Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Radomír Ščurek"

Protection of public universities premises via an implementation of radio frequency identification of people DOI:10.12915/pe.2014.10.46

Czytaj za darmo! »

The article is focused on the characteristics of the public university building (hereinafter the PU) in terms of its physical protection, security risks identification and application of Radio Frequency Identification technology (hereinafter the RFID), as a potential efficient solution in increasing the level of security in the organization. Streszczenie. W artykule opisano metody protekcji budynków uniwersyteckich ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania urządzeń RFID. Zabezpieczenie obiektów publicznych z wykorzystaniem identyfikacji metodą RFID. Keywords: Physical protection, public universities, RFID, transponder, read/write device Słowa kluczowe: ochrona i bezpieczeństwo, RFIDF doi:10.12915/pe.2014.10.46 Introduction Safety considerations and the resulting practical measures and actions are part of human history from the very beginning of civilization. These considerations have always corresponded to the achieved technology and material level. If we focus on the security, we can say that it is a state of the system, where the probability of harm to protected interests is accepted. From the beginning of 21st century the Czech Republic (CR) faces new security risks, the range of which is going to graduate further. The representatives of this group of risks include terrorism, organized crime and potential use of weapons of mass destruction. These threats and their possible elimination, but first of all prevention in this field, necessitates in a specific consistently coordinated support of the research as the integral part of the Czech security system. Closely to this relates the typology of security risks and threats as defined by the Security Policy Department of the Ministry of the Interior for 2010 [1]. In the area of prevention, we must attach a lot of importance especially to buildings or institutions that make contacts or cooperate with countries that are the primary targets of terrorist attacks (e.g. USA, Great Bri[...]

Assesment of selected risk conditions affecting the function of eCall system DOI:10.15199/48.2015.10.32

Czytaj za darmo! »

The emergency call system is a system using GSM network, which is designed for automatic transfer of information about a car accident to an emergency call center to ensure first aid for injured persons promptly. This transfer, unfortunately, may be disrupted under certain conditions, which are experimentally evaluated in this article. Streszczenie. Opisano system bezpieczeństwa wykorzystujący sieć GSM zaprojektowany do automatycznego przesyłu informacji o wypadku samochodowym. Analizowano możliwe przypadki zakłócenia lub przerw w komunikacji, Ocena wybranych zakłóceń funkcjonowania systemu eCall Keywords: car accident, emergency call, road safety Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa eCall, zakłócenia system komunikacji GSM Introduction Traffic accidents can be considered from the perspective of constantly developing road transportation networks as its unfavourable, but unfortunately also irrepresible part. In some traffic accidents its participants get into a situation, in which they are unable to use a mobile phone to call for emergency services, e.g. due to injuries, or they aren’t able to give exact location of the accident. Both of these situations lead to a possible delay in providing first aid to the injured persons, which can cause fatal consequences. [10,11] In-vehicle system eCall is an emergency call system, which is designed for automatic transfer of information about a traffic accident via the GSM network to an emergency call center to ensure the first aid to injured persons as soon as possible. Activation of the eCall system could be realized in two different ways - automatically by signal comming from airbags unit, if a car crash occures with a deceleration exceeding predefined limit resulting in airbag activation (technical standard CSN EN 16072 allows alternative ways of automatic activation), or manually by passengers, if they get stuck in an emergency situation. [1,2,3] Under the head of the E-MERGE pr[...]

Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) DOI:10.15199/62.2019.11.25


  Celem procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) determinującego optymalny rozwój bakterii, które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach1-5). W dotychczas stosowanym rozwiązaniu systemu sterowania napowietrzaniem przyjęto jako wartość referencyjną stężenie tlenu rozpuszczonego. W proponowanym rozwiązaniu systemu sterowania uwzględniona została silnie nieliniowa charakterystyka pracy bioreaktora jako obiektu sterowania. Nieliniowy charakter obiektu, zmienne warunki pracy oczyszczalni ścieków, wpływ zakłóceń, takich jak m.in. nierównomierny dopływ ścieków do bioreaktora, zmieniający się ładunek zanieczyszczeń, temperatura i zawartość substancji mineralnych wymuszają zmianę referencyjnego stężenia tlenu w czasie. Zawartość referencyjna tlenu określana jest poprzez regulację nadrzędną i uzależniona jest od zawartości azotu amonowego oraz azotanowego, co prowadzi do podwyższenia efektywności oczyszczania ścieków6-10). W przedstawionym podejściu trajektoria sterowania stężeniem tlenu dąży do osiągnięcia wartości referencyjnej. Część doświadczalna Obiekt badań Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 180 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), przy średnim przepływie dobowym wynoszącym 25 tys. m3/d. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany był w bioreaktorze przepływowym typu UCT z wykorzystaniem technologii osadu czynnego przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu sprężonym powietrzem. Optymalny proces napowietrzania komory aerobowej wymagał dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej (do napędu dmuchaw), co stanowiło ponad 45% rocznego zużycia energii elektrycznej w całym procesie technologicznym oczyszczania ścieków11- 16). Drugim elementem instalacji wymagającym optymalizacji zużycia energii elektrycznej był proces recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, który stanowił ponad 10% rocznego zużycia energii. Za[...]

 Strona 1