Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anita Konieczna"

Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę DOI:10.15199/62.2019.6.7


  W związku z przyjętą przez Unię Europejską strategią polityki klimatycznej na lata 2014-2020 przywiązuje się ogromną wagę do monitoringu zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do atmosfery. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg problematyki zmian klimatycznych, badania emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem wzmożonych badań i prac międzynarodowych organizacji i instytucji. Działania te są wynikiem postanowień Protokołu z Kioto, w wyniku których Polskę obowiązuje m.in. prowadzenie badań i monitoringu w zakresie zmian klimatycznych oraz przekazywanie do Sekretariatu Konwencji w Bonn corocznej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Oceny wielkości emisji oraz pochłaniania tych gazów należy dokonywać zgodnie z ujednoliconą, aktualną metodyką Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która obejmuje m.in. 902 98/6(2019) Table 2. The nitrogen content in the mineral fertilizers, % Tabela 2. Zawartość azotu w nawozach mineralnych, % Nazwa nawozu Zawartość N Lubofos Corn 5-10-21 5 Mocznik 46 Fosforan amonu 18 Polifoska 8R NPK(S) 8-24-24(9) 8 Salmag N(CaMg) 27,5 Basfoliar® 2.0 36 Extra 27 Table 3. The nitrogen, phosphorus and potassium content in natural fertilizers5), % Tabela 3. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych5), % Rodzaj zwierząt Obornik Gnojowica azot fosfor potas azot fosfor potas Jałówki, byczki 12-24 0,52 0,32 0,65 0,35 0,13 0,48 Krowy (4 tys. L mleka) 0,55 0,32 0,54 0,42 0,17 0,46 Średnia dla bydła 0,54 0,32 0,60 0,38 0,15 0,47 Table 4. Greenhouse potential of greenhouse gases6) Tabela 4. Potencjał cieplarniany GHG6) Gaz CO2 N2O CH4 Przelicznik do równoważnika CO2 1 298 25 zalecenia dotyczące wyboru sposobu obliczeń, wskaźników emisji, danych o źródłach emisji i metodach szacowania dokładności wyników, a także procedury oceny jakości danych i wyników1). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Ins[...]

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu DOI:10.15199/62.2019.8.1


  Zakwaszanie gnojowicy jest sposobem zmniejszania emisji amoniaku z nawozu naturalnego w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, podczas przechowywania w zbiorniku oraz w trakcie aplikacji na gruntach ornych i użytkach zielonych. Obniżenie wartości pH zmniejsza straty azotu poprzez przesunięcie równowagi chemicznej między jonami amonowymi i amoniakiem w kierunku większej ilości azotu amonowego, który nie może się ulatniać w formie gazowej. Zakwaszanie gnojowicy w budynku i w zbiorniku do pH 5,5 dało efekt zmniejszenia emisji amoniaku do powietrza o 64% w porównaniu z gnojowicą bez dodatku H2SO4. Zastosowanie technologii zakwaszania gnojowicy do pH 6,4 podczas jej rozlewania na polu spowodowało zmniejszenie emisji amoniaku o 49% w porównaniu z nawożeniem gnojowicą niezakwaszoną. Podczas stosowania kwasu siarkowego do obniżania pH gnojowicy przeznaczonej do celów rolniczych jako nawóz naturalny należy zachować szczególną ostrożność. Pary kwasu siarkowego mogą mieć bardzo szkodliwy, kancerogenny wpływ na drogi oddechowe i błony śluzowe osoby przeprowadzającej taki zabieg, dlatego niezbędne jest przestrzeganie stosownych przepisów odnośnie oznakowania i przechowywania pojemników z kwasem, ochrony indywidualnej, a także sposobu postępowania z pustymi opakowaniami. Nawozy naturalne, w tym gnojowica, powstające na skutek produkcji zwierzęcej są doskonałym źródłem składników pokarmowych potrzebnych do nawożenia upraw, jednak przy braku prawidłowego przechowywania i aplikacji mogą stanowić zagrożenie w postaci wycieku do wód gruntowych i emisji do atmosfery. W polskich warunkach geograficznych oznacza to odpływ azotu do Morza Bałtyckiego. Największy udział w emisji amoniaku ma rolnictwo, dlatego środki mające na celu zmniejszenie jego emisji mają duży wpływ na całkowitą emisję, a ograniczenie przedostawania się azotu do wód odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zmniejszenie strat azotu z[...]

 Strona 1