Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Anna Chrobok"

Nadtlenoestry organiczne - zastosowanie i metody otrzymywania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody otrzymywania nadtlenoestrów organicznych. Omówiono również zastosowanie tych związków w ostatnich latach w przemyśle chemicznym. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się rozwój produkcji i budowę nowych instalacji syntezy nadtlenoestrów organicznych co świadczy o ciągłym zainteresowaniu tymi produktami na rynku światowym. Presented are the methods of organic peroxide e[...]

Ionic liquids as modern solvents and catalysts in selected oxidation processes. Ciecze jonowe jako nowoczesne rozpuszczalniki i katalizatory w wybranych procesach utleniania


  A review, with 38 refs., of several new methods for Baeyer- Villiger reaction with various oxidants (O2, H2O2, m-chloroperbenzoic acid, K peroxymonosulfate and bis(trimethylsilyl) peroxide) in ionic liq. as solvents and oxidn. catalysts. Tech. aspects of recycling of ionic liqs., product sepn. from postreaction mixt. and use of 2 – phase reaction systems with solid catalyst were taken into consideration. Przedstawiono doniesienia literaturowe dotyczące zastosowania cieczy jonowych jako efektywnych rozpuszczalników i katalizatorów w procesach utleniania ketonów do odpowiednich laktonów lub estrów. Przedstawiono kilka nowych rozwiązań dla reakcji Baeyera i Villigera (BV) z zastosowaniem wielu różnych utleniaczy, takich jak tlen, nadtlenek wodoru, kwas m-chloronadbenzoesowy, mononadtlenosiarczan potasu oraz nadtlenek bis(trimetylosililowy). Dodatkowo przedstawiono istotne zagadnienia związane z usprawnieniem aspektów technicznych, takich jak możliwość odzysku cieczy jonowej i jej ponownego użycia w reakcji, metody wydzielania produktów z mieszaniny poreakcyjnej czy możliwość prowadzenia procesu w układzie dwufazowym z wykorzystaniem stałego katalizatora.We współczesnej technologii chemicznej dużą uwagę przywiązuje się do problemów czystości produkcji. Tendencja ta objawia się m.in. poprzez zastępowanie lotnych substancji z grupy VOC (volatile organic compound) substancjami o niskiej lotności1). W ten trend dobrze wpisują się ciecze jonowe. Istotnymi zagadnieniami, które należy wziąć pod uwagę poszukując rozpuszczalnika, który spełniałby wymogi "zielonej chemii" jest możliwość jego zawrotu oraz prostego wydzielania produktu z mieszaniny poreakcyjnej2). Ważnymi czynnikami są również jego toksyczność i możliwość utylizacji3). [...]

Acidic ionic liquids as catalysts in the industrial organic synthesis Kwasowe ciecze jonowe jako katalizatory w przemysłowej syntezie organicznej DOI:10.15199/62.2016.6.27


  A review, with 58 refs., of Lewis and Brønsted acidic ionic liqs. as catalyst in Friedel-Crafts alkylation, Diels-Alder reaction and esterification. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zastosowania kwasowych cieczy jonowych jako katalizatorów w syntezie organicznej. Ciecze te mogą posiadać centrum kwasowości Lewisa lub Brønsteda ulokowane w strukturze kationu i/lub anionu. Opisano metody wyznaczania kwasowości cieczy jonowych, przedstawiono ich charakterystykę oraz przykłady zastosowania jako katalizatorów w typowych reakcjach katalizowanych za pomocą kwasów (alkilowanie Friedla i Craftsa, reakcja Dielsa i Aldera oraz estryfikacja). Katalizatory stosowane w czystych technologiach chemicznych odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów w przemyśle chemicznym. Jednymi z ważniejszych katalizatorów są kwasy Lewisa i Brønsteda, które są powszechnie używane w przemysłowych procesach alkilowania, izomeryzacji, polimeryzacji i estryfikacji. Stosowanie konwencjonalnych kwasów, takich jak np. HF, AlCl3 lub BF3, wiąże się z licznymi problemami, do których można zaliczyć korozyjność, toksyczność, generację dużej ilości odpadów oraz niewystarczającą rozpuszczalność wielu substratów w ciekłych kwasach1). Dlatego też obecnie wzmożone są poszukiwania alternatywnych, nietoksycznych i przyjaznych dla środowiska kwasowych katalizatorów, zarówno homogenicznych, jak i heterogenicznych. Najważniejsze cechy efektywnego katalizatora to wysoka aktywność, selektywność i stabilność. Katalizatory homogeniczne charakteryzują się wyższą aktywnością oraz homogeniczną dystrybucją miejsc aktywnych, ale utrudniona jest ich separacja po reakcji i powtórne użycie. Katalizatory heterogeniczne zwykle posiadają lepiej dostępne centra aktywne, które znajdują się głównie na ich powierzchni. Niemniej jednak ich podstawową zaletą jest prosty sposób wydzielania, możliwość wielokrotnego zawrotu oraz zastosowanie reaktorów ze złożem nieruchom[...]

Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI:10.15199/62.2018.1.12


  W związku z pojawiającymi się nowymi, restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska1) coraz większy nacisk kładzie się na to, aby procesy przemysłowe były bezpieczne, niskoodpadowe, efektywne energetycznie i spełniały założenia zielonej chemii. Prowadzenie procesów w sposób klasyczny, często przy dużych nakładach energetycznych i surowcowych, z wykorzystaniem znacznych ilości rozpuszczalników, jest coraz mniej uzasadnione ekonomicznie. Intensyfikowane są więc prace nad znalezieniem nowych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku, ale jednocześnie efektywnych dróg prowadzenia procesów chemicznych. Przykładem takich rozwiązań są badania nad wykorzystaniem cieczy jonowych jako medium bioprocesów. Opisano procesy prowadzone z wykorzystaniem cieczy jonowych stosowanych zarówno jako rozpuszczalniki, jak i czynniki zwiększające stabilność enzymów. Ciecze jonowe Ciecze jonowe IL (ionic liquids) definiuje się jako związki całkowicie jonowe, o temperaturze topnienia niższej niż 100°C2). Składają się one z organicznego kationu i organicznego lub nieorganicznego anionu Politechnika Śląska, Gliwice Anna Szelwicka, Anna Chrobok* Methods for increasing activity and stability of enzymes in processes carried out in presence of ionic liquids Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI: 10.15199/62.2018.1.12 Dr hab. inż. Anna CHROBOK, prof. nadzw. Pol. Śl., w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-17, fax: (32) 237-10-32, e[...]

Heterogeneous catalysts based on carbon nanostructures in model chemical processes Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych DOI:10.15199/62.2016.7.5


  A review, with 41 refs., of C nanostructures used as effective carriers of ionic liquids immobilized by formation of covalent bond between active phase and surface of the carrier or by adsorption and then used as new heterogeneous catalysts for synthesis of cyclic carbonates, oxidn. of PhCH(OH)Me to PhAc and in Michael reaction. Dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego zastosowania nanostruktur węglowych jako efektywnych nośników cieczy jonowych. Scharakteryzowano metody immobilizacji cieczy jonowych poprzez wiązanie kowalencyjne fazy aktywnej z powierzchnią nośnika lub poprzez jej adsorpcję na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Do praktyki przemysłowej zostały już wprowadzone procesy z udziałem cieczy jonowych jako katalizatorów i rozpuszczalników, dlatego nowe heterogeniczne katalizatory na bazie nanostruktur węglowych i cieczy jonowych mogą mieć w przyszłości duży potencjał aplikacyjny. Kataliza heterogeniczna, choć znana od ponad 100 lat, jest ciągle udoskonalana i odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu obecnych problemów chemicznych i technologicznych1). Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej dostępne są nowoczesne, stałe nośniki katalizatorów posiadające wysoce rozwiniętą powierzchnię. Badania nad rozwojem nowych nośników katalizatorów są jednym z najważniejszych obszarów badań w katalizie heterogenicznej. Nośnik pozwala na zwiększenie trwałości katalizatora oraz rozwinięcie jego powierzchni. W praktyce przemysłowej jako nośniki stosuje się Al2O3, SiO2, MgO, TiO2, ZrO2, glinokrzemiany, zeolity oraz materiały ceramiczne i węglowe2). Wśród nich najczęściej wykorzystywany jest Al2O3 i, choć posiada dużą powierzchnię właściwą, to główną jego wadą jest niska stabilność chemiczna oraz termiczna. Może również ulegać interakcji z aktywną fazą katalizatora, co ma niekorzystny wpływ na długość życia katalizatora3- 6). Materiały, które są wysoce stabilne chemicznie i fizycznie, o dużej powierzchni właściwej to nośnik[...]

Absorpcja CO2 w roztworach alkanoloamin w cieczach jonowych


  Przeprowadzono badania absorpcji tlenku węgla( IV) (CO2) w roztworach alkanoloamin w wybranych cieczach jonowych. Określono wpływ budowy cieczy jonowych, stężenia alkanoloamin, szybkości mieszania oraz temperatury na przebieg procesu absorpcji CO2. Sixteen ionic liquids (IL) were used as solvents of NH2(CH2)2OH and NH[(CH2)2OH]2 (concn. 12,5% by mass) for sorption of CO2 from gas phase at 25-65°C and 300-1000 rpm. The anions of IL played a crucial role for the sorption efficiency. The efficiency decreased in the anion series: AcO- >> CF3COO- > alkylsulfate > bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, PF6 -, BF4 -. Przemysłowe procesy rozdziału mieszanin gazów zawierających CO2 są rozwijane od wielu lat. Stosowane są one ze względu na konieczność usuwania CO2 z gazów przemysłowych oraz na zapotrzebowanie na czysty CO2. I tak np. CO2 zatruwa katalizatory hydrokrakingu, hydroodsiarczania i syntezy amoniaku. Może też stanowić zbędny balast w przypadku gazów ziemnych o dużej zawartości CO2 lub przy produkcji gazu opałowego z węgla. Usunięcie CO2 jest też często konieczne w trakcie przygotowania gazu syntezowego (synteza Oxo, proces Fischera i Tropscha, synteza metanolu). Otrzymanie gazu o dużej zawartości CO2 jest niezbędne przy produkcji mocznika lub suchego lodu1-3). W ostatnim czasie problemem stało się także usuwanie CO2 z gazów odlotowych powstających w wyniku spalania paliw kopalnych w celach energetycznych. Wszystkie obecnie stosowane procesy usuwania CO2 są energochłonne. Ocenia się, że wprowadzenie do schematu elektrowni o mocy 500 MW tradycyjnej instalacji wyłapywania CO2 obniżyłoby jej wydajność o ok. 30%, przez co znacząco aPolitechnika Śląska, Gliwice; bInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Stefan Baja,b*, Anna Chroboka, Agnieszka Siewniaka, Tomasz Krawczyka, Adam Tatarczukb Absorpcja CO2 w roztworach alkanoloamin w cieczach jonowych Absorption of carbon dioxide in ionic liquid solutions of alkanoloamines Dr hab. [...]

Use of ionic liquids in separation of azeotropic systems Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin azeotropowych DOI:10.12916/przemchem.2014.737


  Four ionic liqs. were used as entrainers in sepn. of Me2CHOH and H2O (an azeotropic mixt.) by extn. distn. under atm. pressure or 300 mbar. Effect of structure, amt. and recycle of the ionic liqs. on the process course was studied. Some H2O-contg. spent solvents from industry were also successively dehydrated, optionally in presence of mol. sieves. Addnl., corrosion test was carried out to confirm good corrosion resistance of steel in the ionic liq.-contg. mediums at 30-120oC. Przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania cieczy jonowych jako czynników ekstrahujących w procesie separacji mieszanin azeotropowych. Badania prowadzono, stosując technikę destylacji ekstrakcyjnej pod ciśnieniem atmosferycznym lub obniżonym (300 mbar). Jako układ modelowy wykorzystano układ azeotropowy izopropanol/woda, na którym badano wpływ różnych czynników na przebieg destylacji reaktywnej, takich jak wpływ budowy, ilości oraz zawrotu cieczy jonowej. Następnie przebadano próbki przemysłowe zawodnionych rozpuszczalników o zróżnicowanym składzie. Dodatkowo przeprowadzono testy wpływu środowiska procesu na proces korozji przykładowej stali w zakresie temp. 30-120oC. Procesy oczyszczania produktów w przemyśle chemicznym często przysparzają wielu problemów. Koszty rozdziału niejednokrotnie decydują o całkowitych kosztach produkcji. Z otrzymanych w procesach jednostkowych mieszanin należy wyodrębnić poszczególne składniki, co w przypadku mieszanin ciekłych, wrzących w zbliżonym zakresie temperatur lub tworzących mieszaniny azeotropowe może być aPolitechnika Śląska; bEkomax Sp. z o.o, Gliwice Karolina Matuszeka, Bartosz Gusztab, Aleksandra Kutelab, Artur Macieja, Anna Chroboka,* Use of ionic liquids in separation of azeotropic systems Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin azeotropowych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.737 - Mgr inż. Bartosz GUSZTA w roku 2012 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechnik[...]

Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym


  Badania dotyczą określenia wpływu temperatury na szybkość procesów korozyjnych żelaza Armco w chlorku 1-butylo- 3-imidaziolowym, należącym do grupy cieczy jonowych stabilnych w kontakcie z powietrzem i wodą. Odporność korozyjną tego materiału określono za pomocą metody potencjodynamicznej oraz grawimetrycznej, przeprowadzono także badania mikroskopowe powierzchni próbek po zakończeniu badań korozyjnych. W badaniach elektrochemicznych jako pseudoelektrodę odniesienia zastosowano srebrny lub platynowy drut. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wzrost temperatury chlorku 1-butylo- 3-metyloimidazoliowego powoduje przyspieszenie procesów korozyjnych, pozostającego z nim w kontakcie, żelaza Armco. Korozja ta ma głównie charakter korozji wżerowej. Słowa kluczowe: korozja, żelazo Armco, ciecz jonowa, chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride The investigations applying to determination the infl uence of temperature on corrosion rate of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride, which pertains to the group of air- and water-stable ionic liquids. The corrosion resistance of the material was determined by potentiodynamic as well as gravimetric methods, the microscopy examination of the samples surface after the corrosion studies was also carried out. A silver or platinum wire was used as reference pseudoelectrode in the electrochemical investigations. The results of the performed studies pointed out that the increase of temperature of 1-butylo-3-methylimidazolium chloride causes acceleration of corrosion of Armco iron, which is in contact with the ionic liquid. The corrosion has mainly pitting corrosion character. Keywords: corrosion, Armco iron, ionic liquid, 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 1. Wstęp Ciecze jonowe są najczęściej defi niowane jako związki chemiczne składające się wyłącznie z jonów, charakteryzujące się temperaturą topnien[...]

Method of ε-caprolactone synthesis by chemo-enzymatic oxidation of cyclohexanone in emulsion DOI:10.15199/62.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Laktony są często wykorzystywane w przemyśle jako monomery do syntezy polilaktonów. Najważniejszy jest ε-kaprolakton stosowany do produkcji włókien syntetycznych, tworzyw sztucznych, folii, farmaceutyków oraz herbicydów. ε‑Kaprolakton ulega polimeryzacji z otwarciem pierścienia i przekształcany jest w poliester (polikaprolakton). Polimer ten ulega rozkładowi w wyniku hydrolizy wiązań estrowych i jest jednym z najważniejszych polimerów biodegradowalnych, stosowanym do produkcji nici i włókien chirurgicznych oraz implantów. Stosowany jest również jako dodatek do tworzyw sztucznych zwiększający ich elastyczność oraz biodegradowalność1, 2). Na skalę przemysłową ε-kaprolakton jest produkowany w procesie utleniania Baeyera i Villigera (BV) cykloheksanonu wg technologii firmy Perstorp lub BASF. W obydwu procesach producenci wykorzystują kwas nadoctowy jako utleniacz. Jest to związek relatywnie drogi oraz na tyle niebezpieczny, że jego transport i składowanie są Magdalena Sitkoa, Anna Szelwickaa, Michał Szmatołab, Andrzej Skwarekc, Lech Schimmelpfennigc, Krzysztof Dziubac, Magdalena Morawiec-Witczakc, Jolanta Iłowskab, Anna Chroboka,* 1588 98/10(2019) Mgr inż. Michał SZMATOŁA - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2019, str. 261. Mgr inż. Andrzej SKWAREK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 5/2019, str. 683. zabronione. Z tego względu w firmie Perstorp nadkwas jest otrzymywany w osobnym reaktorze na terenie tego samego zakładu, w którym produkuje się ε‑kaprolakton (rys. 1). Kwas nadoctowy zawiera aż do 45% kwasu octowego dodawanego w celu stabilizacji, który musi zostać zneutralizowany, co generuje duże ilości odpadów3, 4). Fig. 1. Oxidation of cyclohexanone to ε-caprolatone (Perstorp, Warrington, U.K., 15 KTA)3) Rys. 1. Utlenianie cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu (Perstorp, Warrington, UK, 15 tys. t/r)3) Firma BASF w celu poprawy bezpieczeńst[...]

 Strona 1