Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Wilk"

Analysis of the availability and possibility of recovering the algal biomass from Baltic Sea. Analiza dostępności oraz możliwości pozyskiwania biomasy alg z Morza Bałtyckiego


  A review, with 10 refs, of legal regulations and techniques for collecting algal biomass under Polish conditions. Addnl., technol. challenges for gathering this material were analyzed.Dokonano oceny sytuacji prawnej, dostępności oraz możliwości pozyskiwania (techniki zbioru) biomasy morskiej z Morza Bałtyckiego w Polsce na skalę przemysłową. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z tym przedsięwzięciem. Roślinność morska, w tym zaliczane do tej grupy algi morskie, jest problemem plaż morskich na całym świecie. Szczególnie problem ten dotyczy Morza Bałtyckiego, które jest morzem półzamkniętym z ograniczoną możliwością wymiany wody z Morzem Północnym. Eutrofizacja stref przybrzeżnych powoduje znaczący wzrost wyrzucanych na plaże szczątków pochodzenia biologicznego (składających się przeważnie z wodorostów morskich, zawierających również szczątki zwierząt morskich, drewna oraz innych materiałów organicznych), które utrudniają turystom swobodne korzystanie z plaż. Obecność tego rodzaju zanieczyszczeń zmniejsza jakość miejsc kąpieliskowych. Szczególnie w Polsce, w miesiącach letnich eutrofizacja w strefach przybrzeżnych (przeważnie akumulacja sinic) powoduje częste zamykanie plaż rekreacyjnych w tych rejonach1). W zależności od regionu oraz od charakterystyki biomasy morskiej podejmuje się różne strategie zagospodarowania tych naturalnych odpadów. Zwraca się również uwagę na aspekty ekologiczne oraz funkcję, jaką pełni flora morska w kształtowaniu środowiska przybrzeżnego. Roślinność przybrzeżna stanowi schronienie oraz pożywienie dla różnych organizmów (tzw. kidziny) oraz chroni wybrzeża przed nadmiernym wypłukiwaniem piasku (naturalne falochrony).[...]

Assessment of a microelement compound fertilizer obtained in the processing of poultry feathers Ocena nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami, uzyskanego w procesie przetwarzania piór drobiowych DOI:10.12916/przemchem.2014.987


  Protein hydrolyzate from processing of poultry feathers was used for prepn. of a microelement compound fertilizer under pilot plant conditions. The fertilizer was applied on radish seeds (Raphanus savitus) in lab. tests to det. bioavailability of micronutrients in plants, available forms of micronutrients in the soil and effect of fertilizer on earthworms (Eisenia fetida). No toxicity of the fertilizer towards the plants and earthworms was obsd. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) in radish was significantly increased. Dokonano oceny wpływu zastosowania nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami wytworzonego na bazie hydrolizatu białkowego z przetwarzania pierza drobiowego na kiełkowanie nasion rzodkiewki ogrodowej (Raphanus savitus). Badania laboratoryjne obejmowały także ocenę przyswajalności mikroskładników nawozowych przez rośliny, oznaczenie przyswajalnych form mikroelementów w glebie oraz ocenę wpływu nawozu na dżdżownice (Eisenia fetida). Testowany nawóz wyprodukowano w pilotażowej instalacji półtechnicznej wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. Stwierdzono brak toksyczności nawozu wobec roślin we wczes-nych fazach rozwojowych, a także w stosunku do dżdżownic. Wyhodowana rzodkiewka była znacznie bogatsza w mikroelementy, takie jak bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. W ciągu minionych lat przemysł drobiarski uległ znacznemu rozwojowi. Zaobserwowano wzrost produkcji drobiu, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów1-3). Głównym odpadem keratynowym generowanym przez przemysł drobiarski jest pierze4). W Polsce rocznie powstaje ok. 70 tys. t tego odpadu5), w skali światowej natomiast generowanych jest ponad 4 mln t odpadów pierza6). Wykorzystanie pierza odpadowego umożliwia odzysk składników nawozowych i jest jedną z zalecanych strategii postępowania z odpadami7). Ponad 90% jego masy stanowią białka keratynowe. Pióra drobiowe są wiec tanim surowcem do pozyskan[...]

New amino acid biostimulators based on protein hydrolysate of keratin Nowe biostymulatory aminokwasowe na bazie hydrolizatu białka keratyny DOI:10.12916/przemchem.2014.1012


  Amino acid biostimulator based on protein hydrolyzate of keratin from feather waste was used in radish (Raphanus savitus) and wheat (Triticum aestivum L.) to study the plants length, mass of germinated plants and the level of chlorophyll. Effect of biostimulator on mortality and body mass of earthworms Eisenia fetida was also tested. Use of the biostimulator in cultivation of plants resulted in an increase in the biomass yield and chlorophyll level. Neither phytotoxicity nor toxicity against earthworms was obsd. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu zastosowania biostymulatora aminokwasowego wytworzonego na bazie hydrolizatu białka keratyny. Preparat wyprodukowano wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. w pilotażowej instalacji półtechnicznej. W produkcji jako surowiec wykorzystano pióra odpadowe, pochodzące z jednej z małopolskich ubojni drobiu. Ocenę fitotoksyczności przeprowadzono na rzodkiewce ogrodowej (Raphanus savitus) oraz pszenicy (Triticum aestivum L.). Wyznaczono również średnią długość roślin w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej, a także dokonano pomiaru masy wykiełkowanych roślin oraz poziomu chlorofilu. Biostymulator poddano ocenie toksyczności na dżdżownicach Eisenia fetida. Na podstawie badań stwierdzono korzystny wpływ stosowania biostymulatora na bazie białka keratyny. We współczesnym rolnictwie, oprócz fungicydów, herbicydów i insektycydów, stosuje się wiele preparatów kwalifikowanych jako regulatory rozwoju roślin lub biostymulatory. Ich zadaniem jest kontrolowanie i przyspieszanie procesów życiowych, zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe oraz stymulacja ich rozwoju (korzenie, liście). Ze względu na sposób działania są one bezpieczne dla środowiska naturalnego, zastępując w części chemiczne środki ochrony roślin1). Jednym z rodzajów biostymulatorów są biostymulatory aminokwasowe. Na rynku można znaleźć szeroką paletę produktów z aminokwasami, m.in. T[...]

Supercritical CO2 extraction of rockweed. A new concept for production of algae extracts. Short communication. Ekstrakcja biomasy morszczynu nadkrytycznym CO2. Nowy sposób wytwarzania ekstraktów glonowych. Krótki komunikat


  Brown algae (Fucus spp.) from the Baltic Sea were extd. with supercrit. CO2 (i) with or (ii) without EtOH co-solvents at 40°C under 300-900 bar on a pilot plant scale to recover biol. active compds. Extns. (i) were more effective than (ii) and resulted in increasing extn. efficiency (up to more than 5.1%). Przeprowadzono ekstrakcję morszczynu (Fucus spp.), przedstawiciela brunatnic, ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym w celu pozyskania ekstraktów zawierających związki biologicznie czynne. Badania obejmowały wykonanie prób ekstrakcji z zastosowaniem ditlenku węgla i alkoholu etylowego jako współrozpuszczalnika oraz określenie wydajności przeprowadzonego procesu. Badania nad wykorzystaniem alg skupiają się na produkcji biomasy, biopaliw, hydrokoloidów oraz pozyskiwaniu substancji o znaczeniu komercyjnym, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych (kwasy GLA, EPA, DHA), barwników (ksantofili, chlorofili, fikobilin) orazinnych związków biologicznie czynnych użytecznych dla roślin, zwierząt i ludzi1, 2). Tradycyjne metody wytwarzania ekstraktów glonowych wykorzystują ekstrakcję z użyciem organicznych rozpuszczalników. Biomasa jest uprzednio poddawana mechanicznej obróbce3-5). [...]

Innovative bioformulations for seed treatment. Preliminary assessment of functional properties in the initial plant growth phase Innowacyjne biopreparaty do zaprawiania nasion. Wstępna ocena właściwości użytkowych w początkowej fazie wzrostu roślin DOI:10.12916/przemchem.2014.959


  Wheat seeds (1 g) were coated with 3 doses (8, 14 and 20 microL) of formulation contg. supercrit. CO2 extract from Spirulina sp. or Baltic seaweeds. The treated seeds were cultivated on cotton base for the next 11 days in nineplicate of each sample. The fresh sprout mass, sprout heights and root lengths were detd. and compared with control samples. The best results of the sprout growth were achieved for seeds coated with 8 microL of Spirulina sp. formulation. The coating resulted in increasing the mass yield and the sprout height by approx. 13 and 7%, resp. Baltic seaweeds contg. formulation improved the root development. Wykonano testy kiełkowania na pszenicy, której nasiona zaprawiono prepratami zawierającymi ekstrakt ze Spirulina sp. (Alga Seed Sp.) lub glonów bałtyckich (Alga Seed Premium) uzyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Zaprawianie przeprowadzono poprzez wytrząsanie nasion z 3 różnymi dawkami obu formulacji: 8, 14 i 20 microL na 1 g ziarna, które wyznaczono na podstawie badań wstępnych.Zaprawione nasiona w 9-krotnym powtórzeniu dla każdego z badanych stężeń, pozostawiono do kiełkowania na podłożu z waty przez 11 kolejnych dni, po upływie których dokonano pomiarów mokrej masy roślinnej, wysokości kiełków i długości korzeni. Największy wzrost zielonej części, w warunkach prowadzonego doświadczenia, uzyskano w przypadku nasion zaprawionych Alga Seed Sp. w proporcji 8 microL/g ziarna, osiągając przyrost masy i średniej długości kiełków, odpowiednio o 13 i 7%, w stosunku do serii kontrolnej. Natomiast największy wzrost strefy korzeniowej zaobserwowano po aplikacji na nasiona preparatu Alga Seed Premium w dawce 14 microL/g ziarna. Zaprawianie nasion polega na powlekaniu powierzchni niewysianego ziarna związkami chemicznymi lub materiałem biologicznym, w celu zabezpieczenia rośliny przed działaniem patogenów oraz 960 93/6(2014) Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA - notkę biograficzną i fotografię A[...]

Effect of new biostimulators on the initial phase of plant growth Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin DOI:10.12916/przemchem.2014.1020


  Supercrit. exts. from Spirulina sp. microalgae and baltic seaweeds as well as protein hydrolyzates of keratin were used as biostimulators of the cress (Lepidum savitum) growth. Algal extract - contg. formulations were superior to control samples (11-80% fresh sprout mass increase) and similarly effective to com. prepn., however in 3-times higher concn. The keratin hydrolyzates were less efficient than the algae derived ones. Dokonano oceny kiełkowania rzeżuchy, której aplikowano roztwory dolistne zawierające nadkrytyczny ekstrakt algowy i aminokwasy wzbogacone składnikami mineralnymi. Testy prowadzono na podłożu z waty przez 7-9 dni, które poprzedzała kilkudniowa stratyfikacja chłodna. Roztwory aplikacyjne stosowano w zakresie stężeń 6,0∙10-4-2,5∙10-2 mL formulacji mL-1 roztworu aplikacyjnego i porównano z preparatami komercyjnymi. Największy wpływ na produkcję roślinną w warunkach prowadzonego doświadczenia wykazano dla preparatów algowych, które zwiększyły przyrost masy roślinnej o 11-80% w stosunku do próby kontrolnej, dając dla dwóch najlepszych stężeń wyniki istotne statystycznie. Biostymulatory wzrostu roślin PGB (plant growth biostimulants), określane również jako pozytywne regulatory wzrostu roślin lub wzmacniacze metabolizmu1), opisano po raz pierwszy w literaturze pod koniec lat 90. XX w.2). Na przestrzeni dwóch dekad, zagadnienia dotyczące składu i spektrum działania PGBs podlegały dynamicznemu rozwojowi od strony nauki oraz normalizacjom od strony prawnej. aPolitechnika Wrocławska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Agnieszka Dmytryka,*, Edward Rójb, Radosław Wilka, Katarzyna Chojnackaa, Henryk Góreckia Effect of new biostimulators on the initial phase of plant growth Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1020 Dr hab. inż. Edward RÓJ, prof. INS - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 4/2014, str. 515. Mgr [...]

Technology for preparation of algae extract. Part 1. Raw material Technologia przygotowania ekstraktów glonowych. Cz. I. Surowiec DOI:10.12916/przemchem.2014.1215


  A new technol. for prepn. of seaweed biomass for supercrit. fluid extn. was presented. The technol. consists of biomass collecting, transporting, drying, shredding and removal of the contamination. Some economic data of the process were also included. Przedstawiono nową technologię przygotowania oraz kondycjonowania biomasy alg morskich w celu poddania ich procesowi ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Uzyskany w ten sposób ekstrakt jest pełnowartościowym półproduktem do otrzymywania stymulatorów wzrostu roślin, prozdrowotnych dodatków do żywienia zwierząt oraz kosmetyków. Przedstawione rozwiązania poparto analizami opłacalności ekonomicznej, techniczną możliwością zastosowania oraz uwarunkowaniami prawnymi, które mają decydujący wpływ na możliwość wdrożenia nowych preparatów na bazie ekstraktu z alg pozyskanych z Morza Bałtyckiego. Koncepcja procesu obejmuje pozyskiwanie biomasy glonowej z toni wodnej w granicach gminy miasta Sopot, transport, płukanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń, separowanie frakcji piasku, kondycjonowanie, suszenie, rozdrabnianie oraz względnie granulację. Przetestowano różne techniki zbierania biomasy z akwenu okolic mola Sopockiego, gdzie obserwowano największe wysypy biomasy alg. Zastosowano dwie metody wykorzystujące perforowaną łyżkę skarpową oraz chwytak typu krokodyl. Przedstawiono najefektywniej sze i zweryfikowane w skali wielkotonażowej techniki wyławiania makroalg bezpośrednio z wody oraz technologię przygotowania surowca do ekstrakcji. Efektywność ekstrakcji nadkrytycznej ściśle uzależniona jest od jakości surowca, gęstości nasypowej, stopnia rozdrobnienia, zawartości wody, zawartości frakcji lipidowej oraz struktury samego materiału. Zaprezentowane rozwiązania przetestowano na instalacjach do obróbki biomasy w skali produkcyjnej. Uzyskane poszczególne frakcje oraz surowiec zostały poddane analizie wielopierwiastkowej. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest następstwem podwyższ[...]

Wpływ warunków hodowli na wzrost komórek Bacillus subtilis 4/7 syntetyzujących celulazę DOI:10.15199/62.2019.5.8


  Dalszy rozwój cywilizacyjny obecnej generacji wymaga równoległego postępu w zakresie pozyskiwania energii i surowców niezbędnych dla nieprzerwanego funkcjonowania procesów produkcyjnych mających na celu zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa. Chodzi tu nie tylko o przemysł chemiczny, ale także o przemysł spożywczy i związane z nim rolnictwo. Rolnictwo, niezależnie od stosowanego systemu uprawy, niezmiennie boryka się z wieloma problemami związanymi z atakami różnego rodzaju patogenów oraz szkodników, których aktywność przyczynia się do znacznego zmniejszenia plonów. Poza tym intensywna uprawa jest przyczyną spadku żyzności i biologicznej aktywności gleby oraz postępującej mineralizacji materii organicznej1). W rezultacie utrzymanie dotychczasowej wydajności upraw wymaga stosowania coraz większej ilości syntetycznych nawozów oraz pestycydów. Nawozy powszechnie stosowane w rolnictwie mają wiele zalet, ale znane są także negatywne konsekwencje ich stosowania. Około 47% azotu dostarczanego do gleby w postaci nawozów jest rzeczywiście przyswajana w danym roku przez rośliny uprawne, reszta jest tracona i stanowi jedną z głównych przyczyn eutrofizacji wód2). Dostrzegając te problemy, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów nieustannie zwiększają poziom zainteresowania badaniami ukierunkowanymi na opracowanie i rozwój nowych biopestycydów i bionawozów opartych na wyselekcjonowanych mikroorganizmach3). Istnieje wiele mikroorganizmów, które mogą oddziaływać na rośliny jak biopestycydy lub biostymulatory, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności upraw. Są to przedstawiciele rodzaju Acetobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 98/5(2019) 743 Mgr Katarzyna SZYCHOWSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek biologia, specjalność biologia molekularna. Obecnie pracuje w firmie Intermag Sp z o.o. w Olkus[...]

Toxicity of the Spirulina sp. extract-containing plant biostimulant Ocena toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin zawierającego ekstrakt ze Spirulina sp. DOI:10.15199/62.2015.10.28


  Ext. of microalgae, emulsifier and mixts. thereof prepd. in ratio of 1:1, 1:10, 1:100 and 1:100 were added to soil samples used for cultivation of rapeseed and mustard. The effects were assessed after 3 and 6 days by detn. the amts. of germinated plants and the length of their roots. The best stimulation of plant growth was achieved at 1:1 and 1:100 in both cases. Addnl., biostimulant toxicity for Eisenia fetida earthworms was assessed. The biostimulant was added to the soil sample with a predetd. no. of earthworms. After 14 day test, no difference in body mass changes of the earthworms and their mortality were obsd. Przedstawiono wyniki badań dotyczących potencjalnej toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin, zawierającego ekstrakt z mikroalgi Spirulina platensis. Do oceny fitotoksyczności zastosowano test Phytotoxkit (z użyciem rzepaku i gorczycy), a zootoksyczność wyznaczono, wykorzystując test na dżdżownicach (Eisenia fetida). Uzyskane wyniki nie wskazują na toksyczność badanego preparatu wobec roślin. Ponadto, nie stwierdzono negatywnego wpływu ocenianego biostymulatora na przyrosty masy ciała dżdżownic oraz na wzrost ich śmiertelności. Obecnie w rolnictwie coraz częściej poszukuje się produktów bezpiecznych dla środowiska, które mogłyby stanowić alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin, wpisując się tym samym w koncepcję upraw ekologicznych. Do takich preparatów można zaliczyć biostymulatory wzrostu, wśród których należy wyróżnić ekstrakty glonowe1-3). Preparaty te mogą być stosowane doglebowo, dolistnie i w uszlachetnianiu nasion4). Dzięki zawartości substancji bioaktywnych korzystnie oddziałują na wzrost i rozwój, zwiększając w ten sposób wydajność produkcji roślinnej5-9). W dostępnej literaturze można odnaleźć liczne doniesienia potwierdzające pozytywny wpływ stosowania ekstraktów z glonów na kiełkowanie nasion i odporność roślin, szczególnie przy niekorzystnych warunkach środowiskowych. W efe[...]

 Strona 1