Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA GILEWICZ-WOLTER"

Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających SO2


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 331 3. Wyniki badań i dyskusja W doświadczeniach dotyczących badań transportu siarki zastosowano metodę dwustopniowego utleniania. Polega ona na utlenianiu próbek metalu na przemian w naturalnym utleniaczu, a następnie bez przerywania reakcji w utleniaczu znaczonym izotopem promieniotwórczym. Celem stwierdzenia, czy w czasie utleniania zachodzi dordzeniowy transport siarki utleniano próbki stali początkowo w naturalnym ditlenku siarki a następnie, bez przerywania reakcji, w ditlenku siarki znaczonym 35S. Na rys. 2 przedstawiono schemat blokowy używanej aparatury. Utlenione próbki zatapiano w żywicy akrylowej. Ponieważ zgorzeliny były bardzo cienkie, przecinano próbki pod kątem 45o do powierzchni metalu i wykonywano zgłady metalografi czne. Detekcję promieniotwórczego izotopu siarki prowadzono przy użyciu licznika G. [...]

Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali, Crofer 22APU w atmosferze powietrza oraz w mieszaninie SO2/powietrze w temperaturze 800oC. W powietrzu jak i w mieszaniach SO2/powietrze tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina: zewnętrzna warstwa jest mieszaniną spinelu MnCr2O4 i Cr2O (bez wyraźnej granicy rozdziału pomiędzy spinelem i tlenkiem chromu) o kolumnowej budowie ziaren a wewnętrzna warstwa zgorzeliny jest zbudowana z drobno ziarnistego Cr2O3. Stwierdzono, że przy granicy faz metal/zgorzelina ilość tlenku chromu jest większa. Badania składu chemicznego zgorzelin wykazały brak siarki wewnątrz zgorzeliny natomiast jej obecność stwierdzono, w ilościach śladowych, na zewnętrznej powierzchni zgorzeliny. Słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, zgorzelina, TEM, SEM ochrona przed korozja 11/2010 s. 643-646 644 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wstęp Jednym z problemów, z jakimi spotyka się komercjalizacja ogniw SOFC jest obecności związków siarki w paliwie. Jej zawartość zmienia się od kilku do kilkuset ppm w zależności od źródła pochodzenia wodoru. W przypadku gazu syntezowego jej zawartość może osiągać nawet 1% natomiast w gazach po konwersji węgla czy węglowodorów stężenie osiąga wartość nawet 300 ppm. Negatywny wpływ siarki na pracę ogniwa SOFC przejawia się w postaci obniżenia jego wydajności, zatrucia katalizatorów na anodzie i katodzie oraz korozję elementów metalicznych - interkonektorów [1-2]. Interkonektory pracują w ogniwie zarówno w przestrzeni katodowej jak i anodowej natomiast SO2 może występować w obydwu tych obszarach. W przestrzeni katodowej jako zanieczyszczenie powietrza zaś w przestrzeni anodowej jako produkt utleniania zawartego w paliwie siarkowodoru zgodnie z mechanizmem przedstawionym w pracy [3]. Materiałami stosowanymi na interkonektory są stale ferrytyczne, do których zalicza się stal Crofer 22APU. W warunkach wysokich temperatur i atmosfe[...]

 Strona 1