Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Bartoszewicz"

Analiza konstrukcji kotłów niskotemperaturowych wodnych opalanych paliwem stałym

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny budowy kotłów wodnych niskotemperaturowych opalanych paliwami stałymi pod kątem ich standaryzacji mającej na celu ocenę doskonałości konstrukcyjnej kotła. Wyniki oparte zostały na analizie programów produkcyjnych pięćdziesięciu producentów kotłów węglowych małej mocy z rejonu zachodniej Polski. Cechy będące przedmiotem porównań oraz oceny ich zgodności z wymaganiami normatywnymi [...]

Analiza wpływu konfiguracji ustawień sterowania na pracę kotła małej mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę pracy kotła małej mocy opalanego paliwem stałym, sterowanego za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było poszukiwanie prostej metody znajdującej zastosowanie w życiu codziennym, umożliwiającej poprawny dobór parametrów pracy układu. W celu praktycznego wykorzystania wyników analizy, badania przeprowadzono w typowych dla warunków rzeczywistych nastawach temperatury i przy typowych obciążeniach kotła.NIEPEWNA sytuacja finansowa związana z kryzysem gospodarczym lat 2008-2009 zaowocowała wyraźną zmianą ukierunkowania popytu w sektorze małych kotłów grzewczych na paliwa stałe. Obecnie, w segmencie kotłów znajdujących zastosowanie do ogrzewania domków jednorodzinnych, obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania urządzeniami tańszymi, charakteryzującymi się większą uniwersalnością w zakresie spalanych paliw. Istnieje co najmniej kilka powodów mających wpływ na zmniejszenie zainteresowania kotłami z automatycznym podawaniem paliwa. Do najważniejszych należy zaliczyć: dwukrotnie większy koszt zakupu w porównaniu z kotłami z ręcznym załadunkiem paliwa oraz większe wymagania odnośnie do sortymentu spalanego paliwa. Biorąc to pod uwagę, wytypowano kocioł wodny niskotemperaturowy typu KWSM z górnym spalaniem, z zastosowaniem którego zbudowano stanowisko badawcze (rys. 1). Budowa tych kotłów jest nieskomplikowana. Mają one komorę spalania, zasypową oraz jeden lub kilka ciągów spalinowych. Sprawność wynosi od 82 do 83% [1], a czas spalania jednego załadunku paliwa wynosi maksymalnie do 24 godzin. Paliwem podstawowym jest miał węglowy. Kotły te wyposażone są w wentylatory doprowadzające powietrze do komory spalania oraz w automatykę sterującą pracą wentylatora i pompy obiegowej w funkcji temperatury wody w kotle. Organizacja spalania polega na tym, że przez leżącą na ruszcie warstwę węgla powietrze przepływa od spodu, a strefa spalania przemieszcza się od góry do dołu. W warstwie[...]

Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi DOI:10.15199/9.2017.7.2

Czytaj za darmo! »

Zadaniem kotłów energetycznych jest zamiana energii chemicznej spalanego paliwa na ciepło, które przekazywane jest za pomocą czynnika roboczego do odbiorników końcowych. Obecnie w procesie projektowania kotłów małej mocy nie wykorzystuje się metod numerycznych. W większości przypadków są one projektowane na podstawie doświadczeń konstruktora oraz przyjętych założeń obciążeniowych. Opracowane urządzenia w większości przypadków, spełniają podstawowe założenia konstrukcyjne, jednak częsta nieznajomość zagadnień termodynamiki i mechaniki płynów doprowadza do braku prawidłowego i równomiernego rozkładu obciążenia cieplnego poszczególnych elementów, co w dłuższym czasie powoduje probley eksploatacyjne. Metoda ta skutkuje bardzo szybkim wykonaniem prototypu projektowanego urządzenia cieplnego, zaś samych prototypów w procesie projektowania jednego kotła wykonywanych jest nawet kilka. Podczas przeglądu stanu wiedzy na temat obliczeń numerycznych, określających rozkład temperatury w komorach paleniskowych kotłów, natknięto się jedynie na publikacje dotyczące kotłów o dużych mocach. W pracy [6] wyznaczono, przy wykorzystaniu metod numerycznych, rozkład temperatury w kotle dużej mocy będącym częścią 278 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) bloku energetycznego, spalającego pył węglowy w palnikach pyłowych rozmieszczonych w układzie tangencjalnym. Z tych powodów autorzy niniejszego artykułu podjęli się wykonania badań związanych z realizacją obliczeń numerycznych dla kotłów małej mocy. Kotły małej mocy na paliwa stałe stanowią bardzo intensywnie rozwijającą się dziedzinę urządzeń energetycznych, a Polska należy do czołówki państw europejskich produkujących kotły małej mocy. Szacuje się, że roczna produkcja kotłów małej mocy na paliwa stałe w Polsce wynosi około 180 tysięcy [3]. Według literatury [4] udział indywidualnych instalacji grzewczych w polskich budynkach położonych na wsi wynosi około 65%. Jednak jedynie 20%[...]

Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego DOI:10.15199/9.2018.3.2


  1. Wstęp Podstawowym zadaniem stawianym kotłom energetycznym jest konwersja energii chemicznej paliwa w ciepło. Jednym z elementów towarzyszącym procesowi spalania w kotle jest emisja spalin. Spaliny, jako produkt reakcji gwałtownego utleniania cząsteczki węgla w otoczeniu tlenu składają się z wielu związków chemicznych w tym substancji szkodliwych. Wiele z powstających produktów spalania ma negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka i otaczające go środowisko. Podstawowymi nieprzyjaznymi ludziom i środowisku substancjami gazowymi emitowanymi przez kotły opalane węglem są: tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOX). Tlenek węgla potocznie zwany czadem, jak i tlenki azotu mają negatywny wpływ na układ krążeniowo-oddechowy człowieka. Gazy te w dużym stężeniu mogą powodować nieodwracalne zmiany w tkankach jak również doprowadzić do śmierci. Od niedawna widzimy wzmożony ruch na krajowym rynku kotlarskim wynikający z wprowadzanych zmian w przepisach dotyczących efektywności energetycznej kotłów oraz emisji zanieczyszczeń. Branża kotlarska jest sektorem produkcji urządzeń energetycznych, która w ostatnim czasie uległa wielu ostrym obostrzeniom dotyczącym wytwarzanych produktów. [1] Śledząc trendy rozwojowe konstrukcji dostępnych na rynku widzimy, że wymagania stawiane kotłom spowodowały, iż wielu producentów wycofało się z produkcji kotłów zasypowych starszej generacji na rzecz rozwiązań z automatycznym podawaniem paliwa (por. [2] [3]). W sektorze tym liderem są kotły z podajnikiem automatycznym zaopatrzone w palnik retortoCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/3 (2018) 91 wy. Większość wytwórców ma już w swojej ofercie tego typu kotły. Od 1 października 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów kotłami niskotemperaturowymi na paliwo stałe, które wolno produkować, są urządzenia spełniające warunki piątej klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Fakt ten wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i[...]

Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI:10.15199/62.2019.8.14


  Czystość powietrza ma niezwykle duży wpływ na jakość życia człowieka. Zanieczyszczone powietrze w znacznym stopniu wpływa na zdrowie ludzi. Jest przyczyną chorób układu krwionośnego oraz oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt obserwuje się w rejonach zurbanizowanych oraz przemysłowych. Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie pomiarów jego zanieczyszczenia ditlenkiem siarki, tlenkiem węgla(II), ditlenkiem azotu, pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w pierwszej dziesiątce europejskich miast o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza znajduje się aż siedem polskich miast1-3). Przedstawiono pierwszy etap prac mających na celu opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji nieprawidłowej eksploatacji urzą- Politechnika Poznańska Adam Nygard*, Jarosław Bartoszewicz, Krzysztof Bieńczak Identification of improper use of heating devices Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI: 10.15199/62.2019.8.14 Dr hab. inż. Jarosław BARTOSZEWICZ, prof. nadzw., w roku 1994 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Jest profesorem w Katedrze Techniki Cieplnej tej uczelni. Specjalność - mechanika płynów, pr[...]

 Strona 1