Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"ADAM ZYBURA"

Elektrochemiczne zabezpieczanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych przed korozją

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych metodami elektrochemicznymi. Podano charakterystykę elektrochemicznego oddziaływania wilgoci w betonie na powierzchnię zbrojenia, a następnie mechanizmy ochrony katodowej oraz regeneracji otuliny w wyniku ekstrakcji chlorków i realkalizacji skarbonatyzowanego betonu. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, zbrojenie, zabe[...]

Zapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych

Czytaj za darmo! »

Trwałość konstrukcji żelbetowych rozumiana jest jako okres użytkowania do chwili wystąpienia zagrożenia korozją zbrojenia. Trwałością co najmniej 50 lat powinny charakteryzować się powszechnie wznoszone obiekty. Oczekiwaną trwałość konstrukcjom żelbetowym powinna zapewnić otulina zbrojenia ze szczelnego betonu i o prawidłowej grubości. Otulina jest w stanie zabezpieczyć zbrojenie przed[...]

KONTRA 2010

Czytaj za darmo! »

XVII konferencja naukowo-tech- niczna KONTRA 2010 - Trwałość budowli i ochrona przed korozją, w której uczestniczyło przeszło 120 osób z całej Polski, odbyła się w ma- ju br. w Szczyrku. Została zorganizo- wana przez Komitet Trwałości Bu- dowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu- downictwa we współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych Politech- niki Śląskiej oraz Oddziałem PZITB w Gliwicach. Konferencja nawiązywa- ła do tradycji poprzednich spotkań, któ- re odbywały się w Zakopanem w latach 1994 - 2008 oraz wcześniejszych (z lat 1969 - 1988) w Łodzi, Kudowie-Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem k[...]

XVII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”

Czytaj za darmo! »

Konferencja odbyła się w dniach 27-29 maja 2010 r. w hotelu "Meta International" w Szczyrku. Organizatorem konferencji był Komitet Trwałości Budowli Zarządu Główne- go Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Katedrą Kon- strukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Oddziałem PZITB w Gliwicach. Konfe- rencja nawiązywała do tradycji poprzednich spotkań pod tym samym hasłem, które odby- wały się w Zakopanem w latach 1994-2008 (D.W. Hyrny) oraz wcześniejszych, począw- szy od roku 1969 do roku 1988 w Łodzi, Ku- dowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem konferencji była prezentacja nowych prac naukowych i technicznych obejmujących problemy skutecznego zabezpieczania obiek- tów budowlanych przed wpływami czynników środowiskowych. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób z całego kraju. Pracami komi- tetu organizacyjnego kierował prof. Adam Zy- bura z Politechniki Śląskiej, natomiast komi- tetowi naukowemu przewodnic[...]

Konferencja KONTRA

Czytaj za darmo! »

Konferencja naukowo-techniczna KONTRA "TrwaΠoÊç budowli i ochrona przed korozjà" jest wizytówkà dziaΠalnoÊci Komitetu TrwaΠoÊci Budowli Zarzàdu GΠównego Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa w Warszawie. Poczàtki tej konferencji si´gajà koƒca lat szeÊçdziesiàtych ubiegΠego wieku i sà ÊciÊle zwiàzane z powoΠaniem Komitetu TrwaΠoÊci Budowli ZG PZITB, majàcym swe korzenie w dzia- Πajàcym od roku 1955 przy Oddziale PZITB we WrocΠawiu Komitecie Antykorozyjnej Ochrony Budowli. Oficjalnie Komitet TrwaΠoÊci Budowli w obecnym ksztaΠcie zostaΠ zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Zielonej Górze w roku 1968. J[...]

Konferencja KONTRA 2012 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"


  24 - 26 maja 2012 r. w hotelu "Meta International" w Szczyrku odbyła się XVIII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2012 zorganizowana przez Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym i Oddziałem PZITB w Gliwicach. Konferencja, odbywająca się po raz drugi w Szczyrku, nawiązywała do poprzednich spotkań, które miały miejscewZakopanemwlatach 1994 - 2008 oraz wcześniejszych, począwszy od 1969 r. do 1988 r., w Łodzi, Kudowie- Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem konferencji była prezentacja nowych prac naukowych i technicznych dotyczących problematyki skutecznego zabezpieczania obiektów budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska. W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego kraju. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Adam Zybura z Politechniki Śląskiej, natomiast Komitetem Naukowym kierowała prof. dr hab. inż. Maria Fiertak z Politechniki Krakowskiej. Nad całą konferencją czuwał opiekun, z ramienia Zarządu Głównego PZITB, dr inż. Ireneusz Jóźwiak -Wiceprzewodniczący PZITB. Podczas otwarcia konferencji wręczono nagrodę Komit[...]

XVIII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2012 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"


  W dniach 24-26 maja 2012 r w hotelu "Meta International" w Szczyrku odbyła się tradycyjna konferencja KONTRA Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorami konferencji byli Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Korozyjne i Oddział PZITB w Gliwicach. Konferencja odbywająca się po raz drugi w Szczyrku nawiązywała do poprzednich spotkań, które miały miejsce w Zakopanem w latach 1994-2008 oraz wcześniejszych począwszy od 1969 r. do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem konferencji była prezentacja nowych prac naukowych i technicznych dotyczących szerokiej problematyki skutecznego zabezpieczania obiektów budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska. W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego kraju. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. Adam Zybura z Politechniki Śląskiej, natomiast Komitetem Naukowym kierowała prof. Maria Fiertak z Politechniki Krakowskiej. Nad całą konferencją czuwał opiekun z ramienia Zarządu Głównego PZITB dr inż. Ireneusz Jóźwiak - wiceprzewodniczący PZITB. Prace zgłoszone na konferencję, po szczegółowych recenzjach i korektach autorskich, zostały opublikowane w towarzyszących ob[...]

Konferencja KONTRA 2014

Czytaj za darmo! »

Prezentowane w niniejszym numerze "Ochrony przed Korozją" artykuły zostały opracowane na odbywającą się w maju bieżącego roku XIX Konferencję naukowotechniczną KONTRA 2014 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją". Konferencja ta jest organizowana w cyklu dwuletnim przez Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB został ofi cjalnie powołany w roku 1968 na Zjeździe PZITB w Zielonej Górze, co sformalizowało w ramach organizacji naukowo-technicznej społeczne zainteresowanie inżynierów budownictwa problemami ochrony budowli przed korozją. Problemy te dały o sobie znać już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy stwierdzono niespotykane wcześniej nadmierne zniszczenia materiałów i konstrukcji budowlanych wskutek oddziaływania agresywnego środowiska. Prekursorami badań trwałości budowli w Polsce byli profesor Wacław Szarejko z Politechniki Wrocławskiej oraz profesor Władysław Danilecki z Politechniki Warszawskiej, któr[...]

XIX konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2014 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"


  W dniach 28-30 maja 2014 r. w hotelu "Meta Resort & Wine SPA" w Szczyrku odbyła się XIX konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2014 Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorami konferencji byli Oddział PZITB w Gliwicach oraz Ośrodek Szkoleń, Wydawnictw i Rekomendacji tego Oddziału. Konferencja odbywająca się po raz trzeci w Szczyrku nawiązywała do poprzednich spotkań, które miały miejsce w Zakopanem w latach 1994-2008 oraz wcześniejszych począwszy od 1969 do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem konferencji była prezentacja nowych prac naukowych i technicznych dotyczących szerokiej problematyki skutecznego zabezpieczania obiektów budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska. W konferencji uczestniczyło około100 osób z całego kraju. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prof. Adam Zybura z Politechniki Śląskiej, natomiast komitetem naukowym kierowała prof. Maria Fiertak z Politechniki Krakowskiej. Problemy materialno-bytowe konferencji rozwiązywał dr inż. Ireneusz Jóźwiak- wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego. Konferencję patronatem naukowym objęła Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz jej przewodniczący prof. Jacek Śliwiński. Patronat branżowy sprawowała Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.Prace zgłoszone na konferencję, [...]

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB KONTRA 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Problemami ochrony przed korozją w budownictwie od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związki Inżynierów i Techników Budownictwa. Komitet ten powstał w roku 1964 decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze. Zasadniczym celem Komitetu Trwałości Budowli jest integracja specjalistów zajmujących się wpływem środowiska agresywnego na obiekty budowlane i stworzenie w ramach organizacji inżynierskiej forum do wymiany informacji dotyczących działań zabezpieczających budowle przed degradacją fizyczną [...]

 Strona 1  Następna strona »