Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Kryłów"

Vermicomposting of biodegradable wastes and sewage sludge Wermikompostowanie biodegradowalnych odpadów i osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2015.5.20


  A review, with 31 refs., of results in earthworms-aided composting of waste biomass to org. fertilizers. The authors' own studies were also included. Poszukuje się możliwie najbardziej wydajnych, najtańszych, a jednocześnie akceptowanych społecznie metod odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów organicznych, w tym również osadów ściekowych. Jedną z proponowanych metod jest proces wermikompostowania, dobrze znany i opisany w literaturze, ale rzadko stosowany w skali technicznej ze względu m.in. na wrażliwość procesu (wermikultury) na warunki atmosferyczne (wilgotność, nasłonecznienie, temperatura). Prowadzone w skali pilotażowej badania wskazują, że przy odpowiednim reżimie technologicznym oraz odpowiedniej konstrukcji łóż kompostowych możliwe jest wermikompostowanie osadów ściekowych w sposób zapewniający ekonomicznie i technologicznie satysfakcjonującą wydajność oraz otrzymanie produktu będącego nawozem organicznym. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska1) definiuje środowisko jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. Znajduje się tam również definicja ochrony środowiska jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. To bardzo ogólna koncepcja ochrony środowiska, a zastosowanie jej w praktyce wymaga wypracowania zrozumiałych i wymiernych wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz form i technologii kształtowania środowiska naturalnego. W poszukiwaniu takich rozwiązań bie[...]

Zanieczyszczenie wód i osadów dennych związkami WWA i ich pochodnymi. Przegląd literaturowy DOI:10.15199/62.2017.8.14


  Zanieczyszczenie wód opadowych jest wynikiem składu jakościowego powietrza atmosferycznego. Spływy powierzchniowe, jakie powstają w czasie opadów mogą zawierać zanieczyszczenia rozpuszczone, takie jak azotany, chlorki, fosforany i siarczany oraz związki nierozpuszczone. Na cząstkach pyłów zwłaszcza o średnicy poniżej 10 μm są sorbowane związki o charakterze toksycznym, mutagennym i kancerogennym, takie jak metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), nitrowe pochodne WWA (NWWA), dioksyny i BTEX (benzen, toluen, ksyleny). Zanieczyszczenia te wraz z wodami opadowymi przedostają się do środowiska wodnego, gdzie mogą być w nim deponowane w osadach dennych albo wraz z zawiesiną transportowane na dalsze odległości. Z badań prowadzonych nad właściwościami mutagennymi pyłów wynika, że największe znaczenie mają WWA i ich pochodne, np. NWWA. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA stanowią trwałe zanieczyszczenia organiczne o charakterze rakotwórczym. Przyczyną ich powszechnego występowania są ich źródła powstawania. Źródła emisji tych związków do środowiska naturalnego można podzielić na trzy główne rodzaje: pirogeniczne (WWA powstające podczas spalania węgla, ropy, gazu, koksu, drewna, śmieci lub innego materiału organicznego), petrogeniczne (WWA tworzą się w ziemi podczas procesów geologicznych, w warunkach niskiej temperatury, wysokiego ciśnienia i ewentualnie w długim czasie; procesy te są podstawą do tworzenia się ropy naftowej, węgla, paku węglowego i asfaltów) i biogeniczne (WWA powstają w wyniku przemian biochemicznych z takich prekursorów, jak terpeny roślinne, oraz w osadach)1-5). WWA występujące w środowisku naturalnym najczęściej są pochodzenia pirogenicznego. W największym stopniu do zanieczyszczenia przyczynia się intensywny ruch drogowy6). Do środowiska wodnego przedostają się wraz z opadami atmosferycznymi, wyciekami ropy naftowej, spływami powierzchniowymi z asfaltów i ze smoły węglowe[...]

Wpływ wód deszczowych na zanieczyszczenie wybranych rzek Południowej Polski wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi i ich nitrowymi pochodnymi DOI:10.15199/62.2019.9.14


  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią zanieczyszczenia, które są wszechobecne w środowisku. Ich obecność stwierdzono w powietrzu1-21), gdzie znajdują się w postaci zaadsorbowanej na cząstkach stałych oraz w fazie gazowej, a także w wodach powierzchniowych18, 22-28) i gruntowych26, 29) oraz osadach dennych27, 28, 30-32). Również w glebie stwierdza się obecność WWA32-38). Do gleby WWA dostają się wraz z opadami atmosferycznymi, spływami powierzchniowymi39), a także w wyniku nawożenia gleby osadami ściekowymi38, 40-42). Związki te są środowiskowo bardzo istotne i nieobojętne dla zdrowia, ponieważ wykazują właściwości genotoksyczne, mutagenne oraz kancerogenne43). Źródłami związków z grupy WWA mogą być procesy spalania i niepełnego spalania węgla, gazu, koksu, drewna, śmieci lub innego materiału organicznego (źródła pirogeniczne), a także procesy geologiczne, w warunkach niskiej temperatury, wysokiego ciśnienia i ewentualnie w długim czasie, które były podstawą tworzenia się ropy naftowej i węgla oraz paku węglowego i asfaltów, a także procesy przetwarzania i spalania ropy naftowej (źródła petrogeniczne) i wreszcie procesy związane z przemianami biochemicznych z takich prekursorów, jak terpeny roślinne, a także z przemianami w osadach i glebach30, 35, 44-46).Pod względem chemicznym WWA są układami sprzężonych ze sobą pierścieni aromatycznych, formowanych przez atomy węgla i wodoru, bez obecności heteroatomów i podstawników. Amerykański National Institute of Standards and Technology47) wyróżnił ponad 660 wzorów strukturalnych WWA, przy czym najczęściej w środowisku oznaczane jest 17 z nich43, 48). Szerokiemu rozprzestrzenieniu się WWA w środowisku towarzyszy również rozprzestrzenianie się ich nitrowych pochodnych. Nitro-WWA (NWWA) również występują we wszystkich sferach środowiska39, 49, 50) i stanowią poważniejsze zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych, również i ludzi51, 52). Obecność NWWA stwierdza się w powie[...]

 Strona 1