Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Alina Żogała"

Potencjał technologiczny polskich węgli kamiennych. Nowe podejście do oceny przydatności dla czystych technologii węglowych DOI:10.15199/62.2019.2.8


  Węgiel kamienny, będący surowcem zarówno energetycznym, jak i chemicznym, ma fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki. W kraju zużywa się rocznie średnio 70-71 mln t tego surowca, z czego aż 57-58 mln t to węgiel energetyczny1). Energetyka oparta na węglu uznawana jest za nieprzyjazną środowisku, co wynika m.in. z emisji do otoczenia pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu oraz ditlenku węgla. W ostatnich latach istotnym zagadnieniem stał się wobec tego rozwój technologii pozwalających na znaczne ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko procesów związanych z wykorzystaniem surowca węglowego, czyli czystych technologii węglowych. Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno wydobycie węgla oraz jego przeróbkę mechaniczną, transport, składowanie i uśrednianie węgla, wykorzystanie węgla (technologie przetwórstwa węgla oraz wykorzystanie energetyczne), jak i zagospodarowanie odpadów z wydobycia i wykorzystania węgla2). Największą aktywność można obecnie zaobserwować w obszarze związanym z nowoczesnymi technikami utylizacji i przetwarzania 98/2(2019) 227 węgla. Podstawowymi kierunkami wykorzystania węgla są technologie zgazowania (produkcja gazu syntezowego, mającego szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym i chemicznym) oraz spalania, w tym m.in. spalanie pyłowe i fluidalne (przy nadkrytycznych i ultra-nadkrytycznych parametrach pary) oraz spalanie w tlenie2, 3). Każda z technologii przetwarzania węgla wymaga dostarczenia wsadu o ściśle określonych parametrach, charakteryzujących jego wartość użytkową. Pojęcie "węgiel kamienny" jest bowiem bardzo szerokie, a podstawowe właściwości poszczególnych próbek (nawet pochodzących z jednej kopalni) mogą się bardzo różnić. Co więcej, struktura i budowa tego surowca jest bardzo złożona, co znacznie utrudnia jego technologiczną klasyfikację. Według polskiej normy4) węgiel kamienny można podzielić na ściśle zdefiniowane typy, charakteryzujące się określoną przydatnością [...]

Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji paliw gazowych DOI:10.15199/62.2019.3.7


  Osady ściekowe to mieszaniny substancji ciekłych i stałej materii mineralno-organicznej, powstające podczas oczyszczania ścieków1, 2). Ilość osadów ściekowych wytwarzanych w Polsce systematycznie się zwiększa. Wzrasta też ilość oczyszczanych ścieków, a także wzrastają wymagania dotyczące ich jakości, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia ilości powstających osadów ściekowych po procesie oczyszczania. Coraz bardziej istotne są problemy związane z zagospodarowaniem, transportem, magazynowaniem i unieszkodliwianiem tych osadów3). Mając na uwadze niejednorodność osadów ściekowych zarówno pod względem jakości, jak i formy, należy rozpatrywać różne sposoby ich zagospodarowania. Coraz częściej wskazuje się że osady kumulują substancje pochodzenia farmaceutycznego4). W przypadku osadów charakteryzujących się parametrami wpisującymi się w rozporządzenie o zastosowaniu osadów na cele rolnicze należy, w myśl idei gospodarki cyrkularnej, dążyć do domykania obiegu fosforu i azotu w przyrodzie. Dla osadów charakteryzujących się parametrami uniemożliwiającymi takie zagospodarowanie (np. ze względu na podwyższoną zawartość metali ciężkich) można rozważyć kilka metod termicznego ich przekształcenia. Pierwszą z nich jest spalanie osadu ściekowego (mono spalanie). Problemem jest tu duże uwodnienie, a suszenie jest zabiegiem wymagającym dużych nakładów energetycznych (istnieje możliwość produkcji paliw formowalnych, w których osady ściekowe są jednym ze składników). Drugą metodą jest produkcja paliwa gazowego w procesie zgazowania. Gaz syntezowy (głównie CO i H2) może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych, do produkcji chemikaliów i paliw m.in. do syntezy Fischera i Tropscha, produkcji SNG (synthetic natural gas) lub bezpośrednio spalany. Możliwa też jest produkcja paliw gazowych, ciekłych i stałych w procesie pirolizy oraz produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej. Przydatność osadów ściekowych do termicznego przekształcania jest de[...]

 Strona 1