Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Ślęzak"

Biowęgiel jako środek polepszający właściwości gleby DOI:10.15199/62.2019.1.15


  Biowęgiel (biochar, biocoal lub agrichar) to drobnoziarnisty materiał bogaty w węgiel, powstały w procesie pirolizy biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, którego wytwarzanie jest zgodne z prawem i który można bezpiecznie wprowadzać do gleb. Biowęgiel jest uzyskiwany przez termochemiczną konwersję biomasy bez dostępu tlenu1). Według wytycznych European Biochar Certificate (EBC) biowęgiel to heterogeniczny, bogaty w węgiel aromatyczny i związki mineralne materiał, który powstaje w wyniku pirolizy biomasy, którą to biomasę pozyskuje się w sposób zrównoważony, w kontrolowanych warunkach procesu (350-1000oC) i przy wykorzystaniu czystych technologii2). Zgodnie z wytycznymi EBC biowęglem nie jest materiał, który powstaje w wyniku toryfikacji czy hydrotermicznej karbonizacji. Za biowęgiel uważa się jedynie taki materiał, który zawiera powyżej 50% węgla w suchej masie. Materiał, który zawiera go mniej niż 50% jest określany jako pirogeniczny materiał węglowy PCM (pyrogenic carbonaceous material)2). Według International Biochar Initiative (IBI) biowęgiel jest materiałem stałym uzyskanym przez termochemiczną konwersję biomasy w środowisku o ograniczonej ilości tlenu. Biowęgiel może być stosowany jako gotowy produkt lub jako składnik mieszaniny (głównie jako środek poprawiający właściwości gleby) w celach poprawy efektywności wykorzystania zasobów, do rekultywacji i/lub ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, a także jako sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG)3). Biowęgiel może być wykorzystany doglebowo w taki sposób, by poprawić właściwości gleb oraz warunki życia roślin i organizmów glebowych. Zgodnie z podanymi definicjami biowęglem nie można nazywać materiału po termochemicznej konwersji biomasy, który będzie wykorzystywany do celów energetycznych jako np. paliwo odnawialne. Biowęglem nie jest również spreparowana mieszanina biomasy i miału węglowego. Biowęgiel powstaje od wieków w glebach na całym świeci[...]

 Strona 1