Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Gaze"

Koncepcje ograniczenia emisji szkodliwych substancji pochodzących z kotłów małej mocy w świetle dyrektywy Ecodesign DOI:10.15199/62.2019.5.23


  Jakość powietrza na terenie Polski należy do najgorszych w Europie. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)1) w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej niekorzystnymi wskaźnikami znalazło się aż 6 polskich metropolii. W 2013 r. we wszystkich tych miastach przez ponad pół roku przekraczane były dopuszczalne limity stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Stężenie rakotwórczego benzo(a)pierenu ciągle przekraczało wartości określone w normach (rys. 1) nawet o 500%2). Na liście 30 najbardziej zanieczyszczających środowisko zakładów przemysłowych w UE aż 25 znajduje się w krajach starej Unii. Spośród 30 elektrowni węglowych emitujących największe ilości CO2 do atmosfery 10 jest zlokalizowanych w Niemczech i 7 w Polsce. 976 98/5(2019) Dr inż. Łukasz ŚWIĄTEK w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W 2017 r. uzyskał stopień doktora i rozpoczął karierę w przemyśle. Specjalność - kataliza stosowana, technologia oczyszczania gazów. Dr hab. inż. Marek KUŁAŻYŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2019, str. 53. Ochrona jakości powietrza w Unii Europejskiej znalazła oparcie w wielu aktach prawnych. Najważniejszym z nich jest dyrektywa3) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Jest ona podstawą polskich regulacji ujednolicających zapisy dyrektywy. Prawo obliguje do obowiązkowego sporządzania programów ochrony powietrza (POP) oraz wprowadza nowy instrument prawny w postaci programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) lub programu wsparcia materialnego ,,Czyste Powietrze". W ten sposób prawo jasno określa rodzaj i zakres ochrony jakości powietrza w Polsce4). Zanieczyszczenia powietrza powodują wiele negatywnych konsekwencji bezpośrednich i pośrednich. Słaba jakość powietrza wpływa w głównej mierze na zdrowie ludzi i zwierząt, powodując liczne choroby układu oddechowego i centralnego układu nerwowego. Konsekwencją długotrwałego zanieczyszczania [...]

Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii DOI:10.15199/62.2019.7.6


  Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, szczególnie na terenach silnie uprzemysłowionych, takich jak Górny Śląsk, znacznie spadło w porównaniu ze stężeniami rejestrowanymi w latach 70.-90. XX w. Jedną z głównych przyczyn tego stanu były przemiany polityczno- -gospodarcze po 1989 r. Upadek wielu gałęzi przemysłu oraz likwidacja dużej liczby fabryk spowodowała zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dostających się do powietrza z tych źródeł. Obecnie, mimo wcześniej zarejestrowanego spadku zanieczyszczeń, ich poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej niekorzystnymi wskaźnikami znalazło się aż sześć polskich metropolii. Wielkość emisji w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie, podczas gdy w innych miastach europejskich obserwuje się systematyczny jej spadek1). Według raportu EEA z 2016 r. największy wpływ na pogorszanie jakości powietrza mają emitowane pyły zawieszone (PM2,5 i PM10), tlenki azotu (NOx) oraz ozon troposferyczny (O3). Zanieczyszczone powietrze jest pośrednią lub bezpośrednią przyczyną ok. 47 tys. zgonów rocznie na terenie samej Polski. W skali światowej ginie rocznie ok. 0,5 mln ludzi tylko z powodu złej jakości powietrza, którym oddychają2). Biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne, przemysł i duża energetyka mają narzucone ścisłe standardy dotyczące emisji szkodliwych substancji. Należy się zastanowić gdzie, wbrew obiegowej opinii, znajduje się największe źródło zanieczyszczenia (rys. 1). Fig. 1. Division of anthropogenic emissions into individual sources Rys. 1. Podział emisji antropogenicznej na poszczególne źródła 1070 98/7(2019) Prof. dr hab. inż. Leszek ROMAŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 6/2019, str. 975. Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego emitowane są przez przemysł (17% całkowitej emisji) i transport (10% całkowitej emisji), ale w głównej mierze przez systemy grzewc[...]

 Strona 1