Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Piwowar-Sulej"

Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce DOI:10.15199/62.2019.10.24

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost gospodarczy poprzez industrializację w sposób znaczący wpłynął nie tylko na dystrybucję dochodów i jakość życia, ale także spowodował wzrost liczby wypadków przy pracy1). Aby zmniejszyć ryzyko tych wypadków, opracowano - także w formie przepisów prawa - liczne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do zarządzania ryzykiem i zagrożeniami w miejscu pracy w celu ochrony zdrowia i życia zatrudnionych. Ryzyko to musi być systematycznie oceniane, analizowane i minimalizowane. Podmioty gospodarcze różnią się sukcesami w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród czynników, które mają tutaj znaczenie wymienia się m.in. brak zaangażowania, brak wiedzy, brak finansów i innych zasobów, brak sformalizowanych procedur, a także stawianie na pierwszym miejscu produktywności i rentowności, a nie zdrowia pracowników2). Jednocześnie od kilkunastu lat w każdej prawie publikacji dotyczącej zarządzania wiele miejsca poświęca się fenomenowi społecznemu, który (jak dowodzą wyniki licznych badań) decyduje o sukcesie podjętych działań. Fenomen ten nazwano kulturą organizacyjną. Jest ona wzorem wspólnych wyuczonych przez grupę podstawowych założeń rozwiązujących problem adaptacji zewnętrznej i integracji wewnętrznej. Jest to wzorzec, który sprawdził się na tyle dobrze, by uznać go za obowiązujący. Może być wpajany nowym członkom grupy jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów3). W odniesieniu do kwestii kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mówi się o kulturze bezpieczeństwa (kulturze BHP). Studenski4) parafrazuje myśl Camerona, podkreślając, że próby podniesienia stanu bezpieczeństwa bez modyfikacji kulturowych determinant postępowania zazwyczaj nie doprowadzają do pożądanych efektów, ponieważ są one w technice, organizacji czy technologii niweczone podejmowaniem ryzykownych zachowań. Wagę kultury bezpieczeństwa po raz [...]

 Strona 1