Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kierończyk"

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu DOI:10.15199/62.2019.8.1


  Zakwaszanie gnojowicy jest sposobem zmniejszania emisji amoniaku z nawozu naturalnego w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, podczas przechowywania w zbiorniku oraz w trakcie aplikacji na gruntach ornych i użytkach zielonych. Obniżenie wartości pH zmniejsza straty azotu poprzez przesunięcie równowagi chemicznej między jonami amonowymi i amoniakiem w kierunku większej ilości azotu amonowego, który nie może się ulatniać w formie gazowej. Zakwaszanie gnojowicy w budynku i w zbiorniku do pH 5,5 dało efekt zmniejszenia emisji amoniaku do powietrza o 64% w porównaniu z gnojowicą bez dodatku H2SO4. Zastosowanie technologii zakwaszania gnojowicy do pH 6,4 podczas jej rozlewania na polu spowodowało zmniejszenie emisji amoniaku o 49% w porównaniu z nawożeniem gnojowicą niezakwaszoną. Podczas stosowania kwasu siarkowego do obniżania pH gnojowicy przeznaczonej do celów rolniczych jako nawóz naturalny należy zachować szczególną ostrożność. Pary kwasu siarkowego mogą mieć bardzo szkodliwy, kancerogenny wpływ na drogi oddechowe i błony śluzowe osoby przeprowadzającej taki zabieg, dlatego niezbędne jest przestrzeganie stosownych przepisów odnośnie oznakowania i przechowywania pojemników z kwasem, ochrony indywidualnej, a także sposobu postępowania z pustymi opakowaniami. Nawozy naturalne, w tym gnojowica, powstające na skutek produkcji zwierzęcej są doskonałym źródłem składników pokarmowych potrzebnych do nawożenia upraw, jednak przy braku prawidłowego przechowywania i aplikacji mogą stanowić zagrożenie w postaci wycieku do wód gruntowych i emisji do atmosfery. W polskich warunkach geograficznych oznacza to odpływ azotu do Morza Bałtyckiego. Największy udział w emisji amoniaku ma rolnictwo, dlatego środki mające na celu zmniejszenie jego emisji mają duży wpływ na całkowitą emisję, a ograniczenie przedostawania się azotu do wód odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zmniejszenie strat azotu z[...]

 Strona 1