Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN A. MALIK"

Odporność korozyjna kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 umacnianego cząstkami SiC


  W pracy scharakteryzowano mikrostrukturę kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 zbrojonego cząstkami SiC. Kompozyt zawierający 10% mas. SiC otrzymano na drodze odlewania grawitacyjnego. Porównano odporność na korozję wytworzonego kompozytu z odpornością korozyjną materiału osnowy w środowisku 0,5 mol dm3 NaCl nasyconego Mg(OH)2. Na podstawie pomiarów elektrochemicznych wykazano, że kompozyt AM50/10%SiC ulega korozji z szybkością ok. 100-krotnie większą niż stop AM50. Pomiary szybkości wydzielania wodoru potwierdziły wyniki badań elektrochemicznych. Słowa kluczowe: kompozyty magnezowe, SiC, stop magnezu AM50, korozja kompozytów magnezowych. Corrosion resistance of AM50 magnesium alloy matrix composite reinforced with SiC particles In present work, the microstructure of the composite based on AM50 magnesium alloy matrix reinforced with SiC particles was characterized. The composite containing 10 wt. % of SiC was fabricated by means of gravity casting. The corrosion resistance of the obtained composite was compared with the corrosion resistance of the matrix alloy in a solution of 0.5 mol dm3 NaCl saturated with Mg(OH)2. The results of performed electrochemical measurements revealed that the corrosion rate of the investigated composite was about two orders of magnitude higher than the corrosion rate of the matrix alloy. This conclusion was confi rmed by hydrogen evolution rate measurements. Keywords: magnesium matrix composites, SiC, AM50 magnesium alloy, corrosion of magnesium matrix composites ochrona przed korozja 11/2012 s. 495-498 1. Wprowadzenie Magnez i jego stopy są materiałami szeroko stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz lotniczym przede wszystkim ze względu na relatywnie korzystne właściwości wytrzymałościowe biorąc pod uwagę niską gęstość tych materiałów [1-3]. Niektóre właściwości wytrzymałościowe można poprawić poprzez wprowadzenie do osnowy magnezowej cząstek ceramicznych w wyniku, czego otrzymuj[...]

Zastosowanie techniki szumów elektrochemicznych do oceny wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu AZ91

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności stopu magnezu AZ91 o strukturze pierwotnej oraz stopu poddanego obróbce cieplnej na korozję wżerową w 0,5 mol·dm-3 roztworze chlorku sodu o pH = 7,0. Na podstawie analizy oporów szumów elektrochemicznych potencjału i prądu (Rn) stwierdzono, że w omawianym środowisku większą odporność na korozję wżerową posiada stop magnezu o strukturze pierwotnej w porównaniu ze stopem ujednorodnionym i przesyconym. Wyniki te zostały również potwierdzone przez wartości potencjałów przebicia warstw pasywnych obydwu badanych stopów, określone z potencjodynamicznych krzywych polaryzacji. Słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja lokalna, szumy elektrochemiczne Application of the electrochemical noise technique to evaluate the infl uence of microstructure on the corrosion resistance of AZ91 alloy Corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy in two microstructural states, namely as cast and heat-treated, has been investigated in 0,5 mol·dm-3 NaCl solution at pH = 7,0 using the electrochemical noise technique. To evaluate corrosion resistance of the as-cast and heat-treated AZ91 magnesium alloy, the corresponding noise resistances (Rn) have been compared. It was shown that the heat-treated (homogenized and quenched) AZ91 alloy has lower corrosion resistance than the as-cast state. This conclusion was also supported by polarization measurements. Key words: magnesium alloys, localized corrosion, electrochemical noise ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Możliwość monitorowania różnorodnych procesów korozji zachodzących w metalach i ich stopach, powłokach ochronnych jak również względnie niskie koszty aparatury oraz możliwość prowadzenia badań bez polaryzacji z zewnętrznego źródła prądu sprawiły, że metoda szumów elektrochemicznych (EN) zyskała dużą popularność w ciągu ostatnich 20 lat [1-3[...]

Statystyczna ocena podatności stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową

Czytaj za darmo! »

Statystyczna ocena podatności stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową W pracy porównano podatność na korozję wżerową stopu magnezu AZ91 po odlaniu oraz stopu poddanego obróbce cieplnej, tj. ujednorodnie- niu i przesyceniu. Obróbka cieplna stopu AZ91 miała na celu rozpusz- czenie związku międzymetalicznego Mg 17 Al 12 (faza β) w roztworze stałym aluminium w magnezie (faza α). Badania korozyjne przeprowadzono w roztworze 0,1 mol·dm -3 chlorku sodu nasyconym wodorotlenkiem mag- nezu. Wykorzystując metody statystyczne wykazano, że wartości poten- cjałów przebicia warstw pasywnych oraz różnic pomiędzy potencjałami korozyjnymi a potencjałami przebicia są istotnie różne dla stopu AZ91 w zależności od jego mikrostruktury. Zarówno większe wartości poten- cjałów przebicia, jak i różnic pomiędzy potencjałem przebicia a poten- cjałem korozyjnym dla odlanego stopu AZ91 świadczą o jego mniejszej podatności na korozję wżerową w porównaniu ze stopem ujednorodnio- nym i przesyconym. Prawdopodobną przyczyną wykazanych różnic w po- tencjałach przebicia może być większa liczba defektów sieci krystalicz- nej w stopie AZ91 po obróbce cieplnej (struktura nierównowagowa) niż w odlanym stopie AZ91. Słowa kluczowe: stopy magnezu, korozja lokalna, potencjał przebicia, ana- liza wariancji The statistical evaluation of susceptibility of AZ91 magnesium alloy to pitting cor- rosion In this paper susceptibilities to pitting corrosion of the as-cast AZ91 magnesium alloy and the homogenized and quenched AZ91 alloy were compared. The heat treatment of AZ91 alloy, i.e. homogenization, resulted in dissol[...]

 Strona 1