Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcelina Ciupak"

Silne efekty entropowe orientacji molekularnej w kinetyce krystalizacji polimerów DOI:10.15199/62.2019.11.13


  Orientacja osiowa segmentów giętkich makrocząsteczek łańcuchowych polimerów w fazie amorficznej następuje wskutek działania jednoosiowego naprężenia rozciągającego stopionego polimeru lub deformacji rozciągającej w stanie stałym. Orientacja molekularna fazy amorficznej wpływa na zwiększenie termodynamicznej siły napędowej krystalizacji (energii swobodnej Gibbsa) wskutek obniżenia entropii makrocząsteczek fazy amorficznej. Wpływ ten przekłada się na zwiększenie równowagowej temperatury topnienia materiału jako efekt termodynamiczny oraz na przyspieszenie szybkości nukleacji i wzrostu kryształów, a w konsekwencji szybkości krystalizacji, jako efekt kinetyczny. Orientacja amorficzna ma również wpływ na zwiększenie modułu sprężystości i wytrzymałości mechanicznej materiału. Zagadnienia kinetyki krystalizacji polimerów są szczególnie ważne ze względu na szerokie wykorzystanie w przemyśle, zarówno w procesach wytwarzania, jak też w zastosowaniach. Dyskutowane w pracy efekty mają charakter entropowy. Wynikają one z dominacji entropii orientacji łańcuchowych makrocząsteczek polimeru nad entalpią deformacji w energii swobodnej Gibbsa, w odróżnieniu od materiałów małocząsteczkowych, gdzie efekty entropowe nie są tak silnie dominujące. 98/11(2019) 1761 Prof. dr hab. inż. Ryszard B. PĘCHERSKI w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2007 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora, jest kierownikiem Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jest też profesorem i nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalno[...]

 Strona 1