Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Stępień"

Recykling aluminium z wielomateriałowych ASEPTYCZNYCH opakowań KARTONOWYCH DOI:10.15199/67.2017.1.4


  Obecnie na całym świecie stosowane są 2 rodzaje opakowań kartonowych: nieaseptyczne, które są wykonane z kartonu i polietylenu (zawierających odpowiednio 89 i 11% mas.) oraz aseptyczne, które są wykonane z kartonu, polietylenu i folii aluminiowej (zawierają odpowiednio 75, 20 i 5% mas.). Chociaż w przemyśle celulozowo-papierniczym istnieją dobrze ugruntowane techniki recyklingu włókien celulozowych z kartonów po napojach, to recykling polietylenu i aluminium zawartego w zużytych aseptycznych opakowaniach kartonowych, stanowi nadal wyzwanie. Z tego powodu są podejmowane badania, w celu określenia skutecznych technik przerobu pozostałości zawierających aluminium z zakładów odzyskiwania włókien celulozowych. W idealnym przypadku, aluminium odzyskane za pomocą tych technik, powinno służyć jako materiał wyjściowy do produkcji cienkiej folii, zamykając w ten sposób pętlę recyklingu. W artykule omówiono dotychczasowe techniki recyklingu opakowań kartonowych na podstawie danych literaturowych. Przedstawiono także wyniki własnych, laboratoryjnych prób separacji i przetopu aluminium z aseptycznych opakowań kartonowych. Słowa kluczowe: opakowania aseptyczne, recykling, folia aluminiowa ALUMINIUM RECYCLING FROM MULTILAYERED ASEPTIC CARTON PACKAGING At present, two primary types cardboard packages are used: nonaseptic cartons, which are made of paperboard and polyethylene (containing typically, 89 and 11 wt. %, respectively), and aseptic ones, which are made of paperboard, polyethylene, and aluminum foil (typically 75, 20, and 5 wt. %, respectively). Although there are well-established techniques in the paper and pulp industry for recycling board fibers from post-consumer beverage cartons, the recycling of the polyethylene and aluminum contained in used aseptic beverage cartons is still a challenge. For this reason, a study was undertaken to identify effective techniques for handling aluminum residues from repulping facilities. Ideally, the aluminum re[...]

ŁUGOWANIE ULTADŹWIĘKOWE W RECYKLINGU INDU DOI:10.15199/67.2017.2.3


  Obecnie ok. 70% światowej produkcji indu przeznaczone jest do wytwarzania ITO, będącego mieszanką tlenków In2O3 i SnO2 o unikatowych właściwościach, wysokiej przeźroczystości dla światła w zakresie widzialnym oraz niskiej oporności elektrycznej. Dzięki tym właściwościom, ITO znalazło szerokie zastosowanie w produkcji ekranów LCD, które są powszechnie wykorzystywane w telewizorach, monitorach komputerów stacjonarnych, laptopach, a także w wyświetlaczach telefonów komórkowych. Brak sensownej alternatywy dla ITO w obszarze zaawansowanej technologii oraz niewielkie i zmonopolizowane przez jeden kraj zasoby indu sprawiają, że konieczne staje się opracowanie technologii odzysku indu z tego typu ekranów. W artykule omówiono konstrukcję ekranu LCD pod kątem odzysku indu oraz dane literaturowe dotyczące dotychczasowych prób recyklingu indu poprzez kwaśne ługowanie. Przedstawiono również wyniki badań własnych, dotyczących ługowania indu wspomaganego ultradźwiękami ze zmielonego ekranu LCD. Słowa kluczowe: recykling, ind, odpady LCD ULTRASOUND ASSISTED LEACHING IN INDIUM RECOVERY Now a days, about 70% of world production of indium is used for the manufacture of ITO. ITO is a mixture of oxides In2O3 and SnO2 with unique properties, high optical transparency for visible light and low electrical resistance. Due to this feature ITO were widely used in the production of LCD screens used in TVs, PC monitors, laptops and mobile phones. A lack of good alternative to ITO in the area of high technology, small and concentrated in one hand indium resources make it necessary to develop the technology of indium recovery from LCD screens. In this paper the design of the LCD screen for the recovery of indium and acid indium leaching were discussed. The results of laboratory on the leaching of indium ultrasound assisted with ground LCD screen were presented. Keywords: recycling, indium, LCD waste.WPROWADZENIE Ind jest jednym z najbardziej rozproszonych metali w skoru[...]

ZASTOSOWANIE OGNIW SŁONECZNYCH W PROCESIE ELEKTROLIZY CYNKU


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ogniw słonecznych jako dodatkowego źródła energii w procesie elektrolizy cynku. Opisano teoretyczne podstawy procesu elektrolizy cynku ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energe-tycznego procesu. Wykonano badania elektrochemiczne w elektrolicie zbliżonym do przemysłowego oraz przeprowadzono proces elektrolizy przy dodatkowym zasilaniu ogniwem słonecznym. Ponadto przedstawiono analizę opłacalności zastoso-wania paneli słonecznych do dodatkowego zasilania procesu na przykładzie ZGH BOLESŁAW w Bukownie. Słowa kluczowe: elektroliza cynku, odnawialne źródła energii, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy Mgr inż. Michał Stępień, dr inż. Iwona Dobosz, dr inż. Piotr Handzlik, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: mstepien@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 9 s. 490÷496 491 SOLAR CELLS APPLICATION IN ZINC ELECTROLYSIS PROCESS A possibility of applying solar cells as an additional energy source during the process of zinc electrolysis was analyzed. The theoretical basis of the process was discussed. At first reversible process based on equilibrium thermodynamics was con-sidered. The overall Gibbs free energy change was derived from equilibrium electrode potentials, and energy consumption for hypothesize efficiency equal 100 % was found to the 1639,5 kWh/Mg. This results however will be different for the real, i.e. dynamic situation. Cyclic voltamperometry and potentiodynamic experiments were conducted to study the influence of the electrolyte composition and imposed potential on current density. It was found that increasing cathodic current density one may also increase the overpotential of the cathode while the process of zinc deposition is controlled by the electron transfer. Electrolysis experiments have provided dependencies of cathodic efficiency (η), energy consumption (Z),[...]

Analiza pracy cyrkulacyjnego wirnikowego urządzenia do dezintegracji substratów biologicznych przed procesem fermentacji metanowej z zastosowaniem technik CFD DOI:10.15199/62.2019.9.20


  Proces stabilizacji beztlenowej ma za zadanie zmniejszenie do niezbędnego minimum negatywnego oddziaływania osadów ściekowych na środowisko. Dodatkowo może zostać wykorzystany do produkcji biopaliwa - wysokoenergetycznego gazu fermentacyjnego. Proces dezintegracji ma znaczny wpływ na wzrost wydajności produkcji biogazu podczas procesu fermentacji (nawet do 400 L/kg zredukowanej masy organicznej). Ponadto poprawia stabilizację fermentowanego substratu. Istnieje wiele metod dezintegracji, które klasyfikowane są ze względu na rodzaj wykorzystanego zjawiska i sposób doprowadzenia energii niezbędnej do zniszczenia struktury substratu1, 2). Najczęściej stosowane są metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne i termiczne. W artykule przedstawiono jedną z metod mechanicznych, jaką jest dezintegracja kawitacyjna. Jej istotą jest nagła przemiana fazowa czynnika z fazy ciekłej w gazową1, 2). Efekt ten można osiągnąć wprowadzając ciecz w ruch o dużej prędkości, co powoduje zmianę ciśnienia poniżej wartości granicznej dla stanu ciekłego czynnika w danej temperaturze. Lokalne, gwałtowne spadki ciśnienia mogą przekraczać ciśnienie cieczy nawet kilkusetkrotnie3), co prowadzi do powstania pęcherzyków gazu. Na skutek ruchu cieczy, powstałe pęcherzyki gazu przemieszczają się w strefę wyższego ciśnienia ulegając mikroimplozjom o dużej mocy. Zjawisko to jest uważane 98/9(2019) 1443 Fig. 1. Schematic diagram of device Rys. 1. Schemat urządzenia za negatywne w przypadku pracy maszyn przepływowych (np. pomp), gdyż prowadzi do zniszczenia ich wirnika. Jednakże można je wykorzystać np. do zmiany struktury substratów biologicznych znajdujących się w cieczy. Celem prowadzonych badań było opracowanie modeli matematycznych, które umożliwią zrozumienie zjawis[...]

 Strona 1