Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Bajdur"

Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.12.28


  Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. w Polsce wytworzono 114,94 mln t odpadów przemysłowych, z których popioły powstałe podczas procesów produkcyjnych stanowiły 17,7 mln t1, 2). Procedury dotyczące unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych zostały określone przepisami obowiązującymi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, takimi jak dyrektywy3, 4). Badania prowadzone nad opracowaniem skutecznych i efektywnych metod unieszkodliwia odpadów niebezpiecznych koncentrują się głównie na analizach substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie i związki organiczne, które negatywnie wpływają na środowisko lub różnorodność biologiczną. Jednakże w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą również substancje nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do takich należą związki metali alkalicznych (Na i K) oraz metali ziem alkalicznych (Ca i Mg). W 2009 r. w regionie łódzkim powstało ok. 13,73 mln t odpadów, z czego 5,07 mln t stanowiły odpady z procesów termicznych, w tym odpady z elektrowni i zakładów energetycznego spalania paliw5). Kryteria związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego wyznaczonych oraz zalecane procedury analityczne charakteryzujące te odpady i produkty powstałe po ich unieszkodliwieniu zostały z[...]

Badania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany właściwości termomechanicznych poliamidu DOI:10.15199/62.2018.2.15


  Cykliczne rozciąganie-ściskanie materiałów, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, powoduje zmiany ich właściwości mechanicznych, o czym świadczy zmiana naprężenia szczytowego, szerokości i pochylenia pętli histerezy1). Zmiany te zależą nie tylko od rodzaju tworzywa i sposobu obciążania, ale również od stanu naprężeń własnych, będących wynikiem warunków wtryskiwania. Podczas obciążenia cyklicznego wyprasek naprężenia własne sumują się z naprężeniami będącymi skutkiem obciążenia, a wypadkowy stan naprężeń może decydować o kształcie pętli histerezy. Występujący stan naprężeń przejawia się w zmianie pola pętli histerezy podczas kolejnych cykli obciążenia, co może być miarą zmiany energii dyssypacji2). Przeprowadzone badania3) pozwoliły stwierdzić, że w wyniku cyklicznego rozciągania wyprasek, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, ze wzrostem liczby cykli obciążenia naprężenie szczytowe potrzebne do uzyskania odkształcenia granicznego (ε = 0,45%) zwiększa się, co wskazuje na umocnienie materiału. Wykazano również, że wzrost prędkości rozciągania powoduje zwiększenie naprężenia szczytowego oraz zmniejszenie szerokości pętli histerezy. W przypadku tworzyw o określonej strukturze wewnętrznej procesy zmęczeniowe zależą nie tylko od poziomu obciążania, ale również od czasu jego trwania i temperatury. Czynniki te są ze sobą ściśle sprzężone, więc ich wpływ na procesy zmęczeniowe jest funkcją aktualnych parametrów stanu badanego obiektu4). Najogólniejszym przypadkiem ‹ 264 97/2(2018) Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła studia uzupełniające ma[...]

Wpływ polaryzacji stężeniowej i konwekcji swobodnej na właściwości transportowe membrany polimerowej DOI:10.15199/62.2019.11.26


  Transport membranowy jest wykorzystywany w kilku dziedzinach technologii chemicznej i medycznej, w których membrany polimerowe są stosowane jako filtry w procesach separacji substancji1). W rzeczywistych warunkach wydajność procesów separacji zależy od oporu transportu w module membranowym, w tym od polaryzacji stężenia i pola grawitacyjnego. Polaryzacja stężeniowa prowadzi do spontanicznego tworzenia się stężeniowych warstw granicznych po obu stronach 98/11(2019) 1829 Mgr Weronika GAWRYS w roku 2017 ukończyła studia w zakresie zdrowia publicznego na Politechnice Częstochowskiej. W 2015 r. uzyskała uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Hatha Joga w Krajowym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu. Jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Żywieniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Specjalność - nauki o zdrowiu. Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła magisterskie studia uzupełniające na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie od 2013 r. jest kierownikiem Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa. Specjalność - technologie w ochronie środowiska. membrany, co w konsekwencji zmniejsza siły wywołujące transport membrany2). Warstwy te można ograniczyć przez mechaniczne mieszanie roztworów i przez odpowiednie ustawienie membrany względem wektora grawitacji, co prowadzi do naturalnej konwekcji3). Można to wykonać za pomocą modeli termodynamicznych, których podstawą są równania matematyczne zawierające mierzalne parametry transporto[...]

Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) DOI:10.15199/62.2019.11.25


  Celem procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) determinującego optymalny rozwój bakterii, które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach1-5). W dotychczas stosowanym rozwiązaniu systemu sterowania napowietrzaniem przyjęto jako wartość referencyjną stężenie tlenu rozpuszczonego. W proponowanym rozwiązaniu systemu sterowania uwzględniona została silnie nieliniowa charakterystyka pracy bioreaktora jako obiektu sterowania. Nieliniowy charakter obiektu, zmienne warunki pracy oczyszczalni ścieków, wpływ zakłóceń, takich jak m.in. nierównomierny dopływ ścieków do bioreaktora, zmieniający się ładunek zanieczyszczeń, temperatura i zawartość substancji mineralnych wymuszają zmianę referencyjnego stężenia tlenu w czasie. Zawartość referencyjna tlenu określana jest poprzez regulację nadrzędną i uzależniona jest od zawartości azotu amonowego oraz azotanowego, co prowadzi do podwyższenia efektywności oczyszczania ścieków6-10). W przedstawionym podejściu trajektoria sterowania stężeniem tlenu dąży do osiągnięcia wartości referencyjnej. Część doświadczalna Obiekt badań Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 180 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), przy średnim przepływie dobowym wynoszącym 25 tys. m3/d. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany był w bioreaktorze przepływowym typu UCT z wykorzystaniem technologii osadu czynnego przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu sprężonym powietrzem. Optymalny proces napowietrzania komory aerobowej wymagał dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej (do napędu dmuchaw), co stanowiło ponad 45% rocznego zużycia energii elektrycznej w całym procesie technologicznym oczyszczania ścieków11- 16). Drugim elementem instalacji wymagającym optymalizacji zużycia energii elektrycznej był proces recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, który stanowił ponad 10% rocznego zużycia energii. Za[...]

 Strona 1