Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Skibińska"

Środki Smarowe 2017 DOI:


  W dniach 10-12 maja 2017 r. w hotelu "Krynica" w Krynicy-Zdrój odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Środki Smarowe 2017" zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących 40 firm z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele przemysłu środków smarowych, instytucji naukowych prowadzących prace naukowe i badawczo-rozwojowe oraz firm oferujących aparaturę naukową i pomiarową. Znaczna część przedstawicieli przemysłu reprezentowała międzynarodowe koncerny, wiodące na europejskim i światowym rynku środków smarnych. Otwarcia Konferencji i powitania gości dokonała Pani mgr inż. Wiesława Urzędowska, zastępca dyrektora ds. technologii nafty INiG-PIB. Przypomniała ona historię i cele Konferencji oraz podziękowała tegorocznym sponsorom i patronom za wsparcie tego wydarzenia. Pierwszą sesję rozpoczął Pan Bogdan Pawlicki referatem pt. "Wykorzystanie instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych do produkcji wyższych grup olejów bazowych". W Zakładzie Jedlicze Orlen Południe SA prowadzone są procesy regeneracji olejów odpadowych z wykorzystaniem procesów destylacji pod głęboką próżnią oraz katalitycznego uwodornienia w kierunku produkcji olejów bazowych. Parametry otrzymanych tą metodą olejów bazowych spełniają podstawowe wymagania olejów bazowych grupy II wg klasyfikacji API. Następnie prelegent omówił sposób produkcji olejów bazowych grupy II wg API z surowca uzyskanego w procesie hydrokrakingu oraz przedstawił parametry olejów bazowych otrzymanych tą metodą w próbie przemysłowej w instalacji do regeneracji olejów odpadowych w Zakładzie Jedlicze Orlen Południe SA. Parametry olejów bazowych uzyskanych podczas tej próby również spełniają kryteria olejów bazowych grupy II wg API, ponadto proces ten pozwala na zwiększenie zawartości węglowod[...]

Badania porównawcze metod oznaczania stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych DOI:10.15199/62.2018.3.6


  W warunkach eksploatacji smar podlega działaniu wielu czynników, które powodują jego niszczenie. Są to naprężenia ścinające, ciśnienie, obciążenia, zmienne warunki pracy, a szczególnie zmiany temperatury przy równoczesnym kontakcie z powietrzem. Degradacja fizyczna obejmuje wszystkie fizyczne zmiany smaru podczas jego użytkowania. Jest ona procesem nieodwracalnym związanym z trwałymi zmianami struktury smaru. Zaliczyć do niej można procesy mechaniczne powodujące niszczenie struktury zagęszczacza, zwiększenie wydzielania oleju bazowego, odparowywanie oleju bazowego, a także zanieczyszczenie smaru. Degradacja chemiczna obejmuje wszystkie reakcje chemiczne zachodzące wewnątrz smaru, takie jak utlenianie oleju bazowego, utlenianie zagęszczacza oraz wyczerpywanie dodatków uszlachetniających. Istotnym zagadnieniem związanym z procesami degradacji chemicznej jest odporność na utlenianie smaru1). Utlenianie jest dominującym procesem starzenia, bezpośrednio wpływającym na okres użytkowania środka smarowego. Proces utleniania można przedstawić za pomocą schematu reakcji rodnikowo- -łańcuchowych2-5), na który składają się etapy inicjacji, propagacji i terminacji. Mechanizm ten zwany jest procesem samoutleniania, gdyż główne przemiany struktur związków olejowych są wynikiem przebiegających reakcji, które katalizowane są produktami kolejnych przemian (tabela 1). W przypadku obecności metali, takich jak żelazo i miedź, może nastąpić obniżenie temperatury inicjacji i przyspieszenie procesu utleniania. Jony metali mogą również katalizować reakcję rozgałęziania6) (tabela 1). Do innych czynników, które przyspieszają procesy utleniania należą: woda, substancje zanieczyszczające i zwiększona aeracja. Jednak najprawdopodobniej, czynnikiem krytycznym przyspieszającym utlenianie jest temperatura4, 5, 7). W ocenie odporności na utlenianie olejów i smarów stosowane są metody, które umożliwiają analizę zmian budowy chemicznej 97/3(2018) 371 Mgr inż.[...]

Badania porównawcze w zakresie metod oznaczania stabilności termooksydacyjnej olejów bazowych DOI:10.15199/62.2019.4.10


  Podczas eksploatacji oleju smarowego w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, kontaktu z tlenem atmosferycznym i katalitycznego oddziaływania metali zachodzą w nim niepożądane zmiany lepkości, temperatury płynięcia i zapłonu, następuje wydzielanie osadów i szlamów oraz wzrost liczby kwasowej, która powoduje korozyjne oddziaływanie oleju na smarowane elementy. Stabilność termooksydacyjna, czyli odporność oleju na utlenianie, to zdolność oleju do zachowania składu, a więc chemicznej struktury składników, a tym samym właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych. Na stabilność gotowych olejów smarowych ma wpływ nie tylko skład chemiczny olejów bazowych, ale również zawartość dodatków uszlachetniających, a zwłaszcza inhibitorów utleniania. Ocena stabilności termooksydacyjnej olejów pozwala scharakteryzować trwałość oleju w czasie pracy, w określonej temperaturze, przy dostępie powietrza, i tym samym służy do oceny przydatności eksploatacyjnej oleju oraz do przewidywania okresów wymiany oleju w urządzeniu. Znormalizowane metody testowe oceny stabilności termooksydacyjnej olejów można podzielić na dwie grupy1). W pierwszej z nich znajdują się metody stosowane do porównywania właściwości oleju przed i po procesie utleniania, najczęściej poprzez zmianę lepkości kinematycznej, liczby kwasowej, pozostałości po koksowaniu oraz ilości wydzielonych osadów, określone normami2-9). Drugą grupę stanowią metody stosowane w celu oceny właściwości eksploatacyjnych oleju poprzez określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia liczby kwasowej równej 2 mg/g10-12) oraz spadku ciśnienia z 6,2 do 1,75 bar13, 14) i przy założonym czasie trwania testu 164 h do osiągnięcia okresu indukcyjnego15, 16). Utlenianie jest dominującym procesem starzenia, bezpośrednio wpływającym na okres użytkowania środka smarowego. Proces utleniania można przedstawić za pomocą czteroetapowego schematu reakcji rodnikowo-łańcuchowych17-19). Mechanizm ten zwany jest proce[...]

 Strona 1