Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Dzikuć"

Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Czytaj za darmo! »

W pracy wykonano opis analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), krótko opisano funkcjonowanie elektrowni opalanej węglem brunatnym oraz węglem kamiennym. Przeprowadzono analizę LCA produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów oraz Elektrowni Dolana Odra, polegającej na ocenie i porównaniu wpływu na środowisko wytworzenia 1 MWh. Analiza LCA została przeprowadzona za pomocą oprogramowania komputerowego SimaPro w wersji 7.1 Abstract. The paper presents the description of the life cycle assessment LCA (Life Cycle Assessment), briefly describes the operation of coal-fired power plants and coal. An analysis of the LCA of electricity production and Turow Power Plant Measles Dolan of assessing and comparing the environmental impact of producing 1 MWh. LCA analysis was conducted using SimaPro software, version 7.1 (Application of life cycle analysis to assess the environmental impact of electricity generation). Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, węgiel brunatny, węgiel kamienny energia elektryczna. Keywords: Life Cycle Assessment, brown coal, hard coal, electrical energy. Wstęp Przez ostatnie lata mają miejsce znaczące przemiany występujące w przemyśle energii elektrycznej, które zachodzą w przeważającej części państw Unii Europejskiej. Polityka energetyczna UE stała się jedną z kluczowych kwestii mającą wpływ na dalszy rozwój państw członkowskich. Również Polska, jak kraj pozyskujący energię elektryczną głównie w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym nie jest wolna od tych problemów. Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach opalanych negatywnie wpływa na środowisko a wraz ze wzrostem jego zanieczyszczenia coraz intensywniej poszukuje się możliwości ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie. W odpowiedzi na wzrastające wymagania społeczeństwa oraz zaostrzone przepisy prawne wprowadzane są nowoczesne rozwiązania, które mają na celu zmniejszenia dotychczasowych obciążeń środowiskowych.[...]

Technika oceny cyklu życia jako narzędzie wsparcia do określenia wpływu wytwarzania energii cieplnej na środowisko DOI:10.15199/62.2018.4.14


  Ostatnie lata przyniosły w Polsce znaczne ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza, których źródłem był przemysł1, 2). Jednak nadal nie rozwiązano problemu nadmiernej ilości zanieczyszczeń, która dostaje się do powietrza podczas ogrzewania budynków. Istnieje wiele narzędzi, które są pomocne podczas wyboru kotłów, które mają służyć do ogrzewania budynków. Na uwagę zasługuje technika oceny cyklu życia LCA3, 4), która pozwala na ocenę technologii, produktów i usług za pomocą procedur opisanych w normach5, 6). Głównym celem artykułu było zaprezentowanie techniki LCA, która jest skutecznym narzędziem wspomagającym kompleksową ocenę poszczególnych sposobów wytwarzania energii cieplnej służącej do ogrzewania budynków. Opisano również procedurę realizacji LCA7), uwzględniając charakterystykę poszczególnych jej etapów. Zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami podczas ogrzewania budynków Podczas spalania paliw w kotłowniach przydomowych do powietrza dostaje się wiele szkodliwych substancji8), takich jak ditlenek siarki (SO2), metale ciężkie, niemetanowe związki organiczne (NMLZO), pyły PM10 i PM2,5, tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (np. CO) oraz trwałe związki organiczne (TZO). Zanieczyszczenia powstające podczas spalania paliw znacząco różnią się między sobą9, 10). Najbardziej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi jest spalanie paliw stałych, w tym niskiej jakości węgla kamiennego i brunatnego, a także odpadów11, 12). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ilość szkodliwych substancji dostających się do powietrza jest klasa energetyczna kotła. Wybór bardziej przyjaznego środowisku kotła wspomaga technika LCA. Dzięki niej już na etapie przygotowywania inwestycji możliwy jest wybór ekologicznej instalacji, która przy odpowiednim doborze pozostałych parametrów związanych z zapotrzebowaniem na energię danego budynku (takich jak izolacja termiczna przegród zewnętrznych) może okazać się również bardziej ekonomiczna od doty[...]

LCA w produkcji agrochemikaliów. Procedura, kategorie wpływu, możliwości wykorzystania DOI:10.15199/62.2017.2.3


  Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw chemicznych jest istotnym elementem poprawy jakości życia oraz zharmonizowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego. W tym kontekście problematyka zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw chemicznych wytwarzających środki produkcji rolnej nabiera dodatkowego znaczenia, z uwagi na występujące negatywne następstwa ekologiczne podczas ich produkcji, stosowania i utylizacji1). Należy przy tym podkreślić problematykę kosztów zewnętrznych związanych z agrochemikaliami, które nie powstają jedynie podczas produkcji w zakładach chemicznych ale i w procesach przedprodukcyjnych i poprodukcyjnych. Z uwagi na złożone interakcje, jakie występują pomiędzy produktem agrochemicznym a środowiskiem, w tym potencjalnie negatywny wpływ na jakość ekosystemu i skutki dla zdrowia ludzkiego, należy dokonywać ocen produktów, technologii i procesów w kierunku minimalizacji zagrożeń. Specyfika branżowa przemysłu chemicznego w zakresie agrochemikaliów stanowi zróżnicowane pod względem uciążliwości źródło zagrożeń dla poszczególnych elementów środowiska naturalnego. Niemniej jednak problematyka ta obejmuje m.in. gospodarkę wodno-ściekową, odpadami i produktami ubocznymi, użytkowanie nośników energii, ochronę powietrza i gleby. Wśród wielu narzędzi zarządzania środowiskiem na szczególną uwagę w przemyśle chemicznym zasługuje technika oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment)2). Obejmuje ona ekologiczną ocenę technologii, produktów i usług wspartą określonymi procedurami opisywanymi w normach ISO 14040 i 14044, rozwijana i popularyzowana od końca lat dziewięćdziesiątych XX w. Opisano zasady i procedurę LCA w kontekście wykorzystania jej w przemyśle chemicznym. Motywatorem zastosowań LCA w przemyśle chemicznym, oprócz wymagań prawnych, mogą być: zdobycie wiedzy na temat produktów, jego cech i efektów stosowania, a także opracowanie i sto[...]

Ekonomiczne determinanty ograniczenia emisji benzo[a]pirenu na obszarze Środkowego Nadodrza DOI:10.15199/62.2019.4.17


  Polska jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej ma poważne problemy w utrzymaniu dobrej jakości powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy to najczęściej dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu nadmiernej ilości zanieczyszczeń występujących w powietrzu, w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób1) Z uwagi na brak dostępnych danych statystycznych związanych z jakością powietrza dla obszaru Środkowego Nadodrza, do przeprowadzenia analiz korzystano z danych dotyczących poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa lubuskiego, gdyż obszar Środkowego Nadodrza w dużym stopniu pokrywa się z terenem, na którym znajduje się województwo lubuskie. Celem artykułu była identyfikacja ekonomicznych determinantów ograniczania emisji benzo[a]pirenu (BaP) na terenie Środkowego Nadodrza oraz wskazanie sposobów ograniczania nadmiernej emisji tej szkodliwej substancji do powietrza. BaP został zakwalifikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy szkodliwych związków wykazujących prawdopodobne działanie rakotwórcze u ludzi2). Należy on do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych3) i z uwagi na niewielkie rozmiary cząsteczki potrafi przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu człowieka, przez co zwiększa ryzyko występowania wielu poważnych chorób. Jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia ludzi, ponieważ nie można określić bezpiecznego poziomu stężenia w powietrzu tej substancji. Każde, nawet niewielkie jej stężenie może powodować zmiany nowotworowe4, 5). Wdychanie BaP razem z powietrzem stwarza ryzyko zachorowania np. na raka płuc6, 7). Problem nadmiernej emisji BaP Głównym źródłem emisji BaP jest tzw. niska emisja, która umownie oznacza wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez emitory, które znajdują się na wysokości nieprze98/ 4(2019) [...]

 Strona 1