Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Dzikuć"

Ekonomiczne determinanty ograniczenia emisji benzo[a]pirenu na obszarze Środkowego Nadodrza DOI:10.15199/62.2019.4.17


  Polska jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej ma poważne problemy w utrzymaniu dobrej jakości powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy to najczęściej dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu nadmiernej ilości zanieczyszczeń występujących w powietrzu, w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób1) Z uwagi na brak dostępnych danych statystycznych związanych z jakością powietrza dla obszaru Środkowego Nadodrza, do przeprowadzenia analiz korzystano z danych dotyczących poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa lubuskiego, gdyż obszar Środkowego Nadodrza w dużym stopniu pokrywa się z terenem, na którym znajduje się województwo lubuskie. Celem artykułu była identyfikacja ekonomicznych determinantów ograniczania emisji benzo[a]pirenu (BaP) na terenie Środkowego Nadodrza oraz wskazanie sposobów ograniczania nadmiernej emisji tej szkodliwej substancji do powietrza. BaP został zakwalifikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy szkodliwych związków wykazujących prawdopodobne działanie rakotwórcze u ludzi2). Należy on do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych3) i z uwagi na niewielkie rozmiary cząsteczki potrafi przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu człowieka, przez co zwiększa ryzyko występowania wielu poważnych chorób. Jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia ludzi, ponieważ nie można określić bezpiecznego poziomu stężenia w powietrzu tej substancji. Każde, nawet niewielkie jej stężenie może powodować zmiany nowotworowe4, 5). Wdychanie BaP razem z powietrzem stwarza ryzyko zachorowania np. na raka płuc6, 7). Problem nadmiernej emisji BaP Głównym źródłem emisji BaP jest tzw. niska emisja, która umownie oznacza wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez emitory, które znajdują się na wysokości nieprze98/ 4(2019) [...]

 Strona 1