Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Krawczyk"

Ekspandowany grafit po elektrochemicznym utlenianiu fenolu jako dodatek do zapraw cementowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania mechaniczne zapraw z dodatkiem EG i EG pokrytego oligomerowymi produktami elektrochemicznego utleniania fenolu wykazały, że obecność w zaprawach obu materiałów węglowych prowadzi do poprawy ich odporności na ugięcie. Najlepsze wyniki uzyskano, gdy do zaprawy cementowej został dodany kompozyt EG-oligomer. Dodatkowym efektem modyfikacji zapraw cementowych przez wprowadzenie do nich kompozytu EG-oligomer jest wyraźny wzrost wytrzymałości na ściskanie. Expanded graphites, pure or covered by oligomeric products of electrochem. oxidn. of PhOH, were added to cement mortars (0.011% of the mortar mass). The concretes were studied for mech. properties. The addn. of the graphite with oligomeric materials resulted in decreasing the bending strength but also in i[...]

Wpływ warunków termicznej aktywacji ekspandowanego grafitu na aktywność elektrochemiczną w procesie utleniania fenolu

Czytaj za darmo! »

Zbadano elektrochemiczne właściwości aktywowanego termicznie, ekspandowanego grafitu (EG). Aktywacja EG polegała na jego wygrzewaniu w atmosferze powietrza w wybranych przedziałach temperatury. Elektrochemiczną aktywność aktywowanych próbek badano metodą woltamperometrii cyklicznej, wykorzystując modelową reakcję utleniania fenolu. Biorąc pod uwagę wielkość ładunku prądowego, zmierzonego w trakcie procesu, a także zmniejszenie masy po termicznej aktywacji można stwierdzić, że największą aktywnością charakteryzuje się próbka EG aktywowana 3 h w 600°C. Expanded graphite (EG) was thermally activated in air at 200-700°C for 2-4 h and its electrochem. properties were studied by cyclic voltammetry. The powder type electrode mad of the activated EG was used for electrochem oxidn. [...]

Chemical-thermal treatment of expanded graphite as a method of its activation and regeneration.Chemiczno-termiczna obróbka ekspandowanego grafitu jako metoda jego aktywacji i regeneracji


  Expanded graphite electrode was optionally chem. activated with KOH and used for electrochem. oxidn. of PhOH in aq. soln. Than it was regenerated by treatment with KOH soln. and thermal treatment at 800°C for 2 h to recover its electrochem. activity. The regeration resulted even in a 60% increase in the graphite activity.Wyniki prezentowanych badań jednoznacznie wskazują, że chemiczna obróbka ekspandowanego grafitu (EG) w roztworach KOH połączona z jego termiczną obróbką w atmosferze azotu może być skuteczną metodą jego aktywacji oraz regeneracji. Elektrochemiczna aktywność aktywowanego EG, wyznaczona w oparciu o anodowe ładunki zarejestrowane w trakcie woltamperometrycznego utleniania fenolu jest około dwukrotnie większa w porównaniu z wyjściowym EG. Z drugiej strony, chemiczna obróbka EG pokrytego oligomerowymi produktami niepełnego utleniania fenolu prowadzi do jego regeneracji, umożliwiającej jego ponowne, efektywne wykorzystanie w procesie elektrochemicznego utleniania fenolu.Proces elektrochemicznego utleniania fenolu przebiega przez kilka etapów pośrednich, którym towarzyszy powstawanie rozpuszczalnych (m.in. benzochinon, kwasy maleinowy, fumarowy i szczawiowy) oraz nierozpuszczalnych (film oligomerowy) produktów pośrednich1-3). Pasywna warstwa produktów oligomerowych blokuje powierzchnię elektrod, uniemożliwiając dostęp do niej cząsteczek fenolu, w konsekwencji czego, proces jego utleniania zostaje zahamowany, a w niektórych przypadkach całkowicie przerwany4-6). Efekt ten wymusza kierunki badań naukowych procesu elektroutleniania fenolu. Z jednej strony prowadzi się poszukiwania odpowiednich materiałów elektrodowych, które będą charakteryzowały się zwiększoną aktywnością, a zarazem podwyższoną odpornością na dezaktywację7-10), a z drugiej prowadzane są badania regeneracji elektrod pokrytych oligomerowymi produktami, tak aby można było je ponownie wykorzystywać. [...]

Obróbka mechaniczna monolitycznych wałów korbowych


  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia technologiczne obróbki mechanicznej poprzez: frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie w procesie produkcji monolitycznych wałów korbowych, do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Przed- stawiono typy wałów korbowych produkowanych w CELSA Huta Ostrowiec, gatunki stali stosowane na te wały, scharakteryzowano obra- biarki wykorzystane do obróbki mechanicznej oraz ich możliwości technologiczne. The paper presents technological issues different kinds of mechanical process: milling, turning, drilling, grinding in the production of monolithic crankshafts for medium speed marine engines and power generators. It presents the types of crankshafts manufactured in Celsa Huta Ostrowiec, steel grades used for the shafts, describes the machine used for machining and their technological capabilities. Słowa kluczowe: wał korbowy, silnik okrętowy, obróbka mechaniczna wałów Key words: crankshaft, engine shipping, treatment of crankshaft.Wstęp. Do czterosuwowych średnioobrotowych spalinowych silników okrętowych i agregatów prądo- twórczych zazwyczaj stosuje się monolityczne wały korbowe [1]. Wały te są kute z przedkuwek w specjal- nych przyrządach, np. metodą Tadeusza Ruta (TR) [2], a po obróbce cieplnej są obrabiane mechanicznie na specjalnych obrabiarkach sterowanych numerycznie [3÷5]. Skomplikowany przestrzenny kształt tych wa- łów, ich wymiary, masa oraz wysokie wymagana jako- ściowe sprawiają, że ich produkcja jest niezwykle trud- na, sprawia wiele problemów i wymaga bardzo dużej dokładności oraz doświadczenia technologicznego. Po każdej istotnej operacji wykonywana jest kon- trola międzyoperacyjna, w której zakres wchodzą: pomiary wymiarów geometrycznych, defektoskopia ultradźwiękowa oraz pomiary naprężeń własnych. Z dotychczasowych doświadczeń produkcyjnych wy- nika, że najtrudniejszym etapem procesu produkcyjne- go jest finalna obróbka mechaniczna. Jej powodzenie w duże[...]

Ocena potencjalnych szkód środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami wodnymi podczas podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem analizy cyklu życia DOI:10.15199/62.2017.7.16


  Węgiel kamienny i brunatny są w Polsce głównymi paliwami stosowanymi do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Od kilku lat rozwijane są czyste technologie węglowe, do których należy PZW. Technologia ta może stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas technologii wydobycia węgla w kopalniach, w których złoża nie nadają się do eksploatacji tradycyjnymi metodami górniczymi ze względów technicznych lub ekonomicznych. Produktem PZW jest gaz procesowy, który może być wykorzystany w produkcji energii i w przemyśle chemicznym1, 2). Wartość opałowa gazu procesowego zależy m.in. od jakości węgla oraz od rodzaju czynników zgazowujących. Przegląd metod PZW oraz możliwości ich stosowania w warunkach krajowych przedstawiono w pracach3, 4), natomiast ocenę aspektów środowiskowych, technicznych i ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla przedstawiono w pracach5, 6). Główną zaletą stosowania technologii PZW jest możliwość przetwarzania węgla bezpośrednio w miejscu jego zalegania, bez 1524 96/7(2017) Dr inż. Piotr KRAWCZYK w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (kierunek budownictwo lądowe), a w 1997 r. studia w zakresie techniki ochrony środowiska w Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W 2004 r. ukończył także studia I stopnia w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2017 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa. Jest głównym specjalistą badawczo-technicznym w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Specjalność - inżynieria środowiska, finanse, ekoefektywność. konieczności jego wydobywania, przeróbki oraz transportu do elektrowni w celu produkcji energii6). W literaturze przedstawiono wyniki środowiskowej analizy CLA procesu podziemnego zgazowania węgla do uzyskania energii elektrycznej. Wykazano, że technologia PZW jest technologią o małym wpływi[...]

Eco-efficiency assessment of the production system of coal gasification technology. Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla


  Eco-efficiency of coal gasification technology was assessed in the whole life cycle according to std. methods. Four variants of the shell gasification technology (bituminous coal and lignite with and without CO2 capture) were taken into consideration. The technology included prodn., transport and gasification of coal, purifn. of syngas and electricity generation. The gasification of lignite without CO2 capture showed the highest eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny ekoefektywności technologii naziemnego zgazowana węgla w całym cyklu życia. Zaproponowano metodykę oceny ekoefektywności, która jest zgodna z normą ISO 14045:2012. Do analiz ekoefektywności zastosowano wyniki oceny środowiskowej przeprowadzonej techniką LCA (life cycle assessment) opierając się na metodzie oceny wpływu cyklu życia ReCiPe oraz wynikach oceny kosztowej na podstawie techniki LCC (life cycle cost). Analizy wykonano dla czterech wariantów technologii zgazowania węgla suchego w złożu strumieniowym Shell. Poszczególne warianty różnią się rodzajem węgla (kamienny i brunatny) oraz sposobem oczyszczania gazu ze zgazowania (bez i z wychwytywaniem CO2). Analizy kosztowe, środowiskowe i ekoefektywności zostały przeprowadzone dlasystemu produkcyjnego technologii zgazowania węgla w zakresie od jego wydobycia, transportu, przygotowania i zgazowania do oczyszczania gazu syntezowego i produkcji energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oprócz aspektów kosztowo- technologicznych, na wynik analizy ekoefektywności ma również wpływ wybór metody oceny wpływu środowiskowego, jak i kategorii wpływu. Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują do oceny stosowanych technologii oprócz aspektów ekonomicznych, również środowiskowe. [...]

Economic and environmental efficiency of production and energy use of biogas from sewage sludge. Case study for Silesian Voivodship. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych. Studium dla województwa śląskiego


  Economic anal. and environmental life cycle assessment were performed for 3 scenarios of biogas prodn. and use in wastewater treatment plants. Economic benefits and significant redn. of environmental impact were evidenced. Przedstawiono ocenę ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków. Studium wykonano opierając się na danych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w istniejących instalacjach biogazowych w oczyszczalniach ścieków w województwie śląskim. Dla stanu obecnego oraz scenariuszy rozwoju produkcji i wykorzystania biogazu w przyszłości wyznaczono wskaźniki efektywności kosztowej i ekonomicznej oraz wskaźniki środowiskowe. W analizach ekonomicznych stosowano metodykę UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Analiza ekonomiczna wykazała wiele korzyści wynikających z wykorzystania biogazu do celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków: oszczędności z uniknięcia zakupu gazu na cele grzewcze, oszczędności z uniknięcia zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne i przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Do określenia efektywności środowiskowej zastosowano metodykę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment) i wyznaczono wskaźniki wpływu na środowisko (ślad węglowy oraz skumulowane zużycie energii). Dzięki energetycznemu wykorzystaniu biogazu w oczyszczalni ścieków wyraźnemu zmniejszeniu ulegają: oddziaływanie na środowisko, wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i emisja gazów cieplarnianych. 2124 92/11(2013) Dr inż. Dorota BURCHART-KOROL w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W 2004 r. otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie była adiunktem w latach 2004-2011. Od 2012 r. jest kierownikiem Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii [...]

 Strona 1  Następna strona »