Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Ligas"

Technologia wytwarzania nawozów mikroelementowych na bazie lucerny i nawłoci DOI:10.15199/62.2018.10.26


  Zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna oraz produkcja bezodpadowa (waste-free production) to obecnie trzy najważniejsze idee, które mają duże znaczenie w szeroko rozumianym przemyśle i rolnictwie. Z jednej strony obawy budzi zwiększająca się globalnie ilość odpadów, m.in. pochodzenia biologicznego, które można zagospodarować poprzez przekształcenie ich w produkty użyteczne, a z drugiej strony od dawna znany jest problem wyczerpywania się złóż strategicznych surowców, np. złóż fosforu o potencjalnym wykorzystaniu w rolnictwie, lub też pokładów ropy naftowej i gazu ziemnego powszechnie używanych w gospodarce jako źródło energii i surowców do różnego rodzaju syntez chemicznych. Poprzez racjonalne gospodarowanie złożami i odpadami zaspokaja się potrzeby współczesnego społeczeństwa, bez odbierania tej możliwości przyszłym pokoleniom. Działanie to wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego też na sektor rolnictwa i przemysłu ze strony Unii Europejskiej nakładane są dyrektywy. Można przytoczyć tu rozporządzenie1) dotyczące składowania odpadów. W jego myśl państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do 35-proc. zmniejszenia ilości biodegradowalnych odpadów składowanych na wysypiskach. Podobnie dyrektywa2), która obliguje do selektywnej zbiórki bioodpadów oraz konieczności ich utylizacji poprzez przekształcenie w produkty przyjazne środowisku. Prowadzi to do konieczności opracowania nowych metod, które pozwolą zagospodarować odpady, co z kolei przełoży się na zmniejszenie zużycia surowców mineralnych. Półproduktem o potencjalnym użyciu w rolnictwie jest biomasa różnorodnego pochodzenia, zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego3, 4). Produkcja rolna, przetwórstwo żywności oraz sektor kosmetyczny i farmaceutyczny produkujący kosmetyki i leki na bazie ekstraktów roślinnych, a także gospodarka komunalna oraz leśnictwo to główne 97/10(2018) 1765 Dr inż. Anna WITEK-KROWIAK w roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Chemic[...]

Nowe dodatki paszowe na bazie lucerny i nawłoci wzbogacone w mikroelementy metodą biosorpcji DOI:10.15199/62.2018.12.26


  W intensywnej hodowli zwierzęcej ważne jest dostarczenie paszy mającej skład dostosowany do aktualnego zapotrzebowania ze strony zwierząt gospodarskich1). Ważnymi składnikami niezbędnymi do prawidłowego przyrostu masy zwierząt oraz ich prawidłowego metabolizmu są białka, substancje energetyczne oraz mikroelementy. Jony Cu2+ odpowiadają za budowę i aktywację wielu enzymów2, 3), uczestniczą w oddychaniu mitochondrialnym4) i syntezie białek, np. melatoniny czy kreatyniny5). Spośród wielu funkcji, jakie pełnią jony Zn2+ w organizmach żywych można wymienić budowę struktur i aktywację enzymów6), regulację pracy trzustki7) czy udział w przewodzeniu sygnałów nerwowych w neuronach8). Obecność jonów Mn2+ jest potrzebna do prawidłowego rozwoju mózgu9) oraz ma wpływ na homeostazę tarczycy10). Mikroelementy są pobierane przez rośliny z gleby, a ich ilość silnie zależy od gatunku, rodzaju gleby, techniki oraz jakości nawożenia i warunków środowiskowych panujących podczas wegetacji rośliny. Ilość zawartych substancji odżywczych w paszy pochodzenia roślinnego często nie pokrywa dziennego zapotrzebowania na nie ze strony zwierząt hodowlanych. Dlatego stosuje się wzbogacanie pasz w dodatki mineralne zawierające odpowiednie dawki niezbędnych pierwiastków odżywczych. Klasyczne (mineralne) dodatki paszowe cechują się zmienną przyswajalnością mikroelementów przez zwierzęta. Badania nad przyswajalnością mikroelementów z różnych preparatów nie są jednak dobrze udokumentowane w literaturze11). Obiecującym trendem jest wiązanie jonów mikroelementów do biomasy, co pozwala na ich lepszą przyswajalność oraz ogranicza skutki ewentualnego efektu toksycznego. Tak przygotowany dodatek paszowy charakteryzuje się lepszą bioprzyswajalnością. Lucerna siewna (Medicago sativa) jest rośliną strączkową powszechnie stosowaną w wielu krajach jako pasza lub dodatek do pasz12). Próby zwiększenia wartości odżywczej tej rośliny odbywały się głównie z wykorzystaniem techni[...]

 Strona 1