Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Flis"

Elektrochemiczna ocena jakości powłok fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Wykonano pomiary impedancyjne w roztworach Na2HPO4 o stężeniach 5·10-4 - 0,1 M na stali i na elektroosadzonym Zn oraz Zn-12% Ni przed i po fosforanowaniu. Do elektrochemicznej oceny powłok fosforanowych wybrano 0,005 M Na2HPO4 ze względu na małą agresywność i silne zróżnicowanie elektrochemicznego zachowania materiałów fosforanowanych i niefosforanowanych. Badania mikroskopowe na zarys[...]

Odporność korozyjna filmów winylo-trójetoksy silanu na żelazie w powietrzu i w roztworze fosforanu

Czytaj za darmo! »

Związki organo-silanowe są stosowane dla poprawienia adhezji powłok organicznych na metalach. W niniejszej pracy badano cienkie fi lmy winylotrójetoksy silanu (WTES) na żelazie (układ Fe/WTES) w celu określenia ich zdolności ochronnych i zachodzenia przemian chemicznych na powietrzu i w roztworze fosforanu. Po eksponowaniu w powietrzu w czasie do 12 dni, mierzono impedancję w 0,01 M Na2HPO4 i wykonywano analizę powierzchniową metodą XPS i FTIR. Eksponowanie w powietrzu spowodowało wzrost oporu przeniesienia ładunku, co wskazuje na polepszenie własności ochronnych układu. Na podstawie analizy powierzchniowej można uważać, że było ono spowodowane narastaniem tlenków żelaza na granicy faz Fe/WTES, powstawaniem SiO2 i związków pokrewnych, tworzeniem polisiloksanów i polimeryzacją gr[...]

Wspomnienie Śp. Profesor Zuzanna Szklarska-Śmiałowska 1925-2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Śp. Profesor Zuzannę Szklarską-Śmiałowską. Zmarła 5 marca 2015 roku w otoczeniu swojej ukochanej rodziny: siostry Romualdy Cygańskiej, siostrzenicy Agaty i jej dzieci Kajetana i Mai. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. byli współpracownicy i liczni doktoranci Zmarłej. Zuzanna Śmiałowska urodziła się z rodziców Piotra i Michaliny Szklarskich w 1925 roku we Lwowie. Wraz z siostrą Romualdą wychowywała się w domu serdecznym i przyjaznym dla ludzi. Lata wojny spędziła we Lwowie, gdzie uczęszczała na tajne komplety i zdała maturę. Studia wyższe odbyła na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na tej uczelni uzyskała stopień magistra i doktora. Jednym z jej profesorów był prof. Michał Śmiałowski, dyrektor Instytutu Metalurgii. Połączyła ich pasja na[...]

Korozja azotowanych stali kwasoodpornych z molibdenem

Czytaj za darmo! »

Stale 304L (0,13% wag. Mo), 316L (2,1 Mo) i 254 SMO (6,1 Mo) azotowano w 425oC w ciągu 30 godz. i następnie badano ich korozję w zakwaszonym roztworze siarczanu sodu na różnych głębokościach warstwy wierzchniej, odpowiadających stężeniom azotu w zakresie do ok. 14% wag. Odporność korozyjna stali 304L zmniejszała się ze wzrostem stężenia azotu, natomiast odporność stali 316L była przy stężeniach do ok. 6% N większa niż stali nieazotowanej. Na powierzchni stali z molibdenem stwierdzono zwiększone ilości produktów korozji Mo, Fe i Cr. Zaproponowano, że synergizm N i Mo przy stężeniach do ok. 6% N wynika z początkowego przyśpieszenia roztwarzania i w następstwie do szybszego wytwarzania warstwy ochronnej, z możliwym wzbogaceniem powierzchni w azotki chromu. Słowa kluczowe: stale kwasood[...]

 Strona 1  Następna strona »