Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wiktoria Sobczyk"

Zawartość metali toksycznych w glebach na terenach poprodukcyjnych DOI:10.15199/62.2017.10.4


  Terminem "Białe Morza" określano tereny osadników poflotacyjnych należących do zlikwidowanych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay. Przez długie lata deponowano tam szlamy poprodukcyjne, odznaczające się białą barwą i skłonnością do pylenia. Szacuje się, że łączna ilość zdeponowanych tam osadów wynosi 5 Tg. Po likwidacji fabryki w 1992 r. i wstępnej rekultywacji osadniki przez kilkanaście lat pozostawały w stadium niezagospodarowanego kompleksu zieleni miejskiej o powierzchni ponad 100 ha (w tym osadniki ok. 60 ha). Tereny te pełniły funkcje przyrodnicze i rekreacyjne dla okolicznych osiedli1, 2). Po 2000 r. część gruntów zajętych przez osadniki została przeznaczona pod nowy kompleks sakralny Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach3). Tereny poprzemysłowe pomiędzy magistralą kolejową Kraków-Zakopane a ulicą Zakopiańską zostały przekształcone w centrum kulturalno-handlowe "Zakopianka". Obecnie teren pozostały do zagospodarowania zajmuje powierzchnię ok. 65 ha. Podstawowe ograniczenia dla przyszłego zagospodarowania stanowią głównie skomplikowane i niekorzystne warunki geologiczno- -inżynierskie oraz znacznie zanieczyszczenie środowiska1, 2, 4). Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w materiale ziemnym waha się w szerokim zakresie. W Polsce dopuszczalne stężenia metali zostały podzielone w rozporządzeniu5) na trzy grupy. Tereny byłych Krakowskich Zakładów Sodowych zostały zakwalifikowane do grupy B jako grunty rolne, leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych5), w przedziale głębokości 0-0,3 m p.p.t. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich dla gruntów należących do kategorii B przedstawiono w tabeli 1. Grunty ulegają zanieczyszczeniu metalami ciężkimi wskutek opadania pyłów atmosferycznych, migracji jonów ze zwałowisk o[...]

Ocena stateczności gruntów na terenach postindustrialnych metodą fitoindykacji geotechnicznej DOI:10.15199/62.2019.11.9


  Wysokie zapotrzebowanie gospodarki na produkty różnych gałęzi przemysłu ciężkiego spowodowało w Polsce w latach 1955-1990 utworzenie wielkopowierzchniowych składowisk odpadów. Po zakończeniu użytkowania stały się one zaniedbanymi i niezagospodarowanymi obiektami, które negatywnie wyróżniają się na tle krajobrazu i obniżają jego walory estetyczne. Składowiska odpadów poprzemysłowych bardzo często odznaczają się znaczną wysokością względną oraz bardzo stromymi skarpami. Przykładem takiego obiektu są tereny składowisk odpadów i szlamów poprodukcyjnych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych (KZS) Solvay. Składowiska te zajmują powierzchnię ok. 600 tys. m2. Obiekty wchodzące w skład składowisk zostały zaliczone do nadpoziomo1742 98/11(2019) wych budowli hydrotechnicznych. Zgodnie z projektem eksploatacyjnym składowisk skarpy formowane były z materiału odpadowego o uziarnieniu powyżej 0,5 mm, a wypełnienie stanowiły półpłynne szlamy poprodukcyjne. Ocena stateczności nieczynnych składowisk w głównej mierze opiera się na stosunkach wodnych w ich wnętrzu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska uległy znacznemu przesuszeniu, co poprawiło warunki stateczności budowli. Uwzględniając pokrywę roślinną na skarpach osadników, można uznać składowiska za budowle bezpieczne1-3). Prace terenowe na obszarze składowisk odpadów KZS Solvay prowadzono w latach 2013-2017. Celem badań była ocena zróżnicowania wybranych parametrów fizykochemicznych osadów oraz fitoindykacja geotechniczna. Część doświadczalna Obiekt badawczy Składowiska odpadów byłych KZS Solvay zlokalizowane są w południowej części miasta Krakowa, na pograniczu dzielnic Borek Fałęcki oraz Kurdwanów. Od północy graniczą one z terenem należącym do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Od strony południowo-wschodniej osadniki sąsiadują z nieużytkami należącymi do gminy Kraków. Teren na zachód od osadników stanowiła fabryka Solvay. Obecnie mieści się tam Centrum Handlowe Zakopia[...]

 Strona 1