty niz˙ najlepsze rozwia˛zanie znane do tej pory z literatury przedmiotu. 1. WPROWADZENIE Pola komutacyjne sa˛ najwaz˙niejszym elementem we˛- złów w dzisiejszej infrastrukturze sieciowej. Mo˙zna implementowac ´ je w routerach, przeła˛cznikach, procesorach sieciowych, krotnicach optycznych i wielu innych urza˛dzeniach sieciowych. Pole komutacyjne jest wykorzystywane do zestawiania poła˛czen´ pomie˛dzy wejs´ciami we˛zł[...]

PORÓWNANIE STRATEGII REALIZACJI POŁ ˛ ACZE´N ROZGŁOSZENIOWYCH WPOLACH TYPU BANYAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.15


  Pola typu multi-log2N sa˛ cze˛sto wykorzystywane w nowoczesnych, optycznych w˛ezłach telekomunikacyjnych. W polach tego rodzaju dopuszcza sie˛ zarówno poła˛czenia typu punkt-punkt, jak równiez˙ poła˛czenia rozgłoszeniowe. W literaturze rozpatrywane sa˛ blokowalne oraz nieblokowalne pola typu log2N. Do zestawienia poła˛czenia w polach blokowalnych jak i nieblokowalnych, wykorzytywane sa˛ odpowiednie algorytmy wyboru drogi poła˛czeniowej. Do tej pory w literaturze przedmiotu znane jest porównanie algorytmów w blokowalnych polach typu multi-log2N dla poła˛czen´ typu punkt-punkt [1]. W tym artykule po raz pierwszy porównano znane algorytmy z literatury przedmiotu (losowy (R), kolejno´sciowy (S), pseudoprzypadkowy (RR), Beneš’a (B), odwrócony Beneš'a (RB)) z algorytmem bazuja˛cym na koncepcji okien blokowania (ang. Blocking Window Algorithm - BWA) w rozgłoszeniowych polach blokowalnych typu multi-log2N. Podczas symulacji komputerowych zbadano trzy strategie zestawiania poła˛czen´ rozgłoszeniowych. Algorytmy zostały porównane pod wzgl˛edem warto´sci współczynnika strat, zło˙zono´sci obliczeniowej oraz implementacji sprz˛etowej. W artykule wyznaczono ten algorytm, który osia˛ga najlepsze rezultaty (rozumiane jako mniejsze warto- ´sci współczynnika strat) w blokowalnych polach typu multi- log2N. Wybrany algorytm zostanie wykorzystany do dalszych badan´ i porównania z nowym, proponowanym rozwia˛- zaniem zestawiania poła˛czen´ w tego typu polach. 1. WPROWADZENIE Dzisiejsze usługi telekomunikacyjne oraz aplikacje wymagaja˛ poła˛czen´, które zestawiane sa˛ pomie˛dzy jednym nadawca˛, a wieloma odbiorcami jednoczes´nie [2]. Oznacza to, z˙e we˛zły telekomunikacyjne musza˛miec´ moz˙liwos´c´ zestawiania poła˛czen´ pomie˛dzy jednym wejs´ciem, a wieloma wyjs´ciami. Do zestawienia poła˛czen´ rozgłoszeniowych [3], [4] potrzebne sa˛ odpowiednie pola komutacyjne, które sa˛ implementowane w nowoczesnych we˛złach sieciowych. Najpopula[...]

 Strona 1