Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard B. Pęcherski"

PRÓBA ROZSZERZENIA KRYTERIUM ENERGETYCZNEGO RYCHLEWSKIEGO W ZASTOSOWANIU DO OCENY WYTĘŻENIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW ANIZOTROPOWYCH Z ASYMETRIĄ ZAKRESU SPRĘŻYSTEGO

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest zastosowanie energetycznego kryterium osiągnięcia sprężystych stanów granicznych do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach. Rozpatrywane zagadnienia dotyczą anizotropowych materiałów liniowo‐sprężystych w płaskim stanie naprężenia. Wykorzystano teorię sprężystych stanów własnych określonych przez symetrię tensorów sprężystości Hooke’a (tensorów podatności i sztywności) oraz interpretację energetyczną kryterium stanów granicznych dla anizotropowych ciał liniowo‐sprężystych sformułowaną przez Jana Rychlewskiego w pracach [1, 2]. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla tektury [3, 4], pianki syntetycznej [5] oraz rezultaty atomowych obliczeń numerycznych symulujących deformację materiałów amorficznych [6]. Wspólną cechą wymienionych mate[...]

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM PLASTYCZNOŚCI DLA BLACH ORTOTROPOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASYMETRII ZAKRESU SPRĘŻYSTEGO


  W artykule przedstawiono propozycję nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych wykazujących różnicę wy-trzymałości przy rozciąganiu i ściskaniu. Nowe kryterium bazuje na energetycznym warunku stanu granicznego dla mate-riałów anizotropowych zaproponowanym przez Rychlewskiego [2] i łączy się z wprowadzoną przez Burzyńskiego [3] kon-cepcją zależnych od charakteru stanu naprężenia funkcji określających udział poszczególnych składników rozkładu głównego gęstości energii sprężystej w całkowitej mierze wytężenia materiału. Podano specyfikację kryterium dla wszystkich płaskich symetrii sprężystych. Zaprezentowano ogólną metodę pozyskiwania danych niezbędnych do wyznaczenia parametrów kry-terium na podstawie wyników prostych prób wytrzymałościowych - rozciągania, ściskania i ścinania. Wskazano na szcze-gólne konsekwencje w opisie deformacji plastycznej blach w przypadku przyjęcia prawa płynięcia plastycznego stowarzy-szonego z zaprezentowanym warunkiem plastyczności. Słowa kluczowe: blachy walcowane, anizotropia, asymetria zakresu sprężystego, kryterium plastyczności, hipotezy wytężenia PROPOSITION OF A NEW YIELD CRITERION FOR ORTHOTROPIC METAL SHEETS ACCOUNTING FOR ASYMMETRY OF ELASTIC RANGE A new proposition of a yield criterion for orthotropic metal sheets exhibiting the strength‐differential effect is presented in the paper. New criterion is based on the energetic limit condition for anisotropic bodies proposed by Rychlewski [2]. It is ex‐tended by introduction of a concept of stress state dependent functions defining the contribution of each component of the main elastic energy density decomposition to the total measure of material effort — the concept which was first intro‐duced by Burzyński [3]. Criterion specification for all plane elastic symmetries is given. General method of acquiring the da‐ta which are necessary for determination of the criterion parameters basing o[...]

Silne efekty entropowe orientacji molekularnej w kinetyce krystalizacji polimerów DOI:10.15199/62.2019.11.13


  Orientacja osiowa segmentów giętkich makrocząsteczek łańcuchowych polimerów w fazie amorficznej następuje wskutek działania jednoosiowego naprężenia rozciągającego stopionego polimeru lub deformacji rozciągającej w stanie stałym. Orientacja molekularna fazy amorficznej wpływa na zwiększenie termodynamicznej siły napędowej krystalizacji (energii swobodnej Gibbsa) wskutek obniżenia entropii makrocząsteczek fazy amorficznej. Wpływ ten przekłada się na zwiększenie równowagowej temperatury topnienia materiału jako efekt termodynamiczny oraz na przyspieszenie szybkości nukleacji i wzrostu kryształów, a w konsekwencji szybkości krystalizacji, jako efekt kinetyczny. Orientacja amorficzna ma również wpływ na zwiększenie modułu sprężystości i wytrzymałości mechanicznej materiału. Zagadnienia kinetyki krystalizacji polimerów są szczególnie ważne ze względu na szerokie wykorzystanie w przemyśle, zarówno w procesach wytwarzania, jak też w zastosowaniach. Dyskutowane w pracy efekty mają charakter entropowy. Wynikają one z dominacji entropii orientacji łańcuchowych makrocząsteczek polimeru nad entalpią deformacji w energii swobodnej Gibbsa, w odróżnieniu od materiałów małocząsteczkowych, gdzie efekty entropowe nie są tak silnie dominujące. 98/11(2019) 1761 Prof. dr hab. inż. Ryszard B. PĘCHERSKI w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2007 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora, jest kierownikiem Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jest też profesorem i nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalno[...]

 Strona 1