Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gaska"

Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne


  Artykuł przedstawia metodologię analizy oddziaływania systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne opartej na definicji wskaźnika jakości środowiska, wyznaczanego w oparciu o analizę rozkładu stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym i wodach podziemnych z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Wartości składowych macierzy reprezentującej dany wskaźnik determinują wybór optymalnego rozwiązania wariantu systemu przy uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania źródła/zespołu źródeł na wybrane komponenty środowiska naturalnego (powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe).W wielu krajach Systemy Wspomagania Decyzji oparte na technologii GIS są również stosowane jako systemy wspomagające proces wyboru miejsca pod lokalizacje obiektów związanych z gospodarka odpadami, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, określenia kryterium lokalizacyjnego oraz przetworzenia dużej ilości informacji przestrzennej. Kryteria i czynniki lokalizacyjne powinny być tak dobrane żeby nowa lokalizacja była bezpieczna dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego. Podstawowymi substancjami zanieczyszczającymi, związanymi z procesami technologicznymi termicznego przekształcania odpadów, są: tlenek węgla CO, dwutlenek siarki (SO2), mieszanina tlenków azotu (NOx), mieszanina węglowodorów (CmHn), zdyspergowane w atmosferze cząstki pyłów. Spalanie odpadów stanowi także dodatkowe źródło chlorowanych pochodnych dioksan i furanów. Tlenek węgla jest silnie toksyczny z powodu jego zdolności zastępowania związanego przez hemoglobinę tlenu. Ilościowa zależność pomiędzy karboksyhemoglobiną (HgbCO), oksyhemoglobiną (HgbO2) oraz cząsteczkowymi ciśnieniami tlenu O2 oraz tlenku węgla jest opisana równaniem Haldana: , gdzie: K jest stałą (245 dla krwi ludzkiej przy pH = 7,4), pCO, pO2, są ciśnieniami cząstkowymi otaczającego CO i O2 w warunkach normalny[...]

Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego DOI:10.15199/17.2019.6.5


  Wstęp Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest zapewnienie ciągłości dostawy wody o odpowiednich parametrach. Głównym problemem zarządzania systemem wodociągowym są awarie sieci wodociągowej. Powyższe wynika nie tylko z mogącego powstać ujemnego bilansu finansowego powstałego ze straty wody, ale również w powodu możliwości wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, co uniemożliwia spełnianie zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dodatkowym problemem, wynikającym z niekontrolowanych wycieków wody, to możliwość wyrządzenia szkód materialnych i ludzkich, które mogą powstać w następstwie wpływu temperatury powietrza otoczenia, zbyt późnego wykrycia awarii lub (po prostu) jej zbyt dużego wypływu. Biorąc pod uwagę powyższe, większość przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą wodociągową wprowadziło szereg rozwiązań. Działaniem podstawowym i niezbędnym do realizacji prac optymalizacyjnych, jest zabudowa armatury kontrolno - pomiarowej na sieci wodociągowej, która w integracji z systemem SCADA umożliwia wczesne ostrzeganie anomalii występujących w trakcie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej. Kolejne kroki zawsze wiążą się z podejmowaniem bezpośrednich działań eksploatacyjnych w terenie. W niniejszym opracowaniu poruszone zostaną aspekty możliwości optymalizowania strat wody poprzez obniżanie ciśnienia występującego w sieci wodociągowej, przy zastosowaniu zaworów redukcji ciśnienia. *) Mgr inż. Tomasz Golda, dr hab. inż. Krzysztof Gaska, dr inż. Florian Piechurski - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego Analysis of the impact of pressure on water failure performance in the area of one of the mining towns of the Śląsk Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Piechurski*) GAZ,[...]

Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) DOI:10.15199/62.2019.11.25


  Celem procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) determinującego optymalny rozwój bakterii, które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach1-5). W dotychczas stosowanym rozwiązaniu systemu sterowania napowietrzaniem przyjęto jako wartość referencyjną stężenie tlenu rozpuszczonego. W proponowanym rozwiązaniu systemu sterowania uwzględniona została silnie nieliniowa charakterystyka pracy bioreaktora jako obiektu sterowania. Nieliniowy charakter obiektu, zmienne warunki pracy oczyszczalni ścieków, wpływ zakłóceń, takich jak m.in. nierównomierny dopływ ścieków do bioreaktora, zmieniający się ładunek zanieczyszczeń, temperatura i zawartość substancji mineralnych wymuszają zmianę referencyjnego stężenia tlenu w czasie. Zawartość referencyjna tlenu określana jest poprzez regulację nadrzędną i uzależniona jest od zawartości azotu amonowego oraz azotanowego, co prowadzi do podwyższenia efektywności oczyszczania ścieków6-10). W przedstawionym podejściu trajektoria sterowania stężeniem tlenu dąży do osiągnięcia wartości referencyjnej. Część doświadczalna Obiekt badań Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 180 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), przy średnim przepływie dobowym wynoszącym 25 tys. m3/d. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany był w bioreaktorze przepływowym typu UCT z wykorzystaniem technologii osadu czynnego przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu sprężonym powietrzem. Optymalny proces napowietrzania komory aerobowej wymagał dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej (do napędu dmuchaw), co stanowiło ponad 45% rocznego zużycia energii elektrycznej w całym procesie technologicznym oczyszczania ścieków11- 16). Drugim elementem instalacji wymagającym optymalizacji zużycia energii elektrycznej był proces recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, który stanowił ponad 10% rocznego zużycia energii. Za[...]

Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji DOI:10.15199/62.2019.12.17


  Ekoinnowacje są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki wykorzystujemy zasoby naturalne do produkcji materiałów konstrukcyjnych, a także z pojęciami eko-efektywności w trakcie ich wytwarzania1). W dobie nowoczesnej gospodarki przedsiębiorstwa, które wdrażają innowacje ekologiczne wzmacniają swoją pozycję rynkową i dobry wizerunek firmy pro-środowiskowej. Do najczęściej wymienianych zalet wdrażania innowacji ekologicznych zaliczyć można zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, oszczędność energii, obniżenie kosztów zużycia energii, wody oraz materiałów stosowanych w produkcji. Umożliwia ją także uniknięcie kar związanych z ochroną środowiska dzięki większej kontroli zgodności procesów technologicznych z wymogami prawnymi, a także mniejsze ryzyko (wynikające z zagospodarowania toksycznych odpadów w miejscu gdzie zostały wytworzone). Zastosowanie rozwiązań ekologicznych w pracach wytwórczych ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez wykorzystanie ich do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed polskim przemysłem chemicznym jest rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Im więcej jest stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w gospodarce, tym większa jest jej rentowność i produktywność. Tworzywami występującymi w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym są tworzywa polimerowe, które nie są konkurencyjne, lecz komplementarne w stosunku do pozostałych grup materiałów1, 2). Mają one różne zastosowanie, a wybór danego rodzaju tworzywa polega często na kompromisie [...]

 Strona 1