Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Piesowicz"

Study on mechanical, thermal and barrier properties of PET/MMT nanocomposites obtained by in situ polymerization

Czytaj za darmo! »

Poly(ethylene terephthalate) (PET) is of major industrial importance due to its low cost and high performance as well good physical properties. The variety of applications such as in textile fibers, films, bottle containers, food packaging materials, engineering plastics in automobiles, electronics, has been found. However, the disadvantages such as low rate of crystallization, low thermal distortion temperature and low modulus have limited its application as an engineering plastic. One way to enhance its property is to utilize the nanocomposite of PET/layered silicate. Polymer/layered silicate nanocomposites can be produced via three routes, i.e. solution, melt blending and in situ polymerization. Melt blending is an economically favourable process and a few of experiments have demonstrated some success of this process. Solution and in situ polymerization routes are commonly used in research to make nanocomposites, but they are expensive processes. In this paper, the effect of compounding MMT with PET on the thermal stability, mechanical and barrier property of the composite are examined. Organically modified montmorillonite (organo- MMT) is used as the layered clay to prepare polymer/layered silicate nanocomposite in this research because of its wide availability and its easiness to be nanodispersed in the matrix. EXPERIMENTAL Materials Dimethyl terephthalate (DMT), dimethyl isophthalate (DMI) 1,2-ethylene glycol (EG), antimony trioxide (Sb2O3) were purchased from Fluka. Zinc acetate [(CH3CO2)2Zn] (99.99%) was purchased from Sigma-Aldrich. The organoclay Nanofil 32 (Süd-Chemie, Germany) modified by stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, with an average particle size of about 20 μm and a weight loss of 35.3 wt % in temperature range 200÷650°C was used as a filler. Synthesis of PET/MMT nanocomposite The synthesis of the poly(ethylene terephthalate)/montmorillonite nanocomposites (PET/MMT) were performed in 1 dm3 stee[...]

Wpływ udziału masowego segmentów na właściwości termiczne termoplastycznych elastomerów eterowo-estrowych DOI:10.15199/28.2015.6.42


  The effect of mass fraction on the thermal properties of thermoplastic ether-ester elastomers The increasing interest in structural constantly polymeric materials makes it places them higher and higher requirements for their performance, including good mechanical properties at low and elevated temperature. Conditions such good meets a group of polyesters, including relatively recently separated copolymers. Particular attention should be paid copolymers containing polyester segments of poly(butylene terephthalate) (PBT), poly(ethylene terephthalate) (PET) and polyester of 2,6-naphthalene dicarboxylic acid with ethylene glycol (PEN). Their good mechanical and thermal properties, chemical resistance and specific barrier properties makes it found a variety of uses particularly in the packaging industry. Interesting properties of block copolymers are characterized by ester-ether. If the length of the blocks and the physical differences between them are large, the copolymers have the structure of the heterophasic. As a result of the synthesis of 16 to give a series of polymers with different weight fraction sequence PTMO (20, 40, 50 and 60 wt %) and the molar ratio of terephthate to naphthalate sequence in block polyester of: 100/0, 60/40, 40/60, 0/100 mol %, respectively. The general formula of the polymers obtained are shown in Figure 3. The materials were characterized using the method of differential scanning calorimetry DSC. Also determined the basic physical properties of polymers. Tests carried out by differential scanning calorimetry possible to determine the effect of PTMO share sequence and EN and ET on the phase transformations in the structure of the materials obtained, i.e.: melting point, crystallization and glass transition phase containing sequences polyester (rigid) and PTMO (soft). Key words: poly(ether-ester), hard phase, phase soft, phase transformation temperature. Wzrastające ciągle zainteresowanie konstrukcyjnymi materiałami [...]

Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie


  Celem pracy było uzyskanie i zbadanie właściwości nanokompozytów PET/SiO2 (o zawartości nanokrzemionki 1, 3, 5 i 7% mas. w PET) wytworzonych metodą syntezy in situ i dla porównania przez mechaniczne dyspergowanie w procesie wytłaczania. Określono ich morfologię (SEM), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie σm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et, wydłużenie przy zerwaniu εB, udarność an i twardość) oraz termiczne (DSC). Wyniki badań nanokompozytów porównano z wynikami badań niemodyfikowanego PET. Fotografie SEM nanokompozytów wykazują dwufazową strukturę układów PET/ SiO2 z wyraźnie widocznymi wydzieleniami pojedynczych cząstek SiO2, jak i ich nielicznymi aglomeratami o wielkości nie przekraczającej 1 μm (w nanokompozytach otrzymanych w procesie wytłaczania) i 5 μm (w nanokompozytach otrzymanych metodą in situ). Wykazano, że dodatek SiO2 do PET, zarówno w procesie wytłaczania, jak i in situ, znacząco wpływa na zmianę właściwości mechanicznych osnowy, powodując znaczne zmniejszenie σm, wzrost: Et, twardości, temperatury krystalizacji i stop- Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie PET/SiO2 composites prepared by in situ method and by melt compounding Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel.: (91) 449-48-35, fax: (91) 449-42-47, e-mail: Jola. Janik@zut.edu.pl Dr inż. Jolanta JANIK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest zatrudniona w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych Instytutu Polimerów ZUT na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymała we wrześniu 2000 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińsk[...]

Analiza wad jednopolimerowych kompozytów poliestrowych DOI:10.15199/28.2015.6.43


  Analysis of defects in single-polymer polyester composites Global market of polymer composites grows dynamically and will maintain its growth in the future — not only because of increasing demand by the branches which are the main recipients of these composites, but also because of new applications invented for them. Such a large requirement and wide application enforces perpetual development of these materials. An interesting innovation is a proposal of using the reinforcement in form of thermoplastic fibers, made out of the same material as the matrix. As a result, a so-called single-polymer composite is obtained. In literature, studies of these type of materials concern mostly examples of polyethylene or polypropylene composites. However, the idea of single-polymer composites begins to be implemented also for other polymer materials, such as PMMA or polyesters. This paper presents manufacturing and certain defects, forming during determination of the processing conditions for creation of single-polymer polyester composites PET/PETG. Key words: composites, polyesters, single-polymer composites, film-stacking. Globalny rynek kompozytów polimerowych dynamicznie rośnie i będzie również wzrastać w przyszłości — nie tylko ze względu na rosnący popyt ze strony branż będących ich głównymi odbiorcami, lecz również ze względu na nowe zastosowania. Wymusza to ciągły rozwój tych materiałów. Interesującą innowacją jest propozycja zastosowania jako wzmocnienia włókien termoplastycznych wykonanych z tego samego materiału co osnowa, w wyniku czego uzyskuje się tzw. kompozyt jednopolimerowy (single-polymer composites). W literaturze można spotkać przede wszystkim badania nad tym typem materiałów opisane na przykładach jednopolimerowych kompozytów polietylenowych lub polipropylenowych. Obserwuje się jednak coraz częstsze zastosowanie kompozytów jednopolimerowych dla innych tworzyw, tj. PMMA lub poliestrów. W pracy opisano wytwarzanie oraz wady p[...]

Wpływ zawartości octanu winylu w materiałach izolacyjnych na ich właściwości mechaniczne oraz ognioodporność DOI:10.15199/62.2019.7.25


  W ciągu ostatnich lat globalny przemysł naftowy, stoczniowy i budowlany odnotowały gwałtowny wzrost, przy czym wzrost ten był napędzany głównie przez znaczący rozwój gospodarczy takich krajów, jak Indie, Chiny, Turcja i Brazylia1). Dla samego przemysłu stoczniowego w 2007 r. popyt znacznie przewyższył nawet najbardziej optymistyczne prognozy, z liczbą zamówień1) ponad dwukrotnie wyższą niż to miało miejsce w 2003 r. Stąd też zapotrzebowanie na wysoce elastyczne i odporne na oleje bezhalogenowe kable ognioodporne HFFR (halogen free flame retardant) w tych sektorach jest bardzo duże oraz, co ważniejsze, jest egzekwowane przez prawo i przepisy wymagające coraz częstszego zastępowania kabli na bazie poli(chlorku winylu) (PVC) poliolefinami i innymi materiałami niezawierającymi halogenów. 1154 98/7(2019) Mgr inż. Łukasz KOZŁOWSKI w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunek: inżynieria materiałowa. Specjalność - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Mgr Izabela IRSKA w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: chemia, specjalność: fizykochemia i spektroskopia. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Specjalność - materiały polimerowe. Table 1. Compositions of the prepares mixtures, % by mass Tabela 1. Składy przygotowanych mieszanin, % mas. Mieszanina Elvax 260 Elvax 40L 1 100 0 2 95 5 3 90 10 4 85 15 5 15 85 6 10 90 7 5 95 8 0 100 Sumaryczna ilość kopolimeru EVA, na który składały się Elvax 260 i Elvax 40L wynosiła 24,8% mas.; pozostałe składniki mieszaniny (łącznie 75,2% mas.) były następujące: LLDPE 7,5%, promotor adhezji 5%, plastyfikator 2%, ATH 60%, stabilizator termiczny 0,2% i stearyna 0,5%. Mieszanki na bazie liniowego polietyle[...]

 Strona 1