Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA KLAKOČAR-CIEPACZ"

Badania impedancyjne wybranych związków organicznych w roztworze modelującym ciecz porową zdegradowanego betonu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań impedancyjnych stali zbrojeniowej w roztworze modelującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi poddanym działaniu wyselekcjonowanych związków organicznych, jako możliwych nowych nietoksycznych inhibitorów migrujących. Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, spektroskopia impedancyjna Impedance measurements of a few selected organic compounds in water pore solution modeling carbonated concrete reinforcement with Cl- ions In the paper, the possibility of using a few selected organic compounds as a new non-toxic inhibitors of the corrosion of steel for carbonated concrete reinforcement with Cl- ions was investigated by impedance method. Keywords: steel, concrete reinforcement, corrosion inhibitors, EIS me[...]

Porównanie aktywności antykorozyjnej kwasów aminometylofosfonowych przy stałym stężeniu fosforu DOI:10.15199/40.2018.4.7


  1. Wprowadzenie i cel badań Związki fosforoorganiczne są znanymi i skutecznymi inhibitorami korozji stali, czynnikami chelatującymi [2, 5, 6]. Ich synteza i właściwości opisane zostały już w latach 50. XX w. [1] i obecnie wchodzą w skład wielu preparatów handlowych, spośród których najbardziej znana jest "rodzina" Dequest. Wśród fosforoorganicznych inhibitorów korozji najczęściej stosowane są pochodne kwasu aminometylofosfonowego (1) (rys. 1): kwas nitrylotris( metylofosfonowy) (2) - Dequest2000, kwas dietylenotrinitrylopentakis( metylofosfonowy) (3) - Dequest2060S, kwas heksametylenodinitrylotetrakis( metylofosfonowy) (4) - Dequest2054 oraz kwas bisheksametylenot rinitrylopentakis(metylofosfonowy) (5) - Dequest2090. Za najskuteczniejszy z tej grupy inhibitorów korozji uważa się kwas nitrylotris(metylofosfonowy) (2), zawierający trzy ugrupowania metylofosfonowe. Wspólnym fragmentem tych związków chemicznych jest więc struktura kwasu iminobis(metylofosfonowego) (6). W literaturze chemicznej i patentowej nie opisano jednak zastosowania tego kwasu jako inhibitora korozji. Nie odnaleziono również informacji pozwalających na jednoznaczne określenie korelacji pomiędzy aktywnością antykorozyjną a liczbą grup metylofosfonowych. W badaniach skuteczności antykorozyjnej różnymi metodami porównywana jest zwykle aktywność związków przy tym samym stężeniu masowym [mg/dm3], jednak porównywanie związków o znacznie różniących się masach molowych nie pozwala na jednoznaczne określenie wkładu ugrupowania metylofosfonowego w inhibicję korozji. Na przykład, stężeniu substancji aktywnej 100 mg/dm3 odpowiada 0.33 mmol/dm3 (0.99 mmol P/dm3) kwasu nitrylotris(metylofosfonowego) (2) (M= 299 g/mol) i tylko 0.15 mmol/dm3 (0.73 mmol P/dm3) kwasu bish eksametylenotrinitrylopentakis(metylofosfonowego) (5) (M= 685 g/mol). Celem badań była ocena i bezpośrednie porównanie skuteczności antykorozyjnej dla stali S235JR subst[...]

Badania szybkości korozji stali zbrojeniowej w środowiskach modelujących ciecz porową w betonie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stali zbrojeniowej w cieczach modelujących środowisko betonu nieskarbonatyzowanego i nie skażonego jonami chlorkowymi oraz skażonego i skarbonatyzowanego. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że skład chemiczny roztworu modelującego ciecz porową ma znaczny wpływ na szybkość korozji wżerowej stali St3s. Słowa kluczowe: stal, żelbet, korozja, pomia[...]

Adsorpcyjne i inhibitujące właściwości fosfonowych pochodnych hydrazyny i hydroksyloaminy

Czytaj za darmo! »

Określono zależności stopnia pokrycia powierzchni (o) stali St3 od stężenia kwasu hydroksylaminobismetylofosfonowego i kwasu hydrazynotetrametylofosfonowego w wodzie modelowej. Stopień pokrycia wyznaczono metodą testu elektrochemicznego i metodą potencjokinetyczną. Wyznaczono izotermę adsorpcji Frumkina i obliczono wartości swobodnej energii adsorpcji oraz stałą atrakcyjną charakteryzują[...]

Ocena korozyjnego zachowania się stali 304 w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływ stężenia jonów chlorkowych na szybkość korozji stali 304 oraz potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe Estimation of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- inos were presented. Pitting potential vesus Cl- inons concentration for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Tradycyjnym materiałem stosowanym w budownictwie jako zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych jest stal węglowa. Jednakże z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi ,następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje rozszczelnienie i wzrost porowatości, które powodują ułatwienie wnikania do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni stali i inicjują korozję wżerową. W tym celu prowadzone są badania umożliwiające przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W ostatnich latach rozpoczęto badania nad zastosowaniem jako zbrojenia stali typu 304 [1, 2]. Stal 304 znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie i architekturze, ale również w przemyśle chemicznym, spożywczym do produkcji maszyn i wyrobów domowego użytku. Jest również odporna na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztwor[...]

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni stali 304 na podatność korozyjną w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi


  W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych wpływu sposobu przygotowania powierzchni stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe na szybkość korozji W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływy stężenia jonów chlorkowych oraz sposobu przygotowania powierzchni na szybkość korozji stali 304 oraz na potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe, elektropolerowanie Infl uence of preparing methods of steel surface of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions and preparing methods of steel surface were presented. Pitting potential versus Cl- ions concentration and infl uence of preparing methods of steel surface for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos, electroplating ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi, następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje jej rozszczelnienie i wzrost porowatości, które ułatwiają penetrację do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni zbrojenia i inicjują korozję wżerową. Wobec powyższego w tym celu prowadzone są badania, które mają na celu przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W celu przedłużenia czasu użytkowania konstrukcji żelbetowych wykorzystuje się szereg metod zapobiegania ich destrukcji zwłaszcza w środowiskach wysoko agresywnych poprzez stosowanie powło[...]

Ocena szybkości korozji wybranych gatunków niskowęglowych stali z borem w różnych stanach obróbki cieplnej


  W artykule zostały przedstawione wyniki badań potencjostatycznych niskowęglowych stali z borem B27 oraz 28MCB5 dla stanu dostarczenia oraz wybranych stanów obróbki cieplnej. Określono wpływ obróbki cieplnej na wartość potencjału elektrochemicznego, oraz szybkość korozji tych stali w środowisku 3% NaCl. Słowa kluczowe: niskowęglowe stale z borem, szybkość korozji, obróbka cieplna, badania potencjostatyczne, jony chlorkowe Evaluation of corrosion rate for selected grades of low-carbon boron steels at different stages of heat treatment In the article, the results electrochemical study of low-carbon boron steels B27 and 28MCB5 for the delivery state and some states after heat treatment were presented. Following this study the infl uence of heat treatment on the value of electrochemical potential and corrosion rate these steels in an environment of 3% NaCl was defi ned. Keywords: low carbon boron steel, corrosion rate, heat treatment, electrochemical study, chloride inos ochrona przed korozja 5/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zyskują niskowęglowe, niskostopowe stale z borem o zwiększonej odporności na zużywanie ścierne. Stale te przy zastosowaniu zaawansowanych technologii wytwarzania osiągają bardzo dobre własności mechaniczne, przy jednocześnie umiarkowanej cenie. Stosowanie takich stali może przedłużyć czas eksploatacji drogich konstrukcji w przemyśle górniczym, rolniczym, samochodowym [1], [2]. Dla uzyskania wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych i odporności na ścieranie typową obróbką cieplną tych stali jest hartowanie i niskie odpuszczanie. Stale te dostarczane są przez producentów w różnych stanach, nieraz nie obejmujących hartowania, z sugestią przeprowadzenia obróbki przez kupującego. W prezentowanej pracy analizie poddano produkty fińskiej fi rmy Rautaruukki Corporation producen[...]

Poszukiwanie nowych inhibitorów korozji stali zbrojeniowej w betonie skażonym jonami chlorkowymi


  W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali zbrojeniowej w roztworze symulującym ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi z dodatkiem wyselekcjonowanych związków organicznych (kwasów dialkiloaminoetylofosfi nowych lub bis(dialkiloaminometylo)fosfi nowych), jako potencjalnych nowych nietoksycznych inhibitorów migrujących. Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, badania potencjodynamiczne Searching for new inhibitors of corrosion reinforcing steel in concrete contaminated by chloride ions In the paper, the possibility of using dialkyloaminomethylophosphonic or bis(dialkylamino- methyl)phosphonic acids as a new non-toxic inhibitors of the corrosion of steel for concrete reinforcement was investigated by potentiodynamic method. Keywords: steel, concrete reinforcement, corrosion inhibitors, potentiodynamic measurements ochrona przed korozja 6/2012 1. Wstęp Obecnie najbardziej znanymi na rynku chemii budowlanej mieszankami inhibitującymi stosowanymi jako dodatki do zarobu cementowego lub jako inhibitory migrujące, to preparaty oparte na aminach i alkaloaminach fi rm MCI oraz Ferrogard. Na świecie nadal stosowane są inhibitory nieorganiczne - azotan(III) wapnia i azotan(V) wapnia, pomimo ich niekorzystnego wpływu na środowisko [1-4]. Jednakże żaden z dostępnych na rynku inhibitorów nie wykazuje dostatecznej skuteczności w ochronie antykorozyjnej stali zbrojeniowej w obecności jonów chlorkowych [5]. W literaturze dotyczącej stosowania inhibitorów korozji opartych na aminach, aminoalkoholach i monofl uorofosfatach, a także azotanu(III) wapnia zwracano uwagę na główne problemy, któremają istotne znaczenie dla skutecznej i trwałej ochrony konstrukcji żelbetowych, czyli [6]: - czy inhibitory organiczne stanowią skuteczną formę ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w betonie? - na określenie odpowiedniej koncentracji inhibitora na poziomie pręta zbrojeniowego w betonie skażonym jonami chlo[...]

Ocena szybkości korozji stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej


  Wyniki przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej wykazały, żenajwyższe wartości szybkości korozji uzyskała stal X12Cr13 w stanie dostawy w kondensacie początkowym. Słowa kluczowe: stal X12Cr13, kondensat początkowy, kondensat zwrotny, korozja, strefa Wilsona Evaluation of corrosion rate for X12Cr13 steel at delivery state and after 25 years of service in initial and return condensate of a steam turbine circuit Results of corrosion potentiodynamic tests forX12Cr13 steel at state of delivery and after 25 years of service in initial and return condensate of a steam turbine circuit show that the highest corrosion rate values were obtained for X12Cr13 steel at delivery state in the initial condensate environment. Keywords: X12Cr13 steel, initial condensate, return condensate, corrosion, Wilson zone.1. Wstęp Podczas wieloletniej pracy turbin energetycznych występuje szereg poważnych problemów związanych z degradacją materiałów łopatek roboczych, które są wywoływane między innymi: - korozją naprężeniową, - korozją zmęczeniową, - korozją pittingową, - zużyciem erozyjno-korozyjnym [1]. Analiza wyników diagnostyki wielu łopatek turbin parowych wykazała, że pęknięcia korozyjne łopatek podczas eksploatacji występują zazwyczaj na stopniach turbin pracujących w strefi e Wilsona (para o wilgotności 3-4%) [2]. Jakość pary nasyconej zależy od stopnia zanieczyszczenia wody zasilającej, która składa się z kondensatu oraz wody dodatkowej, wykorzystywanej do wyrównania strat w obiegach ciepłowniczych. Woda zasilająca przed doprowadzeniem do kotła ulega procesowi uzdatniania. Proces ten polega na korekcji stężenia związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie, takich jak: tlen, dwutlenek węgla, żelazo, sole nieorganiczne, a także na monitorowaniu wartości pH oraz przewodności wg PN-EN 12952-12:2003. Niedostateczne u[...]

Inhibitowanie korozji stali węglowej mieszaniną poliamfolitową w środowisku symulującym ciecz porową betonu skażoną chlorkami DOI:10.15199/40.2016.1.5


  Przedstawiono wyniki badań żywicy poliamfolitowej, jako potencjalnego inhibitora korozji stali węglowej w środowiskach symulujących ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi. W wyniku przeprowadzonych badań elektrochemicznych dobrano optymalną dawkę badanego związku, jako inhibitora korozji stali węglowej w badanych roztworach oraz wyznaczono chwilową szybkość korozji dla stali. Na podstawie widm uzyskanych z badań pod mikroskopem elektronowym przeanalizowano zmiany powstałe na powierzchni próbek. Słowa kluczowe: inhibitory korozji, żelbet, analiza mikroskopowa, spektroskopia Inhibition of carbon steel corrosion by polyampholyte mixture in a model pore water solution with chloride ions The paper presents the results of research on polyampholyte resin, in light of its potential application as a corrosion inhibitor for carbon steel, in environments simulating concrete pore liquid contaminated with chloride ions. As a result of the electrochemical studies conducted, the instantaneous corrosion rate for steel as well as the optimum dose of the test compound used as a carbon steel corrosion inhibitor in the test solutions were determined. On the basis of the spectra obtained in tests using an electron microscope, the changes on the surface of the samples were analysed. Keywords: corrosion inhibitors, reinforcement, microscopy, spectroscopy 1. Wstęp W ostatnich dzięsięcioleciach zintensyfikowały się badania nad opracowaniem nowych organicznych mieszanek inhibitujących korozję stali w środowiskach wodnych. Powodem wzrostu zainteresowania tematem są restrykcyjne wymogi ze strony ochrony środowiska naturalnego, a także powszechność stosowania stali węglowej w różnych dziedzinach przemysłu, jak i codziennego życia. Badania selekcjonujące w celu znalezienia ekologicznego inhibitora korozji stali w środowiskach wodnych, a w szczególności w środowisku cieczy porowej betonu powinny opierać się na następujących zasadach: ich synteza powinna[...]

 Strona 1  Następna strona »