Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Bajdab"

Zastosowanie biowęgla i zeolitu jako adsorbentów zanieczyszczeń mineralnych DOI:10.15199/62.2019.12.19


  Rozwój wielu gałęzi przemysłu, w tym transportu, energetyki, górnictwa, a także rolnictwa i sektora gospodarki komunalnej, ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Zwiększający się poziom zawartości metali ciężkich we wszystkich elementach środowiska stanowi jeden z najbardziej uciążliwych problemów towarzyszących cywilizacji. Metale ciężkie występują w glebie w różnych połączeniach mineralnych i organicznych oraz formach jonowych, znajdujących się w roztworze glebowym. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny połączeń, formy te cechują się różną mobilnością, toksycznością i biodostępnością1). Z tego względu poznanie interakcji pomiędzy metalami ciężkimi (ich formami) i składnikami gleby oraz ich przemian w środowisku nie może być dokonywane jedynie na podstawie zawartości całkowitej tych pierwiastków. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się adsorbentom, które poprzez zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleby wpływają na zmniejszenie mobilności i biodostępności metali ciężkich2, 3). Do powszechnie stosowanych adsorbentów mineralnych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego należą m.in. zeolity, ziemia okrzemkowa, popioły lotne, węgle aktywne, perlity i minerały ilaste. Wśród organicznych adsorbentów można wymienić m.in. torf, trociny, bawełnę, łuski ryżowe i skupiający na sobie coraz większą uwagę - biowęgiel1, 3). Materiały te często stanowią produkt uboczny w różnych gałęziach przemysłu. Rozwój technologii otrzymywania adsorbentów sprawił, że możliwe stało się uzyskanie materiałów o ściśle określonych parametrach strukturalnych, co pozwala na zakwalifikowanie ich do konkretnych zastosowań w przemyśle i rolnictwie. Wśród mineralnych adsorbentów ważną rolę odgrywają zeolity. Są to porowate glinokrzemiany o budowie krystalicznej, zawierające w swojej strukturze system połączonych ze sobą komór i kanałów, do którego prowadzą otwory (okna) o określonych rozmiarach i kształcie. Parametry geometryczne okien zeolitó[...]

 Strona 1