Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Stępień"

Mathematical modeling of torrefaction of refuse-derived alternative fuel Modelowanie matematyczne toryfikacji paliwa pochodzącego z odpadów DOI:10.15199/62.2017.5.37


  Effects of technol. parameters of the RDF (refuse derived fuel) torrefaction (temp., and retention time) and RDF properties on properties of the carbonized fuel (lower calorific value) were numerically modeled. The process temp. and retention time were the most important factors influencing the torrefaction efficiency. The calorific value of RDF had also an effect on the calorific value of the carbonized fuel. Przeprowadzono numeryczne modelowanie wpływu parametrów technologicznych (temperatura i czas zatrzymania) toryfikacji RDF (refuse derived fuel) oraz jego właściwości paliwowych (wartość opałowa) na właściwości karbonizatu. Temperatura procesu i czas zatrzymania były czynnikami najmocniej wpływającymi na efektywność toryfikacji. Na uzyskaną wartość opałową karbonizatu miała również wpływ początkowa wartość opałowa RDF. Toryfikacja to metoda przygotowania biomasy do późniejszych termicznych procesów, głównie współspalania z węglem i zgazowania. Technologia ta znana jest także pod nazwami wolna i łagodna piroliza, prażenie, pieczenie drewna lub wysokotemperaturowe suszenie. Pierwsze wzmianki o toryfikacji sięgają 1930 r., kiedy to technologię tę testowano we Francji1). Toryfikacja polega na fizyczno-chemicznym przetwarzaniu biomasy w temp. 200-300°C, głównie pod ciśnieniem atmosferycznym w warunkach niedotlenienia. Czas zatrzymania, w zależności od dobranej temperatury dla typowej biomasy wykorzystywanej w tym procesie, zawiera się2) w przedziale 15-60 min. Prażenie umożliwia zmniejszenie masy produktu przy zachowaniu znacznej części zgromadzonej w nim energii. Przetwarzając w ten sposób biomasę, można zmniejszyć jej masę do 70%, zachowując przy tym 90% energii. Jest to związane z pozbyciem się praktycznie całej wilgoci z materiału oraz niektórych lotnych związków organicznych (LZO)3). Toryfikacja jest wykorzystywana głównie do przetwarzania biomasy pochodzenia roślinnego (lignocelulozowego)4). Jednak coraz częściej podd[...]

Emisja lotnych związków organicznych z karbonizowanego paliwa z odpadów DOI:10.15199/62.2019.9.21


  Jednym z nowo rozwijanych kierunków zagospodarowania odpadów jest przekształcanie odpadów organicznych w paliwa o dużej zawartości węgla pierwiastkowego1). W tym celu zaproponowano proces toryfikacji2-5). Wcześniejsze badania potwierdziły uzyskanie skarbonizowanego paliwa CRDF o wartości opałowej 21-26 MJ/kg6-8), w zależności od kaloryczności początkowej frakcji RDF odpadów. W Polsce całkowita roczna produkcja odpadów komunalnych wynosi ok. 12 Pg9), z czego ok. 1,2 Pg jest termicznie wykorzystywane z odzyskiem energii10, 11) w piecach cementowych. Pozostałą część frakcji palnej (ok. 1,4 Pg) poddaje się przekształcaniu termicznemu w spalarniach lub składuje w celu dalszego przetwarzania. Znaczna część frakcji palnej jest poddawana magazynowaniu, co stwarza duże zagrożenie pożarowe. Znaczne masy niezagospodarowanego odpadu stanowią duży potencjał rozwoju technologii toryfikacji odpadów. Jednym ze zidentyfikowanych problemów związanych z toryfikacją odpadów jest potencjalny wpływ CRDF na środowisko poprzez emisję LZO12, 13). Wcześniejsze badania14) wykazały, że z CRDF może być emitowanych ponad 80 LZO, w tym toksyczne pochodne benzenu. Rozwój technologii toryfikacji odpadów wymaga optymalizacji procesu w celu uzyskania możliwie wysokiej kaloryczności CRDF, ale konieczny jest także monitoring emisji LZO z uzyskiwanego CRDF. Z tego względu zaproponowano badania identyfikacyjne emitowanych LZO z CRDF o dużej kaloryczności. Część doświadczalna Materiały Na podstawie badań literaturowych15-24) skomponowano próbkę RDF, w skład której wchodził papier (28,2%), tworzywa sztuczne (47,0%), karton (10,0%), opakowania wielomateriałowe (5,0%), drewno (1,9%), guma (5,6%), tekstylia (2,2%) i odpady kuchenne (0,1%). Ciepło spalania tej próbki wynosiło 31,09 MJ/kg. W celu zapewnienia homogeniczności i czystości użytych materiałów zakupiono je w sklepie. Próbki materiałów przed toryfikacją wysuszono w temp. 105°C przez 24 h w suszarce lab[...]

 Strona 1