Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Wierzbicki"

Izosteryczne ciepło sorpcji metanu na wybranych węglach kamiennych DOI:10.15199/62.2019.4.22


  Węgiel jest heterogeniczną skałą zbiornikową stanowiącą specyficzny kolektor dla gazu. Zgodnie z klasyfikacją IUPAC1) oraz Sing i współpr.2) w strukturze porowej węgla występuje cały zakres porowatości, od makroporów (>50 nm) i mezoporów (2-50 nm), po mikropory (<2 nm), a w zakresie mikroporów również ultramikropory (<0,8 nm). Z literatury wynika, że ponad 90% pustej przestrzeni w węglu stanowią pory o średnicy poniżej 1 nm, stąd węgiel rozpatrywany jest głównie jako materiał ultramikroporowaty3). Ultramikropory mają rozmiary porównywalne do rozmiarów cząsteczek sorbowanych gazów i decydują o tym, że węgiel ma dużą pojemność sorpcyjną, która zależy m.in. od stopnia jego metamorfizmu, składu macerałowego i mineralnego oraz parametrów fizycznych4-6). Udział makro- i mezoporów w węglu jest niewielki i nieznacznie wpływa na jego pojemność sorpcyjną, choć pory te mają znaczącą rolę w procesach transportu gazów7). Cechą specyficzną węgla jest brak bezpośredniego związku pomiędzy objętością porów a powierzchnią właściwą, stąd w aspekcie badań struktury porowej nie może on być rozpatrywany jako porowate ciało sztywne8, 9). Budowa strukturalna jednak znacząco wpływa na kinetykę zjawisk sorpcyjnych w węglu i innych materiałach węglowych pochodzenia zarówno naturalnego, jak i w syntetycznie wytworzonych10). Znajomość parametrów strukturalnych węgla, takich jak powierzchnia właściwa, wielkość i rozkład porów, jest kluczowa również z punktu widzenia jego wydobycia, wzbogacania oraz wykorzystania w energetyce. Jest również zasadniczym czynnikiem decydującym o efektywności sorpcji i desorpcji metanu11) oraz sekwestracji CO2 w pokładach węglowych12, 13). W literaturze występuje wiele prac dotyczących sorpcji gazów na węglu14, 15). Prace te dotyczą badań związanych z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla, zagrożeniami metanowym oraz wyrzutami metanu i skał oraz aspektami związanymi z sorpcją wymienną CH4/CO2 w związku z podziemną sekwestracją d[...]

 Strona 1