Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"BEATA POŚPIECH"

Rola nowoczesnych technologii hydrometalurgicznych w procesie odzysku i separacji złota i platyny

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia hydrometalurgiczne procesy odzysku i separacji jonów złota(I)/(III) oraz platyny(IV) z chlorkowych i cyjankowych roztworów wodnych przy zastosowaniu ekstrakcji rozpuszczalnikowej oraz procesów transportu przez ciekłe i polimerowe membrany. This paper is a review of hydrometallurgical processes of recovery and separation of gold(I)/(III) and platinum(IV) ions from chloride and cyanide aqueous solutions by the solvent extraction and transport through liquid and polymer membranes. S. 344 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 słowa kluczowe: złoto, platyna, ekstrakcja cieczowa, procesy membranowe Key words: gold, platinum, solvent extraction, membrane processes Wprowadzenie. Złoto oraz platynowce należą do metali, w których wytwarzaniu technologie hydrometalurgiczne m[...]

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE HYDROMETALURGICZNE W PROCESIE ODZYSKU MIEDZI, NIKLU I KOBALTU Z KONKRECJI OCEANICZNYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu najnowszych hydrometalurgicznych metod wydzielania miedzi, niklu i kobaltu z polimetalicznych konkrecji oceanicznych. Podano przykłady procesów odzysku tych metali na drodze ługowania konkrecji za pomocą wodnych roztworów siarczanowych, chlorkowych i amoniakalnych. Porównano wydajność i selektywność zastosowanych procesów. Słowa kluczowe: konkrecje oceaniczne, nikiel, kobalt, miedź, ługowanie THE MODERN HYDROMETALLURGICAL TECHNOLOGY FOR RECOVERY OF COPPER, COBALT AND NICKEL FROM OCEANIC NODULES This paper is a review of hydrometallurgical processes for recovery of copper, cobalt and nickel from polymetallic manganese nodules. It was described the leaching metal values from ocean polymetallic nodules by the aqueous solution (sulphate, chloride, ammoniu[...]

Separation of silver(I) from photographic waste water by solvent extraction processes


  The solvent extraction of silver(I) ions from synthetic nitrates(V) solution and photographic waste water containing various ions as iron, sodium and potassium has been carried out. Cyanex 471X (triisobutylphosphine sulphide) was used as the extractant. The extrac- tion behaviour of silver(I) was compared with iron(III) ions. The influence of the nature of diluents on the selectivity extraction of silver(I) with Cyanex 471x has also been studied. Przeprowadzono ekstrakcję jonów srebra(I) z modelowego roztworu azotanów(V) i ścieków fotograficznych zawierających szereg innych metali, takich jak żelazo, sód i potas. W roli ekstrahenta użyto Cyanex 471X. Porównano ekstrakcję jonów srebra(I) i żelaza(III). Zbadano także wpływ charakteru rozpuszczalnika na selektywność ekstrakcji srebra(I) za pomocą Cyanex 471X. Key words: silver, iron, solvent extraction, photographic waste water Słowa kluczowe: srebro, żelazo, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, ścieki fotograficzne 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 457 (25 [...]

SELEKTYWNA EKSTRAKCJA KOBALTU(II) I LITU(I) ZA POMOCĄ KWASÓW FOSFOROORGANICZNYCH Z ROZTWORÓW PO ŁUGOWANIU ZUŻYTYCH BATERII LITOWO-JONOWYCH


  W artykule przedstawiono wyniki badań selektywnego wydzielania jonów kobaltu(II) i litu(I) w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej za pomocą kwasów fosforoorganicznych. W roli ekstrahentów użyto roztworów kwasu di(2,4,4‐trimetylopentylo) fosfinowego (Cyanex 272) oraz kwasu di(2,4,4‐trimetylopentylo)ditiofosfinowego (Cyanex 301). Porównano ich zdolności ekstrakcyjne i separacyjne w stosunku do jonów kobaltu(II) i litu(I) wydzielanych z roztworu modelowego odpowiadającego swoim składem roztworom uzyskiwanym w wyniku ługowania zużytych baterii litowo‐jonowych za pomocą 4 M HCl. Zbadano wpływ stężenia ekstrahenta, pH fazy wodnej oraz wpływ dodatku ekstrahentów solwatujących w postaci tlenku trioktylofosfiny (TOPO) i fosforanu tributylu (TBP) na selektywność ekstrakcji jonów Co(II) i Li(I). Słowa kluczowe: lit, kobalt, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, baterie litowo‐jonowe SELECTIVE EXTRACTION OF COBALT(II) AND LITHIUM(I) BY ORGANOPHOSPHORUS ACIDS FROM SOLUTION AFTER LEACHING OF SPENT LITHIUM‐ION BATTERY The paper describes the separation of cobalt(II) and lithium(I) ions in solvent extraction process by organophosphorus acids. Bis(2,4,4‐trimethylpentyl)phosphinic acid (Cyanex 272) and bis(2,4,4‐trimethylpentyl)dithiophosphinic acid (Cyanex 301) Dr Beata Pośpiech — Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Częstochowa. Rudy Metale R57 2012 nr 6 UKD 66.061.4:669.054.8: :621.355:669.25:669.884 were used as the extractants. It was compared efficiency and selectivity properties of these extractants in extraction process of cobalt(II) and lithium(I) ions from simulated solution of leach liquor solution after leaching of spent lithium‐ion battery by 4 M HCl. It was studied the influence of the extractant concentration, pH of aqueous phase and addition of solvating extractants in the form of trioctylphosphine oxide (TOPO) and tributyl phosphate (TBP) on the extraction selectivity of Co(II) and [...]

Hydrometalurgiczne technologie odzysku metali szlachetnych i nieżelaznych ze zużytych katalizatorów


  Przedstawiono przegląd zastosowań technologii hydrometalurgicznych do wydzielania metali szlachetnych i nieżelaznych ze zużytych katalizatorów, które stanowią potencjalne źródło wielu cennych metali. Do wyługowania tych metali stosuje się zazwyczaj kwasy nieorganiczne i wodę królewską. Roztwory wodne uzyskiwane w wyniku ługowaniu zużytych katalizatorów zawierają mieszaninę jonów różnych metali, np. platyny(IV), palladu(II), rodu( III) oraz niklu(II), manganu(II) i wanadu(V), które należy selektywnie wydzielić z roztworu. W tym celu można zastosować proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej za pomocą kwasów fosforoorganicznych, amin i oksymów w roli ekstrahentów. A review, with 17 refs., of hydrometallurgical methods for recovering Pt, Pd, Rh, Ni, Mn and V from spent catalysts. Obecnie obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na metale szlachetne, zwłaszcza platynowce, które mają ogromne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Szczególne znaczenie mają związki platyny i palladu, które są wykorzystywane do produkcji katalizatorów. Wysoki wzrost zużycia tych metali do wytwarzania katalizatorów spalin wynika m.in. z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń (tlenki azotu i węgla). W związku z tym, że baza surowcowa tych metali jest ograniczona, istnieje konieczność recyklingu materiałów odpadowych zawierających platynę, pallad, rod, a także inne metale nieżelazne, takie jak nikiel, mangan i wanad. Odzysk metali szlachetnych z wycofanych z eksploatacji katalizatorów wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań, korzystnych zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Technologie hydrometalurgiczne mają kluczowe znaczenie w odzyskiwaniu tych metali z surowców wtórnych. Współczesne technologie hydrometalurgiczne otrzymywania metali, do których należą procesy ługowania i klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz znane są od wielu lat i stosowane w praktyce przemysłowej. Umożliw[...]

Zastosowanie tlenku trioktylofosfiny do separacji jonów metali z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad selektywną separacją jonów metali z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą tlenku trioktylofosfiny (TOPO) jako ekstrahenta solwatującego. Roztwór modelowy zawierał jony żelaza(III), manganu( II), miedzi(II), kobaltu(II) i niklu(II) w roztworze kwasu solnego i chlorku sodu. W wyniku badań określono optymalne warunki ekstrakcji i transportu jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM). Wydajność ekstrakcji wzrastała ze wzrostem stężenia ekstrahenta. Procent ekstrakcji żelaza był porównywalny z ekstrakcją pozostałych metali obecnych w roztworze. Transport jonów żelaza(III) przez PIM z TOPO w roli przenośnika jonowego okazał się efektywnym procesem separacji. Zaobserwowano zależność szybkości transportu od stężenia kwasu solnego w fazie o[...]

Wykorzystanie technologii hydrometalurgicznych w procesie odzysku i separacji srebra

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań selektywnego wydzielania jonów srebra(I) z wodnego roztworu zawierającego jony cynku(II) i kobaltu(II) w procesie ekstrakcji cieczowej. W roli ekstrahentów użyto roztworów kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA), kwasu di(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowego (Cyanex 272) oraz kwasu di(2,4,4-trimetylopentylo)ditiofosfinowego (Cyanex 301). Porównano ich zdolności ekstrakcyjne i separacyjne w stosunku do jonów srebra(I) wydzielanych z mieszaniny azotanów(V). Najwyższą selektywność ekstrakcji uzyskano przy zastosowaniu roztworu D2EHPA w roli ekstrahenta. The paper describes the separation of silver(I) from aqueous solution containing zinc(II) and cobalt(II) ions by solvent extraction. Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA), bis(2,4,4-trimethylpenty[...]

 Strona 1