Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Hamryszak"

Levulinic esters. Production, application and kinetic studies Estry kwasu lewulinowego. Otrzymywanie, zastosowanie oraz badania kinetyczne DOI:10.15199/62.2017.2.9


  A review, with 62 refs., of methods for synthesis of levulinic acid by conversion of various raw materials and of catalysts used. Omówiono metody otrzymywania i zastosowanie lewulinianów alkoholi. Dokonano przeglądu literatury pod kątem badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu lewulinowego różnymi alkoholami. Estry kwasu lewulinowego to związki chemiczne o dużym potencjalnym znaczeniu w wielu gałęziach przemysłu, ze względu na specyficzne właściwości fizykochemiczne. Do najważniejszych z nich z przemysłowego punktu widzenia należą lewuliniany: metylu, etylu, n-butylu i n-heksylu. Wobec ciągłego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem przemysłowym tego typu estrów warto dokonać przeglądu nie tylko prac dotyczących ich syntezy i związanych z tym uwarunkowań technologicznych, ale także prac obejmujących badania kinetyczne procesu estryfikacji kwasu lewulinowego alkoholami, zarówno w układach homogenicznych, jak i heterogenicznych. Otrzymywanie Podstawowym źródłem estrów kwasu lewulinowego jest biomasa ligninocelulozowa składająca się z celulozy, hemicelulozy i ligniny (polisacharydy o strukturze polimerowej)1). Innymi źródłami lewulinianów alkoholi są wyodrębnione substraty, jakimi są kwas lewulinowy i alkohol furylowy, powstające w wyniku rozkładu biomasy ligninoce-lulozowej2) (rys. 1). Niezależnie od źródła kwasu lewulinowego użytego do otrzymania lewulinianów alkoholi każda synteza wymaga obecności odpowiedniego alkoholu i katalizatora o charakterze kwasowym. Synteza z kwasu lewulinowego Klasyczny proces syntezy lewulinianów alkoholi opisany ponad 150 lat temu polega na bezpośredniej reakcji oczyszczonego kwasu Fig. 1. Sources of levulinic esters Rys. 1. Źródła lewulinianów alkoholi 328 96/2(2017) lewulinowego z odpowiednim alkoholem. Proces przebiega wg równania stechiometrycznego (1): (1) W ten sposób po raz pierwszy otrzymano m.in. lewuliniany metylu i propylu z bardzo dużą selektywnością3). Badania nad otrzymani[...]

Kinetyka estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, n-oktanolem, n-dekanolem w obecności kwasu molibdenowofosforowego jako katalizatora DOI:10.15199/62.2019.7.24


  Lauryniany to estry nasyconego kwasu laurynowego (dodekanowego), którego głównymi źródłami są orzechy kokosowe i olej palmowy1). Znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, paliwowym i polimerowym2). Lauryniany heksylu, oktylu i decylu zaliczane są do "zielonych" substancji smakowych i zapachowych. Laurynian heksylu ma lekko owocowy zapach3, 4). Jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako bezpieczny preparat natłuszczający, zmiękczający i utrzymujący nawilżenie skóry (emolient). W kosmetykach pełni również funkcję rozpuszczalnika oraz regulatora lepkości i/lub konsystencji produktu. Synteza laurynianów przebiega wg reakcji (1): ROH + CH3(CH2)10COOH → ROCO(CH2)10CH3 + H2O↑ (1) w której R oznacza łańcuch alifatyczny (C6, C8 i C10), a pionowa strzałka odnosi się do wody usuwanej podczas reakcji. Kwas molibdenowofosforowy (H3PMo12O40) jest mocnym heteropolikwasem o strukturze Keggina w postaci kryształów jonowych, które składają się z heteropolianionów i przeciwjonów (H+, H3O+, H5O2 +) oraz wody hydratacyjnej. Reakcje katalityczne z udziałem heteropolikwasów zachodzą zarówno na powierzchni kryształów, jak i wewnątrz ich struktury krystalicznej5). H3PMo12O40 może być użyty jako katalizator heterogeniczny w procesie estryfikacji ze względu na jego wysoką selektywność, mniejszą toksyczność i korozyjność w porównaniu z takimi kwasami mineralnymi, jak kwas siarkowy(VI) i kwas solny6). W dostępnej literaturze brak jest wystarczających danych dotyczących kinetyki katalizowanego kwasem H3PMo12O40 procesu estryfikacji kwasu laurynowego alkoholami. Prowadzone badania kinetyczne dotyczyły estryfikacji kwasu akrylowego7), metakrylowego8, 9), mlekowego10) i oleinowego11) metanolem, etanolem, propanolem i n-butanolem. W każdym przypadku badania prowadzono w reaktorze półokresowym i w większości zakończono je wyznaczeniem równania kinetycznego oraz jego parametrów. Stwierdzono, że szybkość reakcji estryf[...]

Kinetic studies on steam reforming of methanol over Cu/Zn/Zr/Ce/Cr catalyst Badania kinetyczne procesu parowego reformingu metanolu na katalizatorze Cu/Zn/Zr/Ce/Cr DOI:10.15199/62.2016.11.27


  Ce and Cr-modified CuZnZr catalyst was used for reforming of MeOH to H2 under atm. pressure at 403-513 K, initial mole fractions of MeOH (0.05-0.29), H2O (0.04-0.28), H2 (0.0-0.46) and CO2 (0.0-0.19) and reaction mixt. flows 0.01 and 0.006 mol/min. The MeOH conversion degree increased with increasing reaction temp. and H2O content as well as with decreasing reaction mixt. flow and CO2 and MeOH contents in the reaction mixt. Przeprowadzono badania kinetyczne procesu produkcji wodoru metodą reformingu metanolu parą wodą, na katalizatorze CuZnZr modyfikowanym cerem i chromem, w aspekcie zasilania ogniw paliwowych. Badania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w zakresie temp. 403-513 K, dla początkowych ułamków molowych reagentów: MeOH (0,05-0,29), H2O (0,04-0,28), H2 (0,0-0,46), CO2 (0,0-0,19), przy przepływie mieszaniny reakcyjnej 0,01 i 0,006 mol/min. W ciągu ostatnich dwóch dekad umacnia się świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem atmosfery oraz efektem cieplarnianym, będących skutkami ogólnego postępu cywilizacyjnego. Spalanie tradycyjnych paliw kopalnych jest głównym źródłem nie tylko CO2 ale również innych groźnych zanieczyszczeń atmosfery (tlenki azotu, tlenki siarki, CO, węglowodory)1). W świetle powyższego pojawia się konieczność rozwijania efektywnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Do tego typu źródeł należą ogniwa paliwowe PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell). Są to ogniwa galwaniczne zasilane wodorem. Przebiega w nich bezpośrednia przemiana energii chemicznej w elektryczną2). Zasadę działania ogniwa PEMFC przedstawiono na rys. 1. Paliwem stosowanym w tych ogniwach jest wodór, który dopływa do anody, a utleniacz (tlen czysty lub tlen z powietrza) dopływa do katody. W ogniwie paliwowym z protonowymienną membraną polimerową elektrodę stanowi katalizator platynowy. Znacznie lepsze wskaźniki wykorzystania paliwa w ogniwie (w porównaniu z silnikiem tłokowym) oraz znacznie[...]

Kinetyka estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem DOI:10.15199/62.2018.9.35


  Laurynian heksylu jest zaliczany do "zielonych" substancji smakowych i zapachowych. Ma lekko owocowy zapach 1, 2). Jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako bezpieczny preparat natłuszczający, zmiękczający i utrzymujący nawilżenie skóry (emolient). W kosmetykach pełni również funkcję rozpuszczalnika i regulatora lepkości i/lub konsystencji produktu. Ester kwasu laurynowego i n-heksanolu może być otrzymany w katalitycznej reakcji (1): CH3(CH2)5OH + CH3(CH2)10COOH → CH3(CH2)5OCO(CH2)10CH3 + H2O↑ (1)W literaturze przedmiotu można znaleźć cztery prace dotyczące syntezy laurynianu heksylu w obecności różnych katalizatorów, jednak ukierunkowane są one na badania technologiczne. Ju i współpr.3) przedstawili wyniki badań estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem w obecności enzymów (Lipozym 77). Badania prowadzono w reaktorze rurowym, w którym umieszczono immobilizowany enzym. W celu uzyskania maksymalnej wydajności estrów badano wpływ temperatury, objętościowego natężenia przepływu i stężenia kwasu laurynowego. Wykorzystano planowanie doświadczeń (metodę powierzchni odpowiedzi i plan eksperymentu Boksa i Behnkena). Dwie prace Chang i współpr.4, 5) dotyczyły doboru warunków otrzymywania estru w reaktorze typu okresowego. Badano wpływ różnych czynników i stosowano podobną metodykę optymalizacji. W kolejnych pracach wykorzystywano, podobnie jak w poprzednich, lipolazę jako katalizator enzymatyczny6)[...]

Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru DOI:10.15199/62.2019.1.22


  Wzrost zainteresowania procesem syntezy metanolu jest ściśle związany z wykorzystaniem nadmiaru antropogenicznego ditlenku węgla. Ciągły wzrost emisji CO2 jest spowodowany gwałtownym rozwojem światowej gospodarki, istnieje wiele jego źródeł emisji, m.in. energetyka, ciepłownictwo i przemysł chemiczny. Zagospodarowanie CO2 do syntezy metanolu ma także znaczenie ekologiczne1). Metanol jest ważnym związkiem chemicznym o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu. W latach 2010-2017 jego światowa produkcja wzrosła z 50 do ponad 80 mln t2). W przemyśle chemicznym metanol odgrywa ogromną rolę w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, m.in. formaldehydu, eteru dietylowgo, kwasu octowego, olefin MTO (methanol-to-olefins) oraz węglowodorów aromatycznych MTA (methanol-to-aromatics)3-5). Ponadto metanol jest jednym z ciekłych "nośników energii", można go przekształcić poprzez rozkład lub parowy reforming w wodór, np. zasilający ogniwa paliwowe6, 7). Pierwszą przemysłową produkcję metanolu uruchomiono w latach dwudziestych XX w. Metanol produkowano w obecności katalizatora chromowo-cynkowego (Cr2O3/ZnO) metodą wysokociśnieniową z gazu syntezowego (mieszaniny H2 i CO). Od lat sześćdziesiątych XX w. metanol produkowany jest metodą niskociśnieniową na katalizatorach miedziowo-cynkowych modyfikowanych chromem (katalizator ICI) lub glinem (katalizator Błasiaka). Surowcem do produkcji metanolu metodą niskociśnieniową jest mieszanina H2 i CO z dodatkiem CO2 nie większym niż 2% ze względu na możliwość dezaktywacji katalizatora8, 9). Synteza metanolu w warunkach przemysłowych jest procesem katalitycznym, prowadzonym w zakresie ciśnień 5-10 MPa i temp. Łukasz Hamryszaka,*, Maria Madej-Lachowskab, Mirosław Grzesika, Karina Kocotc, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczykd 134 98/1(2019) Dr Karina KOCOT w roku 2005 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Mikroekstrak[...]

Zastosowanie katalizatora miedziowego do produkcji wodoru przez reforming parowy etanolu DOI:10.15199/62.2019.12.24


  Wodór jest paliwem przyszłości, czystym i bezodpadowym, stąd jego produkcja znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków przemysłowych i centrów badawczych1). Poza stosowanym w przemyśle zgazowaniem węgla i reformingiem metanu, a także elektrolizą wody2) prowadzone są zaawansowane badania reformingu parowego różnych związków tlenowych3) oraz metanolu4). Przez wiele lat przedmiotem intensywnych badań był reforming parowy metanolu MSR (metanol steam reforming), ale mimo opracowania selektywnych katalizatorów nie wyeliminowano ryzyka wystąpienia tlenku węgla w końcowym produkcie4). Jednym z problemów związanych z produkcją wodoru zasilającego ogniwa paliwowe jest uzyskanie jego odpowiedniej czystości, a w szczególności zmniejszenie zawartości tlenku węgla, który stanowi silną truciznę dla katalizatora w ogniwie paliwowym. Podejmowane są również prace dotyczące reformingu parowego etanolu ESR (ethanol steam reforming). Przechowywanie i magazynowanie etanolu jest prostsze i bardziej bezpieczne niż metanolu, a ponadto można go pozyskać z wielu substratów. Bioetanol może być produktem przeróbki każdego rodzaju biomasy zawierającej skrobię5) (rys. 1). Proces parowego reformingu etanolu cechuje złożony mechanizm. Składa się na to wiele reakcji o różnym prawdopodobieństwie przebiegu, zależnym od parametrów procesowych i wybranego katalizatora. Spośród wielu możliwych produktów ubocznych tego procesu najbardziej niepożądane są (obok tlenku węgla) metan, etylen, kwas octowy i aldehyd octowy5). Podstawowa reakcja jest silnie endotermiczna i przebiega zgodnie z równaniem (1): C2H5OH + 3H2O ↔ 2CO2 + 6H2 ΔH298 = +174 kJ/mol (1) ESR wymaga aktywnego i selektywnego katalizatora, odpornego na koksowanie powierzchni, przy użyciu którego jest możliwe rozerwanie wiązania węgiel-węgiel w cząsteczce alkoholu i utlenienie atomów węgla do ditlenku węgla. Jako składniki bazowe katalizatora z dobrymi wynikami stosowano platynę6), ro[...]

 Strona 1