Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARTA HOMA"

Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań obrazowania topografi i powierzchni zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali Crofer22APU w atmosferze powietrza przy zastosowaniu metody SPM. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że metoda SPM umożliwia dokładne obrazowanie powierzchni a w szczególności obserwacje defektów struktury, a także nieciągłości, porów, rys i wydzieleń. Słowa kluczowe: SPM, Crofer22APU, utlenianie, zgorzelina Structure investigations of scale surface formed during high temperature oxidation of Crofer22APU by SPM method The paper reports the results of surface topography characterization of the Crofer22APU steel obtained by oxidation in air by means of scanning probe microscopy (SPM). On the basis of their analysis, the method enables the imaging of the surface in particular observations of such structural defects and discontinuities, pores, cracks and precipitators. Keywords: SPM, Crofer22APU, oxidation, scale 1. Wstęp Do opisywania zagadnień dotyczących korozji wysokotemperaturowej wymagane jest posiadanie dokładnych informacji o wyglądzie, strukturze i budowie produktów powstających w trakcie tych procesów. Obecnie najczęściej wykorzystuje się dane obrazowe pozyskiwane dzięki metodzie SEM oraz TEM. Do zbierania informacji o powierzchni zgorzelin można również wykorzystać jedną z nowocześniejszych technik jakim jest mikroskop skaningowy z ruchomą sondą (SPM - Scanning Probe Microscope). Jest to urządzenie działające na podobnej zasadzie jak mik[...]

Badania budowy zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2


  326 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 zaś wewnętrzna warstwa to głównie tlenek chromu (Cr2O3). Na wszystkich badanych powierzchniach zgorzelin otrzymanych w zakresie temperatur 600 i 700oC sporadycznie identyfi kowano tlenek tytanu (TiO2), występujący w postaci oddzielnych ziaren. Na rys. 2 przykładowo przedstawiono przekroje poprzeczne próbek stali (TEM) utlenionej w temperaturze 800oC w różnych czasach i atmosferach. Próbka utleniana przez okres 200 h w atmosferze powietrza pokryta jest warstwą zgorzeliny o grubości nieco mniejszej niż próbka utleniana przez okres 200 h w atmosferze powietrza a następnie przez 100 h w atmosferze powietrza +1%SO2 oraz grubsza od próbki utlenianej tylko przez 100 h w atmosferze powietrze +1%SO2. Jak wynika z analizy obrazu nie zaobserwowano zmiany morfologii zgorzeliny wraz ze zmianą składu atmosfery. Grubość zgorzeliny zmienia się głównie z powodu wydłużonego czasu ekspozycji. W przypowierzchniowym obszarze rdzenia metalicznego stwierdz[...]

Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających SO2


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 331 3. Wyniki badań i dyskusja W doświadczeniach dotyczących badań transportu siarki zastosowano metodę dwustopniowego utleniania. Polega ona na utlenianiu próbek metalu na przemian w naturalnym utleniaczu, a następnie bez przerywania reakcji w utleniaczu znaczonym izotopem promieniotwórczym. Celem stwierdzenia, czy w czasie utleniania zachodzi dordzeniowy transport siarki utleniano próbki stali początkowo w naturalnym ditlenku siarki a następnie, bez przerywania reakcji, w ditlenku siarki znaczonym 35S. Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowy używanej aparatury. Utlenione próbki zatapiano w żywicy akrylowej. Ponieważ zgorzeliny były bardzo cienkie, przecinano próbki pod kątem 45o do powierzchni metalu i wykonywano zgłady metalografi czne. Detekcję promieniotwórczego izotopu siarki prowadzono przy użyciu licznika G. [...]

Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej


  350 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 Crofer22APU w warunkach wysokotemperaturowego utleniania w atmosferach zawierających tlen [5]. W pracy przedstawiono wyniki badań szybkości utleniania stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, która jest składową atmosfery w przestrzeni anodowej. 2. Materiały i metodyka badań Materiałem do badań była komercyjna stal Crofer22APU o następującym składzie chemicznym: Cr-22,3; Mn-0,53; Ti-0,055; La-0,10; Al-0,0056; Si-0,10; Cu-0,0046; Ce- 0,0009; Fe-reszta. Próbki do badań o wymiarach 10×10 mm wycinano z blachy o grubości 0,5 mm. Powierzchnię próbek przed badaniami polerowano mechanicznie do lustrzanego połysku. Przy użyciu płuczki ultradźwiękowej przygotowane materiały odtłuszczano w kąpieli z dodatkiem detergentu a następnie przemywano alkoholem etylowym i suszono w strumieniu ciepłego powietrza. [...]

Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali, Crofer 22APU w atmosferze powietrza oraz w mieszaninie SO2/powietrze w temperaturze 800oC. W powietrzu jak i w mieszaniach SO2/powietrze tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina: zewnętrzna warstwa jest mieszaniną spinelu MnCr2O4 i Cr2O (bez wyraźnej granicy rozdziału pomiędzy spinelem i tlenkiem chromu) o kolumnowej budowie ziaren a wewnętrzna warstwa zgorzeliny jest zbudowana z drobno ziarnistego Cr2O3. Stwierdzono, że przy granicy faz metal/zgorzelina ilość tlenku chromu jest większa. Badania składu chemicznego zgorzelin wykazały brak siarki wewnątrz zgorzeliny natomiast jej obecność stwierdzono, w ilościach śladowych, na zewnętrznej powierzchni zgorzeliny. Słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, zgorzelina, TEM, SEM ochrona przed korozja 11/2010 s. 643-646 644 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wstęp Jednym z problemów, z jakimi spotyka się komercjalizacja ogniw SOFC jest obecności związków siarki w paliwie. Jej zawartość zmienia się od kilku do kilkuset ppm w zależności od źródła pochodzenia wodoru. W przypadku gazu syntezowego jej zawartość może osiągać nawet 1% natomiast w gazach po konwersji węgla czy węglowodorów stężenie osiąga wartość nawet 300 ppm. Negatywny wpływ siarki na pracę ogniwa SOFC przejawia się w postaci obniżenia jego wydajności, zatrucia katalizatorów na anodzie i katodzie oraz korozję elementów metalicznych - interkonektorów [1-2]. Interkonektory pracują w ogniwie zarówno w przestrzeni katodowej jak i anodowej natomiast SO2 może występować w obydwu tych obszarach. W przestrzeni katodowej jako zanieczyszczenie powietrza zaś w przestrzeni anodowej jako produkt utleniania zawartego w paliwie siarkowodoru zgodnie z mechanizmem przedstawionym w pracy [3]. Materiałami stosowanymi na interkonektory są stale ferrytyczne, do których zalicza się stal Crofer 22APU. W warunkach wysokich temperatur i atmosfe[...]

 Strona 1