Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Sobczak-Piąstka"

Mosty - tradycja i nowoczesność


  14 - 15 maja 2012 r. w Bydgoszczy odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY - TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ zorganizowane przez Katedrę Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Council of Polish Engineers in NorthAmerica; Firmę GOTOWSKI Sp. z o.o.; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz; Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski; Kujawsko- Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika "Materiały Budowlane". Rudolf Modrzejewski (Ralph Modjeski) wybitny konstruktor mostów w Ameryce, nie bez powodu został patronem konferencji. W Bydgoszczy znajduje się bowiem most stalowy przez Wisłę noszący nazwę Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego. Uroczystość nadania tej nazwy odbyła się 15 maja 2008 r., a towarzyszyło jejMiędzynarodowe SympozjumMostowe oraz wystawa "Rudolf Modrzej[...]

Metoda badania jakości betonu w elementach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych DOI:10.15199/33.2017.05.14


  Ważnymelementemdiagnostycznymobiektówbudowlanych jest sprawdzenie stanu technicznego elementów żelbetowych, w tymbadanie jakości betonu.Wartykule zaproponowano wykorzystanie metod nieniszczących (nieinwazyjnych). Wpierwszej kolejności stosuje sięmetodę, która pozwala na określenie miejsc, w których może wystąpić jakaś destrukcja materiałowa. W drugiej kolejności wytypowane wcześniej miejsca bada się innymi metodami w celu ustalenia jakości betonu. Słowa kluczowe: jakość betonu, metody nieniszczące.Powszechne stosowanie betonu w budownictwie powoduje konieczność rozwijania metod diagnozowania elementów konstrukcyjnych wykonanych z tego materiału, gdyż zgodnie z ustawą Prawo budowlane istniejące obiekty budowlane muszą być poddawane przeglądom rocznym i pięcioletnim. Podczas tych przeglądów stosowaną dotychczas metodą jest przede wszystkim ocena wizualna. W przypadku dużych obiektów o konstrukcji złożonej, jak np. budynki wielkopłytowe, metoda wizualna może być przydatna jedynie w początkowej fazie przeprowadzania przeglądu.Wcelu ułatwienia profesjonalnej i obiektywnej oceny stanu technicznego obiektówbudowlanych,wartykule przedstawiono przykładow[...]

Niektóre aspekty projektowania betonu wysokowytrzymałego o niskim skurczu


  Beton wysokowytrzymały (beton wysokowartościowy, BWW) charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie powyżej 60 MPa. Produkowany jest z cementu o wysokiej wytrzymałości (klasy 52,5) oraz kruszywa łamanego ze skał o dużej wytrzymałości (np. granit, bazalt, sjenit). BWW umożliwia wykonywanie trwałych elementów o wyjątkowo dużej nośności i stosunkowo niewielkiej masie. Początki stosowania betonu wysokowytrzymałego związane są przede wszystkim z konstrukcjami struno- i kablobetonowymi. Na początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiła się nowa generacja betonów wysokowartościowych z dodatkiem pyłów krzemionkowych oraz superplastyfikatorów. Dzięki temu można było uzyskać tworzywa o bardzo dużej wytrzymałości,małej nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności oraz dużej mrozoodporności, co w efekcie doprowadziło do znacznie większej trwałości tego materiału. Pojawiły się jednak pewne problemy, gdyż zwiększenie wytrzymałości materiału, jego trwałości i urabialności może pogorszyć innewłaściwościmechaniczne i użytkowe, np. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie może łączyć się ze zwiększeniemkruchościmateriału i zmniejszeniemkrytycznych wartościmechaniki pękania, a lepsza urabialnośćmoże wiązać się z pogorszeniem trwałości betonu. Zwiększone zużycie cementu intensyfikuje zwykle skurcz. Problemskurczu poruszany jest w licznych publikacjach [1 ÷ 3]. Nadal jest to jednak problem dość często pomijany przy projektowaniu, np. masywnych elementów w konstrukcjachmostowych i przy zastosowaniu betonów wysokowytrzymałych. Cenne są więc publikacje, które opisują zjawisko skurczu oraz podają, jak projektować i wykonać mieszankę betonu o wysokiej wytrzymałości, aby ograniczyć niepożądane zjawisko skurczu. Istota projektowania i wykonania BWW Krajowe doświadczenia i osiągnięcia dotyczące zastosowania betonu o wysokiej wytrzymałości są nadal stosunkowo skromne. Klasyfikacja betonów jest najczęściej oparta na uzyskanej wytrzymałości na ściskanie, choć obecnie coraz[...]

MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Czytaj za darmo! »

W pierwszej połowie maja 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy, IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego "MOSTY - TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Andrzeja Rocha Dobruckiego. Organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki KonstrukcjiWydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP przy współudzi[...]

V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ DOI:

Czytaj za darmo! »

9 - 10maja br. odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im.RudolfaModrzejewskiegoMOSTY - TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ. Jej organizatorem był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, firmy GOTOWSKI Sp. z o.o., Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów [...]

Rewitalizacja mostu Baileya na rzece Ner w miejscowości Sobótka DOI:


  W artykule zaprezentowano przykład oryginalnego jednoprzęsłowego mostu Baileya na rzece Ner w miejscowości Sobótka (gmina Dąbie w województwie wielkopolskim), wybudowanego przez wojsko polskie na początku lat 80. XX w. z elementów pochodzących z okresu drugiej wojny światowej. Ta w założeniach tymczasowa przeprawa została poddana gruntownemu remontowi w okresie od lipca do października 2016 r. W efekcie powstrzymano postępującą w ostatnich latach degradację obiektu, który obecnie może być traktowany jako unikatowe dziedzictwo myśli inżynierskiej. Słowa kluczowe: przenośne mosty wojskowe, most Baileya, historia mostownictwa, remont mostu.Przenośny most kratownicowy Baileya został zaprojektowany w 1940 r. przez inżyniera Donalda Colmana Baileya i szybko znalazł zastosowanie militarne podczas II wojny światowej.Wporównaniu z wcześniej stosowanymi przez wojsko mostami, system Baileya cechowała prostota montażu [2], gdyż nie wymagał ciężkiego sprzętu ani specjalistycznych narzędzi. Poszczególne elementy mostu były lekkie i małe, co pozwalało przewozić je zwykłymi samochodami ciężarowymi [6]. Jednocześnie uzyskano konstrukcję dostatecznie wytrzymałą i stabilną, która przenosiła duże obciążenia. Modularna budowa pozwalała wznosić mosty o rozpiętości do 60 m w krótkim czasie [3]. Prototyp konstrukcji był gotowy w niecałe pięć miesięcy od jej opracowania. Po raz pierwszy most Baileya zastosowano w 1942 r. w Afryce Północnej, a rok później we Włoszech. Kluczową rolę odegrał on podczas forsowania Renu [4]. W latach 1941 - 1945 wyprodukowano elementy systemuBayleya omasie 4[...]

Awaria sufitu podwieszonego nad niecką basenu w luksusowym hotelu DOI:10.15199/33.2015.05.14


  W artykule przedstawiono analizę awarii sufitu podwieszonego znajdującego się nad basenem w luksusowym hotelu. Przedwykonaniemsufitu nie sporządzono projektuwykonawczego, awprojekcie budowlanymzaznaczono tylko obrys sufitu. Wiele organizacji inżynierskich postulowało wprowadzenie do Prawa budowlanego definicji projektuwykonawczego. Jednak te działania okazały się nieskuteczne. W artykule na przykładzie przedstawionej awarii wykazano, jakie skutki może spowodować brak odpowiedniego projektu wykonawczego. Słowa kluczowe: awaria budowlana, projekt wykonawczy.Z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że dokumentacja projektowa to zbiór rysunków i odpowiednich opisów przedstawiających obiekt budowlany, który ma powstać lub ulega zmianompo wykonaniu robót budowlanych. Dokumentacja ta obejmuje w ogólności: - projekt budowlany, zdefiniowanywustawie Prawo budowlane; - projekt wykonawczy zawierający zestaw rysunków i opisów służących do realizacji obiektu budowlanego i stanowiący w istocie uszczegółowienie projektu budowlanego. Obecne uregulowania prawne nie określają stadiów i części dokumentacji projektowej oraz opracowań kosztorysowych. Pozostawiają inwestorowi (zamawiającemu) i projektantowi swobodę w doborze nazw stadiów dokumentacji oraz opracowań kosztorysowych, a także ich zakresówmerytorycznych.Wyjątek stanowią: projekt budowlany i kosztorys inwestorski, których zakres spre- 42 usytuowanymi na przeciwległych końcach boiska przy ścianach (odległość ścian - ok. 44 m) z kratkami wylotowymi wzdłuż dłuższych ścian. Statyka legarów W ramach przeprowadzonych analiz sprawdzono statyczną pracę legarów drewnianych.Wnormie [2] i literaturze przedmiotu nie znaleziono bezpośrednich odniesień do pracy statycznej. Podczas certyfikacji podłóg powierzchniowo-elastycz[...]

Propozycja nowego modelu niezawodności realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych DOI:10.15199/33.2015.12.22


  Niezawodność procesów inwestycyjno- budowlanych jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inwestycji strategicznych pod względem np. bezpieczeństwa czy rozwoju i pozycji kraju na rynkumiędzynarodowym.Wiąże się to z planowaniem czasu trwania realizacji inwestycji, jej kosztem oraz jakością robót budowlanych. Analizując ryzyko sprawnego przeprowadzenia inwestycji, istotne i ważne jest określenie poziomu bezpieczeństwa realizacji w warunkach losowych wybranych zjawisk i zdarzeń. Bezpieczeństwo tomożna rozumieć wprost jako niezawodność procesu budowlanego, przy czymwydaje się, żemodel niezawodności tego procesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Głównymi zmiennymi losowymi procesu inwestycyjno-budowlanego są czas i cena.Współczesne, praktyczne metody projektowania tego procesu w niewielkim stopniu wykorzystują wiedzę dotyczącą losowości wielu zjawisk towarzyszących.Analizą probabilistyczną i oceną niezawodności procesów budowlanych zajmuje się intensywnie rozwijana nowa dziedzina wiedzy - niezawodność procesów budowlanych (lub/i inwestycyjno-budowlanych). W artykule przedstawiono nową metodę analizy niezawodności procesów inwestycyjno-budowlanych opracowaną przez analogię do analizy niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem tzw. wskaźnika niezawodności β [1, 2]. Proponowana metoda istotnie wzbogaca dotychczasowe rozważania (np. [3, 4]). Sposoby określania niezawodności konstrukcji W analizie niezawodności konstrukcji początkowo przyjmowano, że zmienne losowe są normalne i niezależne[...]

Kanał Bydgoski DOI:10.15199/33.2016.07.20


  Kanał Bydgoski to unikatowy w skali europejskiej obiekt inżynierski. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków. Wokresiemiędzywojennymkanał był uważany za najpiękniejszą i najsprawniejszą drogę wodną II Rzeczypospolitej. Rozwój Bydgoszczy w XVIII w. i na początku XIX w. mocno wiąże się z tym obiektem hydrotechnicznym.czyn- Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527) 57 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Fot. 3. Kanał Gliwicki [4] Photo 3. Gliwicki Channel [4] Fot. 2. Kanał Augustowski [4] Photo 2. Augustowski Channel [4] Fot. 1. Kanał Ogińskiego [4] Photo 1. Oginski Channel [4] Streszczenie. Kanał Bydgoski to unikatowy w skali europejskiej obiekt inżynierski. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków. Wokresiemiędzywojennymkanał był uważany za najpiękniejszą i najsprawniejszą drogę wodną II Rzeczypospolitej. Rozwój Bydgoszczy w XVIII w. i na początku XIX w. mocno wiąże się z tym obiektem hydrotechnicznym. Słowa kluczowe: śluzy z cegły palonej, sztuczna droga wodna, unikatowość. Abstract. The Bydgoszcz Channel is an unique engineering structure in Europe. It was entered in the register of monuments in 2006. The Bydgoszcz Chanel in the interwar period was regarded as the most beautiful and the most efficient waterway on the territory of the Second Polish Republic. Development of Bydgoszcz in the eighteenth century and early nineteenth century, strongly associated with this hydro-engineering object. Keywords: watergates of burnt brick, artificial waterway, uniqueness. Kanał Bydgoski Bydgoszcz Channel dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1)*) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1) DOI: 10.15199/33.2016.07.20 (Ar tykuł przeglądowy) ny śr[...]

Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2016.09.44


  W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem. Słowa kluczowe: dokumentacja projektowa budynku, braki, błędy, skutki.poziom 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: podhorec@utp.edu.pl Streszczenie. W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem. Słowa kluczowe: dokumentacja projektowa budynku, braki, błędy, skutki. Abstract. The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects. Keywords: design documentation of the building, shortages, errors, results. DOI: 10.15199/33.2016.09.44 Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego Causes of difficulties in the use of multi-family residential building dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam P[...]

 Strona 1  Następna strona »