Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Rzychoń"

Potencjał technologiczny polskich węgli kamiennych. Nowe podejście do oceny przydatności dla czystych technologii węglowych DOI:10.15199/62.2019.2.8


  Węgiel kamienny, będący surowcem zarówno energetycznym, jak i chemicznym, ma fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki. W kraju zużywa się rocznie średnio 70-71 mln t tego surowca, z czego aż 57-58 mln t to węgiel energetyczny1). Energetyka oparta na węglu uznawana jest za nieprzyjazną środowisku, co wynika m.in. z emisji do otoczenia pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu oraz ditlenku węgla. W ostatnich latach istotnym zagadnieniem stał się wobec tego rozwój technologii pozwalających na znaczne ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko procesów związanych z wykorzystaniem surowca węglowego, czyli czystych technologii węglowych. Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno wydobycie węgla oraz jego przeróbkę mechaniczną, transport, składowanie i uśrednianie węgla, wykorzystanie węgla (technologie przetwórstwa węgla oraz wykorzystanie energetyczne), jak i zagospodarowanie odpadów z wydobycia i wykorzystania węgla2). Największą aktywność można obecnie zaobserwować w obszarze związanym z nowoczesnymi technikami utylizacji i przetwarzania 98/2(2019) 227 węgla. Podstawowymi kierunkami wykorzystania węgla są technologie zgazowania (produkcja gazu syntezowego, mającego szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym i chemicznym) oraz spalania, w tym m.in. spalanie pyłowe i fluidalne (przy nadkrytycznych i ultra-nadkrytycznych parametrach pary) oraz spalanie w tlenie2, 3). Każda z technologii przetwarzania węgla wymaga dostarczenia wsadu o ściśle określonych parametrach, charakteryzujących jego wartość użytkową. Pojęcie "węgiel kamienny" jest bowiem bardzo szerokie, a podstawowe właściwości poszczególnych próbek (nawet pochodzących z jednej kopalni) mogą się bardzo różnić. Co więcej, struktura i budowa tego surowca jest bardzo złożona, co znacznie utrudnia jego technologiczną klasyfikację. Według polskiej normy4) węgiel kamienny można podzielić na ściśle zdefiniowane typy, charakteryzujące się określoną przydatnością [...]

Gromadzenie, automatyczne przetwarzanie i udostępnianie danych w zarządzaniu gospodarką wodną na przykładzie zbiornika goczałkowickiego


  W projekcie ZiZOZap wypracowano narzędzia pozwalające pozyskiwać wiedzę o procesach zachodzących w zbiorniku goczałkowickim i przełożenie jej na sprawne zarządzanie. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie sposoby realizacji poszczególnych funkcji zbiornika wykluczają się, generując obszary konfliktowe. Podstawą pozyskiwania wiedzy są zbiory danych i informacji o zbiorniku, które zgromadzono, uporządkowano, zweryfikowano, zmagazynowano w bazie danych, przetworzono i poddano interpretacji. Zbudowano system wspomagający podejmowanie decyzji (DSS) obejmujący dedykowaną bazę danych, geoportal i system informacyjny. System może zostać zaimplementowany jako narzędzie wspomagające zarządzanie innymi akwenami i pozwala na uzyskanie celów środowiskowych, co ma istotne znaczenie w kontekście zakończenia okresu przejściowego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dynamiczne procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w zbiornikach zaporowych, zmieniające się przepisy i wymagania w stosunku do jakości wód i środowiska, a co za tym idzie - nowe obowiązki zarządzających sprawiają, że zarządzanie zbiornikami zaporowymi staje się "swego rodzaju wędrówką przez chaos, której istotą jest zapanowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnych konfliktów we współpracę" [3]. Szczególnie widoczne jest to w zarządzaniu wielofunkcyjnymi zbiornikami zaporowymi, gdzie sposoby realizacji poszczególnych funkcji zbiornika nawzajem się wykluczają, generując obszary konfliktowe (rys. 1). Konieczne jest podejście uwzględniające hierarchię ważności funkcji i kompromis. Skuteczne zarządzanie wymaga od operatora zbiornika szerokiej wiedzy obejmującej swym zakresem hydrologię, ornitologię, fizykochemię, ichtiologię, ekologię, meteorologię, a także zagadnienia techniczne i organizacyjne. Interdyscyplinarny zespół naukowców zaproponował pomoc administratorowi zbiornika goczałkowickiego w osiągnięciu wiedzy[...]

 Strona 1