Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ SPYCHAJ"

Nowe surowce dla przemysłu farb i tworzyw sztucznych z solwolizy PET

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe kierunki recyklingu surowcowego (solwolizy) odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) przez zastosowanie alkoholi mono- i polihydroksylowych, estrów oraz amin pierwszorzędowych a także trzeciorzędowych alkanoloamin. Opisano zastosowanie otrzymywanych surowców w przemyśle farb, lakierów i tworzyw sztucznych. Waste poly(ethylene terephthalate) (PET) solvolyzates prepared [...]

Pomerania-Plast 2010

Czytaj za darmo! »

Konferencja "Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010" jest kontynuacją spotkań naukowych o tematyce polimerowej, organizowanych w latach 1987-1998 przez pracowników Politechniki Szczecińskiej. Spotkania te początkowo nosiły nazwy "Kompozyty i kompozycje polimerowe" (1989, 1994, 1997), "Polimery a środowisko" (1993, 1995, 1998) oraz "Elastomery termoplastyczne" (1988, 1991, 1994, 1997). Począwszy od 2001 r. organizowana co 3 lata Konferencja ma nazwę "Pomerania-Plast". Organizatorem Konferencji, która odbyła się w dn. 8-11 czerwca 2010 r. w Kołobrzegu był Instytut Polimerów z Wydz[...]

Pomerania-Plast 2013

Czytaj za darmo! »

Konferencja "Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013" była już kolejnym spotkaniem naukowym o tematyce polimerowej organizowanym od 25 lat przez Politechnikę Szczecińską/Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT). Tegoroczna konferencja była piątą w ramach cyklu "Pomerania-Plast" zainaugurowanego w 2001 r. Konferencja odbyła się w dniach 3-7 czerwca 2013 r. w Hotelu "Amber" w Międzyzdrojach. Jej organizatorem był Instytut Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. W obradach wzięło u[...]

Sorpcja Cu2+ i Fe3+ na szczepionych kopolimerach skrobi z reaktywnego wytłaczania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji kationów Fe3+ i Cu2+ ze środowiska wodnego na kopolimerach skrobi szczepionych akryloamidem (AAm) i kwasem akrylowym (AA). Kopolimery skrobia-g-poli(akryloamid-co-kwas akrylowy) otrzymywano metodą ciągłą, poprzez reaktywne wytłaczanie. Efektywność wychwytywania jonów była analizowana metodą spektrofotometryczną UV/VIS. W pracy badano wpływ dawki kopolimeru, czasu sorpcji, stopnia zobojętnienia grup karboksylowych w monomerycznym kwasie akrylowym oraz stosunku masowego monomerów użytych do szczepienia na właściwości adsorpcyjne jonów metali. CH2=CHCONH2 (I) and CH2=CHCOOH (II) in aq. solns. were grafted on starch (0.3:1 mass ratio) in a twin screw extruder at temperature profile 60-115°C by using the (=NCMe2C(=NH) NH2)2 · HCl initiator. The starch-g-poly(acrylamide-co-acrylic acid) copolymers produced were used as sorbents for removing Fe3+ and Cu2+ ions from their aq. solns. The sorption of Fe3+ ions increased with increasing the I:II ratio (up to 3:0) in the monomer mixt. used. The max. sorption of Cu2+ ions was achieved when the I:II ratio was 1:2. The partial neutralization of carboxylic groups in the copolymer resulted in increasing the sorption rate. W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania usuwaniem jonów metali z układów wodnych, w tym ze ścieków przemysłowych. W ostatniej dekadzie opracowano lub unowocześniono wiele technologii, np. dotyczących wykorzystania żywic syntetycznych kompleksujących jony metali1-4). Jednak należy zwrócić uwagę, że żywice jonowymienne syntezowane z surowców ropopochodnych nie ulegają biodegradacji i często zwiększają koszty przedsięwzięcia. Korzystną alternatywę stanowią kopolimery skrobi, które są biodegradowalne, mogą być otrzymywane przy stosunkowo niskich kosztach ze względu na szerokie rozpowszechnienie skrobi, a ponadto wykazują efektywność sorpcyjną pozwalającą na zastępowanie materiałów syntetycznych. Wiele produktów[...]

Kompozytowe materiały ligninowe. Otrzymywanie i charakterystyka


  Przedstawiono metodykę otrzymywania sferycznych cząstek materiałów ligninowych podczas reakcji sieciowania epichlorohydryną w toluenowej zawiesinie w obecności montmorylonitu sodowego (MMT). Scharakteryzowano podstawowe właściwości fizykochemiczne i termiczne oraz dokonano analizy obrazów mikroskopowych cząstek żeli ligninowych modyfikowanych MMT, a także dokonano oceny właściwości sorpcyjnych względem wody oraz wodnych roztworów soli Cu(II) oraz Fe(III). Lignin was filled with com. Na montmorillonite (purified in water), crosslinked with epichlorohydrin at 60°C for 16 h, studied for microstructure, thermal stability and swelling in water and then carbonized in Ar at 500°C for 1 h and used for sorption of Fe3+ and Cu2+ ions from aq. solns. The adsorption capacity of Fe3+ ions (up to 7.5 mg/g) was lower than that known for carbonized biomass. In contrary, the adsorption capacity of Cu2+ ions (21 mg/g) was substantially higher than the literature data (P.J.M. Suhas et al., 2007). Lignina jest polimerem wytwarzanym w przyrodzie, głównie przez rośliny drzewiaste w ilości ok. 200 mln t/r. Stanowi on 10-40% suchej masy drewna1). Jest to silnie rozgałęziony polimer, którego podstawową jednostkę strukturalną stanowią fragmenty fenylopropanowe (rys. 1). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin Agnieszka Dąbrowska, Tadeusz Spychaj*, Kata rzyna Wilpiszewska Kompozytowe materiały ligninowe. Otrzymywanie i charakterystyka Composite lignin materials. Preparing and characteristics Prof. dr hab. inż. Tadeusz SPYCHAJ w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Polimerów Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie w 1979 r. Od 1989 r. jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, dyscyplina technologia chemiczna, specjalność technologia polimerów. W 1999 r. został profesorem tytularnym. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Technologii Mat[...]

 Strona 1