Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD GUZIK"

Nowe możliwości kształtowania budowy powłoki ochronnej w procesie cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

Opisano mechanizm kształtowania się struktury powłoki podczas cynkowania zanurzeniowego. Natychmiast po zanurzeniu wyrobu w ciekłym cynku tworzy się na jego powierzchni, w pierwszej kolejności warstwa namrożonego cynku. Warstwa ta roztapia się po pewnym czasie. Następnie tworzy się warstwa stopowa powłoki, składająca się z cząstkowych warstw faz międzymetalicznych Fe-Zn. W początkowym okresie k[...]

Powłoka cynkowa na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono budowę powłoki ochronnej kształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7. Wykazano, że skład chemiczny podłoża wpływa istotnie na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu parametru E = Si + 2,5P. Ponadto przeprowadzono badania stereometryczne powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalneg[...]

Zabezpieczenie przed korozją odlewów z żeliwa

Czytaj za darmo! »

Badania opisują mechanizm kształtowania powłoki ochronnej podczas procesu cynkowania zanurzeniowego na podłożu odlewów z żeliwa sferoidalnego. W pracy przedstawiono wzrost warstwy Fe-Zn na powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego podczas procesu cynkowania. Wykazano, że skład chemiczny podłoża istotnie wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Badania potwierdziły dobrą odporność korozyjną powłoki ochronnej uzyskanej na powierzchni odlewu. Słowa kluczowe: krystalizacja, fazy międzymetaliczne, powłoka cynkowa, żeliwo sferoidalne, cynkowanie zanurzeniowe Corrosion protection of DI castings Research describes the mechanism of zinc coating formatting during the hot galvanizing process at the ductile iron (DI) castings. The subject of investigation was ductile cast iron i[...]

Charakterystyka antykorozyjnej powłoki cynkowej na powierzchni odlewu z żeliwa

Czytaj za darmo! »

Z analizy przeprowadzonych badań [1÷4] wynika, że po zanurzeniu wyrobu w kąpieli ciekłego cynku w pierwszej kolejności następuje na jego powierzchni namrożenie warstwy Zn i późniejsze jej roztapianie. Następnie w wyniku krystalizacji perytektyki sekwencyjnie wzrasta faza Γ1, δ i ζ - tworząc na powierzchni danego wyrobu (odlewu) warstwę Fe-Zn, nazywaną niekiedy stopową. Zakończenie procesu kształtowania powłoki następuje podczas operacji wynurzania wyrobu z kąpieli ciekłego cynku. Wtedy to swobodnie krystalizujące kryształy Zn mogą przyjmować postać dendrytów często zwanych kwiatem cynkowym [2, 5÷7]. Natomiast odporność korozyjna powłoki ochronnej [8, 9] zależy od grubości, zwartości i morfologii powłoki cynkowej, czyli pośrednio od zastosowanej technologii oraz od składu chemicznego podłoża [10÷20]. metodyka badań Próbki do badań metalograficznych wycięto z ocynkowanych odlewów armatury przemysłowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7, charakteryzującego się ferrytyczno-perlityczną mikrostrukturą (rys. 1). Cynkowanie zanurzeniowe odlewów prowadzono w procesie wysokotemperaturowym w warunkach przemysłowych. Dla porównania powłoki wytwarzano również na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym. Próbki z żeliwa gatunku EN-GJS-500-7 oraz z żelaza armco zanurzano w ciekłym cynku o temperaturze 450°C oraz 580°C. Proces chemicznego przygotowania (z wykorzystaniem preparatów stosowanych w przemyśle) powierzchni próbek przed zanurzeniem w kąpieli cynkowej obejmował ogólnie znane zabiegi stosowane w zakładach przemysłowych. Średnie stężenie krzemu i fosforu zawartego w odlewach armatury przemysłowej z żeliwa sferoidalnego zestawiono w tabeli 1. Ponadto w tabeli 1 zamieszczono obliczony ekwiwalent krzemu i fosforu oznaczony symbolem E. Badanie morfologii warstwy stopowej powłoki cynkowej przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego firmy LEICA wyposażonego w kamerę cyfrową oraz syst[...]

Oddziaływanie składu chemicznego podłoża wyrobów ze stopu Fe-C na powłokę cynkową


  W pracy opisano proces krystalizacji izotermicznej faz w powłoce w zgodnej z technologią cynkowania zanurzeniowego. W pracy wykazano ponadto, że skład chemiczny podłoża istotnie wpływa na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu równoważnika krzemu E = Si + 2,5P. Sterowanie strukturą powłoki cynkowej na wyrobach o niekorzystnym współczynniku E stanowi interesujące zagadnienie, które wymaga prostego i praktycznego rozwiązania. Dlatego też opisano mechanizm wzrostu podwarstw w powłoce na wyrobach z różnych gatunków stali oraz z żeliwa sferoidalnego (charakteryzujących się dużą wartością równoważnika krzemu E). Z badań wynika, że modyfi - kacja zabiegu pokrywania powierzchni wyrobu roztworem soli topnika jest najprostszą metodą sterowania grubością powłoki, która jest w prostej zależności z osiąganiem korzystnego efektu ekonomicznego w zakładzie cynkowniczym. Badania potwierdziły dobrą odporność korozyjną uzyskanych powłok ochronnych. Słowa kluczowe: krystalizacja powłoki cynkowej, grubość powłoki cynkowej, stal konstrukcyjna zwykłej jakości, wysokojakościowe żeliwo szare Infl uence of the chemical composition Fe-C alloy product on the zinc coating Paper describes the process of isothermal crystallization, consistent with principles of the hot galvanizing technology. Moreover it has been proved that the chemical composition of the substrate affects substantially the growth kinetics and the constitution of Fe-Zn layer. This effect has been evaluated using parameter E = Si + 2.5P. Controlling the structure of zinc coating on products with disadvantageous value of parameter E is a very interesting issue requiring simple and feasible in practice solution. Therefore there have been taken efforts to explain the mechanism of the coating, growth exemplifi ed by products made of steel of various grade and ductile cast iron (both of high value at equivalent E). The operation of coating [...]

Coating Zn formation during hot dip galvanizing

Czytaj za darmo! »

The studies aimed at an analysis of the formation and growth kinetics of zinc coating on reactive silicon-killed steels in a zinc bath. The growth kinetics of the produced zinc coatings was evaluated basing on the power-law growth equation. As regards galvanizing of the surface of products, investigation was done for various steel grades and ductile iron taking into account the quality and th[...]

The zinc coating solidification on surface silicon steels and DI castings

Czytaj za darmo! »

Hot dip galvanizing of reactive steels with high silicon content is a very interesting problem still lacking a complete and practically acceptable solution, although the currently used practice of steel making forces in a way the use of high silicon levels. An important issue in hot dip galvanizing is the phenomenon of the formation of a thick, brittle and dull-grey coating when the content of silicon (and phosphorus) in steel exceeds the critical but quite commonly used level, expressed by equation (1): (Si + 2.5P)·103 = ESi,P (1) Below this value, the obtained coating is characterized by a correct glossy finish and ,,normal" thickness, while above the critical level of silicon and phosphorus equivalent the coating loses its adhesive force and as such can have poor adhesion, which means that the zinc volume necessary to produce the finally required coating thickness may be too large and therefore too expensive. As follows from the studies described in [1÷4], the chief solution to the problem of a wide range of the silicon and phosphorus equivalent values in steels (so more in cast iron) available at present in the domestic market seems to be a conformity certificate specifying precisely the composition of the steel used for elements which are to be subjected to the galvanizing treatment or proper selection of steel already at the stage of designing or making these elements (as far as it is possible). Procedure of this type should be effectively implemented in the galvanizing plants which use a wide spectrum of different steel grades, while the plants which make on request galvanizing of single elements should try to optimize the composition of the zinc bath they commonly use. Recently, some novel solutions have been offered in the field of hot dip galvanizing. One of them, widely used by industry, is the process of zinc-nickel galvanizing [5÷8]. The process of hot-dip galvanizing in Zn-Ni bath is at present considered to[...]

Jakościowa ocena powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni: odlewów z wysokojakościowego żeliwa szarego oraz innych wyrobów metalowych


  Ochrona przed Korozj., vol. 54, nr 6 279 tego rodzaju .eliwa oraz produkcji nowych jego gatunkow. W efekcie rozszerza to obszar zastosowania .eliwa sferoidalnego (kosztem .eliwa ci.gliwego), co rownie. determinuje rozwoj technologii pokrywania powierzchni odlewow pow.okami ochronnymi wytwarzanymi metodami cieplno-chemicznymi. 2. Metodyka bada. Pow.oki cynkowe wytwarzano w specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym w k.pieli ciek.ego cynku o temperaturze 450oC i 580oC. Proces chemicznego przygotowania (z wykorzystaniem preparatow stosowanych w przemy.le) powierzchni probek przed cynkowaniem zanurzeniowym obejmowa. ogolnie znane zabiegi stosowane w zak.adach cynkowniczych. St..enie krzemu i fosforu oraz warto.. ekwiwalentu krzemu i fosforu E badanych probek zestawiono w tablicy 1. W badaniach rownie. poddano analizie ro.ne gatunki stali konstrukcyjnych, ktore s. uj.te w Polskich Normach. Zatem z uwagi na warto.ci wska.nika E, do szczego.owych bada. wytypowano: . .elazo armco oraz stale o niskim wska.niku E o warto.ci do 0,15%, . cztery reprezentatywne gatunki stali o wysokiej zawarto.ci krzemu cz.sto poddawane procesowi cynkowania w Polsce, ktorych sk.ad chemiczny zestawiono w tabl. 1 wraz z rzeczywist. warto.ci. parametru E , . cztery gatunki .eliwa szarego, ktore uj.to w tabl. 1. Analiz. metalografi czn. przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu optycznego MEF-4M fi rmy Leica oraz mikroskopu Tablica 1. Rodzaj badanych stopow Fe-C wraz z oznaczon. zawarto.ci. Si i P oraz parametru E Table 1. Grades of Fe-C alloys with Si and P content as well as E values Tworzywo Si [% mas.] P [% mas.] E = Si+2,5P [% mas.] Fe armco 0,010 0,010 0,035 Stal konstrukcyjna 1 0,200 0,009 0,222 Stal konstrukcyjna 2 0,265 0,012 0,295 Stal konstrukcyjna 3 0,334 0,020 0,384 Stal konstrukcyjna 4 0,447 0,015 0,484 EN-GJL-100 1,930 0,150 2,305 EN-GJS-500-7 2,370 0,027 2,437 EN-GJL-300 2,210 0,110 2,485 EN-GJS-400[...]

 Strona 1  Następna strona »