Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Pleskacz"

Wytwarzanie antykorozyjnych pigmentów fosforanowych w instalacji pilotażowej DOI:10.15199/62.2019.2.27


  Stal jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych, szeroko stosowanych zarówno w przemyśle, jak i w urządzeniach powszechnego użytku. Światowa produkcja tego materiału w 2017 r. wyniosła 1609,5 Tg, a w Polsce było to 9,2 Tg w 2016 r.1, 2). Jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem stali jest jej korozja. Zjawisko to generuje nie tylko duże koszty związane z samą naprawą uszkodzonych urządzeń3), ale także może powodować utratę cennych materiałów, zmniejszenie wydajności procesu (w przypadku instalacji przemysłowych), zanieczyszczenie środowiska produktami korozji, a nawet katastrofy4). Najbardziej efektywną i praktyczną metodą walki z korozją jest stosowanie różnego rodzaju powłok ochronnych5-7). Są to nierozpuszczalne cząstki pigmentów, najczęściej nieorganicznych, w organicznych lub wodnych nośnikach zwanych matrycami. To właśnie pigmenty dodawane do farb mają zdolność inhibitowania korozji, dzięki czemu nadają właściwości ochronne całej kompozycji powłoki8). Dotychczas najpowszechniej stosowanym w tym celu materiałem był fosforan(V) cynku9-13). Jednak jego działanie nie jest wystarczające ze względu na słabą rozpuszczalność14, 15) i wskazana jest jego modyfikacja poprzez wprowadzenie innych kationów lub anionów16-18). Dodatkowo fosforan(V) cynku został zaklasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla organizmów wodnych (ze względu na jony cynku), co znacznie ogranicza jego użycie w przemyśle okrętowym19). Od wielu lat prowadzone są badania w kierunku wprowadzenia do obrotu alternatywnych inhibitorów korozji. Jako zamienniki dla fosforanu( V) cynku proponowano inne związki. Jedną z takich grup są fosforany( V), w których kationy cynku są częściowo lub całkowicie zastąpione kationami sodu, potasu, wapnia, magnezu, glinu lub strontu20-25). Kolejne Bogumił Kica, Katarzyna Przyweckaa,*, Barbara Grzmila, Krzysztof Kowalczyka, Adam Burkiewiczb, Robert Pleskaczb 318 98/2(2019) Dr hab. inż. Krzys[...]

 Strona 1