Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SNYCERSKI"

Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagające projektowanie przędz fantazyjnych

Czytaj za darmo! »

Ciągle zmieniające się trendy mody wymuszają na producentach odzieży wprowadzanie na rynek nowych wzorów asortymentowych. Najczęstszym zabiegiem jest wprowadzanie zróżnicowanej struktury materiału - tkanin i dzianin - przez zastosowanie przędz fantazyjnych, które ze względu na swoją budowę często powodują niepożądane efekty w wyrobach końcowych. Wykorzystanie metod jakościowania przędzy przez pr[...]

Modelowanie własności mechanicznych kompozytów zbrojonych tkaninami przestrzennymi

Czytaj za darmo! »

Intensywny rozwój nowoczesnych konstrukcji stawia przed materiałami nowe wymagania. Materiały konstrukcyjne, z uwagi na przeznaczenie, muszą posiadać szczególne własności użytkowe i wytrzymałościowe oraz odporność na obciążenia zmęczeniowe i korozję przy małej masie jednostkowej. Specjalne własności zapewniają materiały kompozytowe zbrojone tekstyliami, występującymi w postaci włókien ciągłych, ciętych lub płaskich wyrobów włókienniczych, najczęściej zszywanych, co może powodować osłabienie parametrów wytrzymałościowych. W takich wyrobach istnieje niebezpieczeństwo rozwarstwiania układu, podczas działania wielokierunkowych naprężeń. Aby zapobiec temu procesowi, jako tekstylne zbrojenie stosowane są struktury, w których warstwy nitek lub warstwy tekstylne wzmocnienia są systemami nitek zo[...]

Wpływ parametrów strukturalnych i wytrzymałościowych wzmacniających tkanin wielowarstwowych na właściwości kompozytu DOI:10.15199/60.2016.09.4


  The objective of the study was to examine the influence of a method of bonding layers of the multilayer woven fabric using a warp binding on the composite mechanical properties. Geometrical and structural parameters of multilayer woven fabric MLW were examined including tensile strength tests. Bending strength tests were performed for composites reinforced by structurally Ewa Witczak , Marek Snycerski Wpływ parametrów strukturalnych i wytrzymałościowych wzmacniających tkanin wielowarstwowych na właściwości kompozytu DOI: 10.15199/60.2016.09.4 Przegląd - WOS 9/2016 37 WYROBY different MLW woven fabrics. It was found that the strength properties of the composite are influenced by woven fabric structure, as determined by the geometry of warp threads run/arrangement. Based on the results, it was found that the composites flexural strength depends on tensile strength of woven fabrics forming the composite reinforcement. Keywords: multilayer woven fabric, composites, construction materials, mechanical properties 1. Wprowadzenie Materiały włókiennicze są grupą wyrobów o zróżnicowanych strukturach, które dzięki swoim właściwościom są wykorzystywane w wielu dziedzinach, najczęściej technicznych. Stosowanie materiałów włókienniczych, jako elementy konstrukcyjne, dzięki możliwościom kształtowania ich struktury i właściwości, pozwala na zapewnienie konstrukcjom inżynierskim wysokich wymagań wytrzymałościowych przy relatywnie niskiej masie całkowitej wyrobu. Tkaniny wielowarstwowe (MLW - multilayer woven) to tkane struktury włókiennicze, w których występuje większa liczba warstw powiązanych ze sobą dodatkową nitką: osnowową lub dodatkowym układem nitek. Tkaniny wielowarstwowe używa się najczęściej na pasy napędowe, taśmy transporterowe, ale także coraz częściej na zbrojenia kompozytów konstrukcyjnych. Tkaniny wielowarstwowe stosowane na zbrojenie kompozytu, w należyty sposób spełniają wysokie wymagania wytrzymałościowe zwłaszcza w obs[...]

Łódź - regionalny ośrodek przemysłu tekstylnego i odzieżowego Polski. Stan aktualny i perspektywy DOI:


  1. Wstęp Przemysł tekstylny i odzieżowy, dalej określany skrótem TiO, charakteryzuje się znaczącym rozproszeniem pod względem lokowania produkcji, dużą zmiennością oczekiwań rynkowych i specjalizacją zależną od regionu. Pomimo dużego postępu technologicznego nadal pozostaje przemysłem pracochłonnym z niskimi marżami i wysoką nieprzewidywalnością. Po 2005 r., kiedy w życie weszły ustalenia ATC - Porozumienia Tekstylnego (likwidującego ograniczenia nałożone na obrót produktami TiO), zmieniły się trendy w produkcji tej gałęzi przemysłu [1]. Ceny znacząco spadły, a przemysł TiO stanął przed nowymi wymaganiami - bardziej elastycznej, a przed wszystkim szybszej produkcji i malejącego zatrudnienia. To wywołało również wiele dyskusji na temat warunków pracy w światowym przemyśle TiO. Komisja Europejska zajmuje się tematem przemysłu TiO bardzo obszernie i skrupulatnie [2]. Ocenia się, że przemysł ten stanowi silne dziedzictwo kulturowe Europy i należy zwrócić szczególną uwagę na jego stały rozwój i wsparcie. Obecny zakres działań w tym przemyśle i cały jego łańcuch wartości to nie tylko produkcja (w tym produkcja komponentów do wyrobu odzieży), ale również projektowanie, dystrybucja i sprzedaż. Często podejmuje się temat zrównoważonego rozwoju i potencjału, jaki tkwi we właściwym podejściu do tego tematu. Według raportu Komisji Europejskiej z 2012 r. przemysł ten w całościowym łańcuchu wartości zapewniał pracę ponad 5 milionom Europejczyków, w tym 2 miliony osób było zatrudnionych tylko przy produkcji odzieży, a 3 miliony w pozostałych sekcjach powiązanych, takich jak: łańcuch dostaw, projektowanie, marketing i sprzedaż [2]. Przez lata przemysł TiO przechodził szereg transformacji, nie tylko technologicznych, ale również tych związanych z przenoszeniem produkcji do krajów o tańszej sile roboczej. To spowodowało spadek zatrudnienia przy produkcji (pomiędzy 2004 r. a 2009 r. wartość ta zmalała z 2,9 miliona do 1,9 miliona osób) [2]. W[...]

Ewolucja systemów wytwarzania odzieży. Przejście od produkcji rzemieślniczej do najnowszego trendu produkcji personalizowanej DOI:10.15199/60.2019.06.1


  1. Ogólne typy systemów wytwarzania Na przestrzeni lat rozwijały się odmienne systemy wytwórcze (rys. 1.), które w różnych przemysłach funkcjonują również obecnie, od produkcji rzemieślniczej poprzez produkcję masową do globalnych sieci produkcji i masowej personalizacji [1]. "Obecnie badania koncentrują się na rozwoju strategii i metod zarządzania produktami, procesami i systemami produkcyjnymi zdolnymi do wspierania produkcji oszczędnej, masowej personalizacji i systemu produktów personalizowanych" [1][str. 3]. Mimo, iż niektóre systemy wytwarzania swój początek miały nawet w osiemnastym wieku, funkcjonują nieprzerwanie do dzisiaj, ponieważ związane są z typem produkcji na którą popyt występował zawsze (warsztaty, rzemieślnicy, małe zakłady krawieckie). Duże systemy powstawały wraz z rozwojem technologii i nastawione były na produkcję masową i seryjną. MAŁY WARSZTAT OK. 1700 r. PRODUKCJA RZEMIEŚLNICZA OK. 1850, 1900 r. PRODUKCJA AMERYKAŃSKA OK. 1913 r. MASOWA PRODUKCJA OK. 1913-1955 r. - FORDYZM, TAYLORYZM LEAN PRODUCTION OK. 1955-1980 r. MASOWE DOSTOSOWYWANE MASS CUSTOMIZATION OK. 1980 r. GLOBALNE SIECI PRODUKCJI: MASOWA PERSONALIZACJA OK. 2000 r. II REWOLUCJAPRZEMSYŁOW A III REWOLUCJA NAUKOWO- -TECHNICZNA I REWOLUCJAPRZEMSYŁOW A Rys. 1. Ewolucja systemów wytwarzania. Opracowanie własne na podstawie [1] 28 Przegląd - WOS 6/2019 Ogólne typy produkcji: Mały warsztat - charakteryzował się wytwarzaniem określonego produktu przez jedną osobę o odpowiednich umiejętnościach; Produkcja rzemieślnicza - odnosiła się do wytwarzania produktu przez osobę o określonych umiejętnościach zawodowych zdobytych i potwierdzonych np. przez cechy. Produkcja amerykańska - wiąże się z dużą mechanizacją produkcji, podziałem na czynności i etapy, wykorzystaniem części zamiennych, łatwością szkolenia pracowników do wykonywania wąskich czynności. Produkcja masowa - to system produkcji charakterystyczny dla ekonomii skali (ang. economy of s[...]

Ewolucja systemów wytwarzania odzieży. Początki różnorodności w produkcji masowej, wywiady z byłymi pracownikami przemysłu DOI:10.15199/60.2019.09.2


  1. Wstęp Podczas pracy nad rozprawą doktorską związaną z budowaniem systemu do personalizowanej produkcji odzieży, zauważono pewną cykliczność trendów występujących przez lata w procesach przemysłu odzieżowego. Od wytwarzania metodą rzemieślniczą, poprzez szczyt masowej produkcji, powraca się obecnie do wytwarzania odzieży bardziej różnorodnej. Masowość ponownie zastępowana jest mniejszą, ale bardziej dostosowaną do gustów konsumenta ofertą. Szczyt masowej produkcji, który przypadał na lata pięćdziesiąte poprzedniego stulecia (w Polsce lata 70.), związany był z rozwojem technologii i zapotrzebowaniem płynącym z rynku, szczególnie po okresach wojen. Po nasyceniu się odbiorców odzieżą i tkaninami zapewniającymi realizację ich podstawowych potrzeb, następował czas zwiększenia wymagań. Rosnące oczekiwania wymusiły na ówczesnych przedsiębiorstwach pewnego rodzaju dostosowanie produkcji. Nie można mówić o dosłownej realizacji zapotrzebowania konsumentów, która ówcześnie nie istniała z uwagi na upaństwowienie przedsiębiorstw, ale pierwsze próby dostosowania oferty handlowej miały już miejsce. Dla sprawdzenia tej opinii i głębszej analizy produkcji odzieży w dawnych przedsiębiorstwach, poproszono ówczesnych pracowników przemysłu odzieżowego o udzielenie wywiadu. Podjęto próbę określenia czasu, w którym zaobserwowano pierwsze symptomy produkcji personalizowanej, przemianę produkcji masowej oraz charakter tych przemian. Zakłada się, że obecny kształt i trend na produkcję personalizowaną ma swoje początki w produkcji masowej i jest jej ewolucją. 2. Opinie Wywiad z prof. Andrzejem Nawrotem, projektantem przedsiębiorstwa Zeta w Zgierzu 1. Proszę opisać charakter produkcji. Jaka była orientacyjna wielkość produkcji w skali roku, liczba modeli w skali roku, liczba sztuk w modelu, liczba kolorów lub wzorów tkanin w modelu? Przedsiębiorstwo realizowało produkcję masową. Projektów było o wiele więcej niż wdrożeń do produkcji, być może ok. [...]

Ocena technologicznych możliwości pasmanteryjnego krosna czółenkowego pod kątem wykorzystania do wytwarzania tkanin kształtowych

Czytaj za darmo! »

Wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom inżynierskim tworzą zapotrzebowanie na nowe materiały konstrukcyjne, które muszą posiadać szereg nowych, niemożliwych do realizacji tradycyjnymi metodami, właściwości użytkowych i wytrzymałościowych. Należą do nich przede wszystkim niska masa jednostkowa, wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia zmęczeniowe i korozję. Takie właściwości mogą zapewn[...]

Technologia RFID i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu produkcją i produktami przemysłu tekstylnego

Czytaj za darmo! »

RFID (Radio Frequency Identification) - Identyfikacja Częstotliwością Radiową to bezprzewodowa technologia komu- nikacji wykorzystywana w fizycznych znacznikach (identyfikatorach RFID) do oznaczania produktów, podobnie jak w technologii kodów kreskowych. Technologia RFID istnieje już od ponad 50 lat. Pierwsze rozwiązania pojawiły się podczas drugiej wojny światowej, gdzie urządzenia radiowe (z[...]

 Strona 1