Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Myroslava Vovk"

Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) DOI:10.15199/62.2019.11.25


  Celem procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) determinującego optymalny rozwój bakterii, które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach1-5). W dotychczas stosowanym rozwiązaniu systemu sterowania napowietrzaniem przyjęto jako wartość referencyjną stężenie tlenu rozpuszczonego. W proponowanym rozwiązaniu systemu sterowania uwzględniona została silnie nieliniowa charakterystyka pracy bioreaktora jako obiektu sterowania. Nieliniowy charakter obiektu, zmienne warunki pracy oczyszczalni ścieków, wpływ zakłóceń, takich jak m.in. nierównomierny dopływ ścieków do bioreaktora, zmieniający się ładunek zanieczyszczeń, temperatura i zawartość substancji mineralnych wymuszają zmianę referencyjnego stężenia tlenu w czasie. Zawartość referencyjna tlenu określana jest poprzez regulację nadrzędną i uzależniona jest od zawartości azotu amonowego oraz azotanowego, co prowadzi do podwyższenia efektywności oczyszczania ścieków6-10). W przedstawionym podejściu trajektoria sterowania stężeniem tlenu dąży do osiągnięcia wartości referencyjnej. Część doświadczalna Obiekt badań Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 180 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), przy średnim przepływie dobowym wynoszącym 25 tys. m3/d. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany był w bioreaktorze przepływowym typu UCT z wykorzystaniem technologii osadu czynnego przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu sprężonym powietrzem. Optymalny proces napowietrzania komory aerobowej wymagał dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej (do napędu dmuchaw), co stanowiło ponad 45% rocznego zużycia energii elektrycznej w całym procesie technologicznym oczyszczania ścieków11- 16). Drugim elementem instalacji wymagającym optymalizacji zużycia energii elektrycznej był proces recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, który stanowił ponad 10% rocznego zużycia energii. Za[...]

 Strona 1