Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Błazik-Borowa"

Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych


  Rusztowania ze stalowych elementów prefabrykowanych są stosowane nie tylko w celu stworzenia strefy roboczej w miejscach trudno dostępnych zarówno na zewnątrz, jak iwewnątrz obiektów budowlanych, ale coraz częściej również jako konstrukcje wsporcze, przykrycia chroniące przedwpływami atmosferycznymi, ciągi komunikacyjne czy zabezpieczenia stref roboczych.Wprzypadku obiektów zabytkowych, ze względu na skomplikowany i bardzo często niepowtarzalny kształt nie ma praktycznie mowy o zastosowaniu typowego rusztowania. Wymusza to każdorazowo przyjęcie nowych rozwiązań, a co za tym idzie sprawdzenie konstrukcji za pomocą obliczeń statycznych, uwzględniających unikatową geometrię, warunki posadowienia, charakter i wielkość obciążenia, a także możliwość kotwienia. W artykule zostaną przedstawione trzy różne przykłady realizacji rusztowań: wolno stojące modułowe rusztowanie przestrzenne wokół kaplicy Scheiblera w Łodzi (fotografia 1); częściowo kotwione rusztowanie fasadowe, wykorzystywane do prac wokół wieży kościoła rzymskokatolickiego w Hodyszewie oraz rusztowanie modułowe w pełni kotwione wokół absydyArchikatedry w Lublinie.Wprzypadku ostatniego z wymienionych rusztowań zostaną także przytoczone informacje o analizie statycznej tej konstrukcji i jej wynikach. Rusztowanie wokół kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi Kaplica została zbudowana na planie krzyża o wymiarach 25 m x 13,5 m w 1888 r. i jest jednym z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie. Obiekt posiada smukłą bryłę, zwieńczoną ażurową kamienną wieżą. Całkowita wysokość budowli to 37 m. W2010 r. na potrzeby prac renowacyjnych najwyższej wieży kaplicy, wraz z umieszczonym na jej szczycie krzyżem, zaprojektowane zostało rusztowanie o wymiarach w rzucie poziomym 11 m x 18 m i wysokości 38 m, co odpowiada 19 poziomom rusztowania. Analiza statyczna rusztowania wokół kaplicy, pokazanego na fotografii 1, została szczegółowo opisana w pracy [1]. Na[...]

Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych


  Obiekty przemysłowe są specyficznymi konstrukcjami, wymagającymi stosowania skomplikowanych rusztowań podczas remontów. Podczas prac budowlanych konieczne jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa ludziom pracującym na wysokości [1], jak i ciągłości produkcji bez kosztownych przestojów. Ze względu na wiek obiektów oraz skomplikowaną budowę, szczegółowa dokumentacja jest praktycznie niedostępna, natomiast wykonanie szczegółowej inwentaryzacji jest czasochłonne, a niekiedy niemożliwe. W przypadku obiektów przemysłowych nie mamy do czynienia z regularnym kształtem lub układem konstrukcyjnym. Każdy strop może znajdować się na innej wysokości, a pomiędzy nimi przebiega niezliczona liczba przewodów i rur, co znacznie ogranicza możliwości stosowania rusztowań systemowych. Podczas wyboru danego rozwiązania, umożliwiającego przeprowadzanie remontu, konieczne jest sprecyzowanie celu i prześledzenie wszelkichmożliwych zagrożeń. Należy również wziąć pod uwagę środowisko, w jakim będzie pracować dana konstrukcja (temperatura, środowisko agresywne). Nowoczesne systemy rusztowaniowe umożliwiają dopasowanie rusztowania do danej konstrukcji z jednoczesnymzachowaniemmałych gabarytów. Montaż rusztowania powinien być jednak wykonywany wg projektu, w którymsą uwzględnione wcześniej wymienione aspekty. W artykule zostaną opisane cztery przykładowe rusztowania, wykonane z elementów systemowych firmyAltrad Mostostal w Siedlcach. Rusztowania podwieszane Bardzo częstymproblemempodczas przeprowadzania remontów obiektów przemysłowych jest brak możliwości oparcia rusztowania bezpośrednio na podłożu. Powodem tego ograniczenia może być występowanie linii technologicznych lub ciągów komunikacji wewnętrznej, bez której niemoże funkcjonować dany zakład. Postawienie rusztowania z pozostawieniem przestrzeni do kom[...]

Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań


  Podstawowym zastosowaniem rusztowań jest wspomaganie prac budowlanych nawysokości i w miejscach o utrudnionym dostępie. Przykładowe nietypowe rusztowania pokazano na fotografiach 1 i 2. Inne przykłady skomplikowanych rusztowań, ustawianych przy zabytkach, stosowane do napraw obiektów przemysłowych czy wykorzystywane przy obiektach o skomplikowanej geometrii można znaleźć w pracach [1, 2 i 3]. Ponadto rusztowania są wykorzystywane również w innych dziedzinach, np. w stoczniach podczas prac remontowych, jako konstrukcje wsporcze reklam, osłony i ogrodzenia imprezmasowych, estrady, konstrukcje hal tymczasowych, a nawet elementy dekoracyjne. Różnorodność zastosowania powoduje wzrost możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, rozumianych jako nieprzewidziane zdarzenia zagrażające osobom, znajdującym się na rusztowaniu, jak i w jego otoczeniu. Rusztowania jako elementy tymczasowe na budowie są traktowane dość często jako konstrukcje o małym znaczeniu i nie przywiązuje się wagi do ich prawidłowegomontażu oraz użytkowania. Efektemtego niestety są takie zdarzenia, jak wypadki pracowników, wypadki ludzi (nie zawsze pracowników budowlanych), znajdujących się w otoczeniu rusztowania, katastrofy budowlane rusztowań na placach budów, przewrócnie się rusztowań poza placami robót budowlanych. Należy też zwrócić uwagę, że cały okres "życia" rusztowania może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy konstrukcji, jej użytkowników oraz samych montażystów. Na rysunku 1 przedstawiono podział funkcjonowania rusztowania na pięć etapów, które zostały omówione ze wskazaniem wzajemnych relacji ze względu na zagadnienia BHP. Opracowanie dokumentacji technicznej rusztowania Bardzo istotnymetapemprocesu powstawania rusztowania, decydującym o bezpieczeństwie pracy na rusztowaniu, jest przygotowanie dokumentacji technicznej. W przypadku rusztowań o typowym kształcie i układzie elementów dla danego systemu, czyli takich, dla których [...]

Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie DOI:10.15199/33.2015.09.50


  czasowe 1) Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa iArchitektury *) Autor do korespondencji: e-mail: przemyslaw.jagielski@p.lodz.pl Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie mgr inż. Przemysław Jagielski1)*) dr inż. Jacek Szer1) dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL2) DOI: 10.15199/33.2015.09.50 Fot. 1. Rusztowanie wykorzystywane do prac przy obróbkach blacharskich w Lublinie, 2013 Fot. 3. Rusztowanie wykorzystywane do prac konserwatorskich wWąwolnicy, 2011 Fot. 2. Rusztowanie wykorzystywane do pracmalarskich podczas budowyMuzeum HistoriiŻydówPolskichwWarszawie, 2010 129 PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 - 2015 (nr 517) przeciążenie konstrukcji (7%); niedobór stężeń (9%); pozostałe przyczyny (12%). Badania i analizy przedstawione w pracy [2], dotyczące wypadków związanych z rusztowaniami, były punktem wyjścia do wstępnego opracowania programu SCAF-PASS (Scaffold Planning Aid for System Safety), który został następnie wdrożony, aby wspierać działania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w Wielkiej Brytanii. Podobne obserwacje dotyczącewypadkowości na rusztowaniach zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych.Wpracy [3] podano, żew2000 r. odnotowano 5915wypadków, które zakończyły się ciężkimi urazami, z tego 734 zdarzenia dotyczyły upadków, a 85 miało związek z upadkiem z rusztowania. Podjęty projekt badawczy został przeprowadzonywcelu pomiaru stopnia bezpieczeństwa użytkowania rusztowań. Przebadano 113 rusztowań[...]

Klimat akustyczny na rusztowaniach DOI:10.15199/33.2017.08.09


  Głównym zastosowaniem rusztowań budowlanych jest wspomaganie prac budowlanych nawysokości iwmiejscach o utrudnionymdostępie.Oprócz tego rusztowania są również wykorzystywane w innych dziedzinach, np. podczas prac remontowych linii technologicznych, w stoczniach oraz jako konstrukcje wsporcze reklam, osłony imprezmasowych, estrady, konstrukcje hal tymczasowych, elementy dekoracyjne itp. Tak różnorodne zastosowania, a także często skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne rusztowań, powodują multiplikację możliwości wystąpienia i rozwoju niebezpiecznych sytuacji, rozumianych jako wszystkie nieprzewidziane ciągi zdarzeń zagrażające osobom znajdującym się na lub w otoczeniu rusztowania. Zachowanie pracowników i ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od stabilności konstrukcji oraz czynników środowiskowych, czyli bodźców fizycznych otoczenia zewnętrznego, które oddziałują zarówno na człowieka podczas pracy, jak i na konstrukcję. Są to: hałas, temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, oświetlenie, drgania, zapylenie, opady, oblodzenie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie. Literatura przedmiotu dotyczy przede wszystkim wypadków, które miały miejsce na rusztowaniach, np. aspektów badań wytrzymałościowych elementów rusztowania [1, 2, 9],modelowaniaMES [5] lub oddziaływania wiatru [8].Mało jest informacji na temat oddziaływania hałasu, który stanowi jeden z istotnych czynników środowiskowych. Wartykule przedstawiono analizę oddziaływania hałasu na ludzi pracujących na rusztowaniu. Zewszystkich przebadanych rusztowań do analizy wybrano kilka narażonych na hałas komunikacyjny (rusztowania przy budynkach zlokalizowanych w pobliżu ulicy) oraz takich, które były w dość dużej odległości od ulicy. Przeanalizowano również parametry akustyczne rusztowania zlokalizowanegow pobliżu uczęszczanej trasy kolejowej. Przeprowadzone analizy miały na celu potwierdzenie oczekiwanych zależności oraz oszacowanie ilościowe wpływu hałasu komunikacy[...]

 Strona 1