Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DAMIAN DZIUK"

Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A. DOI:10.15199/33.2016.10.02


  Wartykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznychNAprodukowanych przezGórażdże Cement S.A. w świetle wymagań normPN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania. Słowa kluczowe: cement niskoalkaliczny, granulowany żużel wielkopiecowy, właściwości cementu, właściwości specjalne. Abstract. In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways.The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented. Keywords: low alkaline cement, ground granulated blast furnace slag, cement properties, special properties.Cementy o niskiej zawartości alkaliów są zalecane wszędzie tam, gdzie stosowane kruszywo jest potencjalnie reaktywne alkalicznie.Cementy niskoalkaliczneNA, np.CEMI42,5R-NA,CEMII/B-S42,5N-NA czy CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA, powodują obniżenie całkowitej ilości alkaliów w mieszance betonowej, co zapobiega negatywnym skutkom reakcji alkalia-kruszywo, tj. ekspansji i spękaniu betonu. Górażdże Cement S.A. ma w swojej ofercie handlowej bogaty asortyment cementów niskoalkalicznych NA, które spełniają wymagania normPN-EN 197-1 [6], PN-B-19707 [7] oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego [3, 4]. Reakcja alkaliów z kruszywami zawierającymi reaktywną krzemionkę (ASR) Niektóre rodzaje kruszywzawierają reaktywne formy kr[...]

Migracja jonów chlorkowych w betonie z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W)


  292 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 migracji jonów Cl- w głąb i transporcie jonów OH- do powierzchni betonu. Jony Cl- są najszybciej dyfundującymi jonami przez zaczyn cementowy [6, 7].Właściwie wykonane betony z dodat kami mineralnymi (żużel, popiół lotny) zazwyczaj wykazują wyższą odporność korozyjną na agresję chlorkową niż betony bez dodatków. Współczynniki dyfuzji chlorków w zaczynach na cemencie hutniczym CEM III są 10-krotnie mniejsze, natomiast w zaczynach na cemencie z dodatkiem 30% popiołu krzemionkowego - 3-krotnie mniejsze niż w zaczynie na cemencie portlandzkim CEM I [8]. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań odporności na przenikanie jonów chlorkowych przez beton z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego o składzie chemicznym spełniającym wymagania dla popiołu W według PN-EN 197-1 [3]. 2. Skład i właściwości badanych betonów Do wykonania mieszanek betonowych wykorzystano cement CEM I 42,5 R, popiół lotny wapienny z elektrowni (W) i popiół aktywowany przemiałowo (W+), piasek oraz naturalne kruszywo otoczakowe (żwiry). Skład chemiczny i właściwości fi zyczne cementu i popiołu stosowanego w badaniach zamieszczono w tablicy 1. Badaniu penetracji chlorków poddano 3 serie betonów. Wprowadzono popiół w ilości 20 i 33% w stosunku do masy cementu. Betony charakteryzowały się stałym stosunkiem w/s i stałą ilością spoiwa [spoiwo (s) = cement (c) + k · popiół; k = 0, 4]. Seria A i B to beto[...]

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie


  Zgodnie z PN-EN 197-1 [1], jako składniki główne cementu (powyżej 5,0%) mogą być stosowane dwa rodzaje popiołów lotnych - popiół krzemionkowy (V) o aktywności pucolanowej i popiół wapienny (W) o aktywności pucolanowo-hydraulicznej [1]. O ile popiół lotny krzemionkowy jest powszechnie stosowany w technologii cementu i betonu od wielu lat, o tyle stosowanie popiołu lotnego wapiennego (W) w składzie cementu niema dużej tradycji (jest stosowany w Bośni i Hercegowinie). Popiół lotny wapienny (W) może być składnikiem cementów portlandzkich popiołowych (CEM II/A, B-W), cementów portlandzkich wieloskładnikowych w mieszaninie z innymi dodatkami (CEM II/A, B-M) i cementów pucolanowych (CEM IV/A, B) [1]. Ten rodzaj popiołu lotnego, w porównaniu z powszechnie stosowanymi popiołami lotnymi krzemionkowymi (V), charakteryzuje się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi oraz zmiennym składem chemicznym i mineralnym. Głównymi składnikami krystalicznymi popiołu lotnego wapiennego są: kwarc; anhydryt; gehlenit; anortyt i CaOwolne. W przypadku podwyższonej zawartości związków wapniamogą tworzyć się także fazy charakterystyczne dla klinkieru portlandzkiego i granulowanego żużla wielkopiecowego: gliniany wapniowe, belit czy mellility. Są to aktywne składniki i w głównej mierze odpowiadają za właściwości wiążące popiołów wapiennych [2, 3]. Faza szklista (bezpostaciowa) w popiołach lotnych wapiennych różni się od fazy szklistej popiołów krzemionkowych, ale także pozytywnie wpływa na aktywność pucolanowo- hydrauliczną [2]. Wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań pokazały, że popiół lotny wapienny W może być cennym składnikiem cementów i spoiw mineralnych [4, 5]. Stwierdzono także, że aktywacja mechaniczna (zmielenie popiołu wapiennego) zwiększa jego aktywność hydrauliczno- pucolanową, co skutkuje poprawą właściwości wytrzymałościowych cementów i spoiw [4 - 9]. Wartykule zaprezentowanowyniki badań cementu portlandzkiegowi[...]

Mrozoodporność betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego


  Obecnie, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061 [1] oraz PN-EN450 [2], niemożna stosować popiołu lotnegowapiennego jako dodatku do betonu. Natomiast normy amerykańskie pozwalają na jego stosowanie, jeśli spełnia wymagania zawarte w ASTM C 618 [3]. Rozważając względy ekonomiczne i ekologiczne (emisja CO2, oszczędność surowcównaturalnych), należy przeanalizować możliwość stosowania wkraju popiołu lotnegowapiennegowprodukcji cementu i betonu. Jest to jednym z celówrealizowanego projektu Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego [4]. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów z dodatkiemtego rodzaju popiołu.Powstające naprężenia podczas zamarzania wody (zwiększenie objętości i ciśnienia osmotycznego) mogą powodować powstanie pęknięć [5, 6]. Obecność środków odladzających przyspiesza niszczenie betonu, powodując przede wszystkim odpryski na jego powierzchni. Zniszczenie betonu przez środki odladzające jest głównie natury fizycznej, natomiast procesy chemiczne odgrywają podrzędną rolę w procesie destrukcji [5, 7, 8].Woda nie zamarza w porach żelowych, gdyż są zbyt małe, aby powstały w nich trwałe zarodki lodu. Natomiast temperatura zamarzania wody w kapilarach zależy od ich średnicy - im mniejsza, tym niższa temperatura zamarzania.Wzwiązku z tymnajważniejszymczynnikiemwpływającym na mrozoodporność betonu jest jego przepuszczalność (zależna od stosunku w/s) oraz ilość i rozkład porów. Badania prowadzono na[...]

Cementy napowietrzające beton DOI:10.15199/33.2015.10.31


  W polskich warunkach klimatycznych mrozoodporność betonu jest jedną z głównych cech użytkowych kształtujących trwałość konstrukcji betonowych. Istnieje wiele rozwiązań i czynników technologicznych mających wpływ na mrozoodporność betonu. Najbardziej efektywnym ze stosowanych obecnie rozwiązań poprawy mrozoodporności betonu jest modyfikacja struktury porowatości matrycy cementowej przez wprowadzenie domieszki napowietrzającej do mieszanki betonowej. Wartykule przedstawiono sposób kształtowania mrozoodporności betonu przez poprowadzenie domieszki napowietrzającej z cementem, w przeciwieństwie do stosowanych rozwiązań dozowania domieszki in situ w węźle betoniarskim. Tematyka ta jest przedmiotem realizowanego programu badawczego w ramach projektu NCBiR pt. Innowacyjne cementy napowietrzające beton. Słowa kluczowe: cement, cementy napowietrzające beton, mrozoodporność betonu.Beton narażony jest na ekstremalne oddziaływania środowiska, przede wszystkim na agresję chemiczną, wilgoć i mróz. Odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie, zabudowanie oraz pielęgnacja zapewnia trwałość betonu w określonych warunkach jego eksploatacji [1].Do obiektówbudowlanych najbardziej narażonych na niszczące oddziaływanie środowiska należą mosty i wiadukty, betonowe nawierzchnie drogowe, chodniki i krawężniki drogowe, konstrukcje betonowe będące w kontakcie z wodą morską. Nieodporny na działanie mrozu beton jest bardzo często przyczyną wad i uszkodzeń konstrukcji budowlanych, których naprawa jest bardzo kosztowna i nie zawsze do końca skuteczna. Najczęściej występujące wady związane z brakiem mrozoodporności betonu omówiono w monografii [2]. Obszerna literatura przedmiotu oraz praktyka dowiodły, że beton wykonany z udziałem cementów wieloskładnikowych z dużą zawartością dodatków mineralnych (żużla wielkopiecowego i/lub popiołu lotnego krzemionkowego), pomimo lepszej szczelności, jest mniej mrozoodporny niż beton z cementem CEM I [3, 4]. Zg[...]

Cementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A. DOI:


  W artykule omówiono właściwości cementu i spoiw z klinkierem siarczanoglinianowym, a także hydraulicznych spoiw drogowych oferowanych przez Górażdże Cement S.A. Przedstawiono kierunki zastosowania tych produktów w budownictwie i geotechnice. Słowa kluczowe: cementy specjalne, klinkier siarczanoglinianowy, hydrauliczne spoiwa drogowe.Górażdże Cement S.A. jako znany producent cementu powszechnego użytku i specjalnych, wprowadził na rynek dwie nowe linie produktowe: - cementy i spoiwa z klinkieremsiarczanoglinianowym (CSA); - spoiwa dla szeroko pojętego budownictwa geotechnicznego. Produkty te są uzupełnieniem bogatej oferty cementów powszechnego użytku oferowanych przez Górażdże Cement S.A. i wychodzą naprzeciw wymaganiom rynku i budownictwa. Cementy specjalne z klinkierem siarczanoglinianowym W wyniku przejęcia przez koncern Heidelberg Cement grupy Italcementi, będącej jedynym europejskim producentem klinkieru siarczanoglinianowego (CSA), Górażdże Cement S.A. od 2017 r., współpracując z firmą Italcementi, oferuje 4 cementy specjalne na bazie klinkieru siarczanoglinianowego: - AliPre (zmielony klinkier CSA); - AliCem (cement CSA); - AliFlash (cement "szybkosprawny"); - AliEasy (zaprawa naprawcza). Klinkier CSA charakteryzuje się zupełnie odmiennym składem mineralogicznym (tabela 1) w porównaniu z klinkierem portlandzkim [3]. Konsekwencją tego jest inny przebieg reakcji hydratacji spoiw z jego udziałem [2]. Wefekcie możliwe jest otrzymanie cementów i spoiw o właściwościach, które w przypadku powszechnie stosowanych cementów portlandzkich są nieosiągalne [2, 4]. CementsiarczanoglinianowyAliCem zawiera klinkierAliPre i anhydryt w proporcji 4 : [...]

Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA) DOI:10.15199/33.2018.10.01


  Prace nad technologią produkcji klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego sięgają lat trzydziestych XX w. W praktyce budowlanej na szerszą skalę cementy zawierające klinkier wapniowo-siarczanoglinianiowy (CSA) stosowane są w Chinach, gdzie obecnie produkowane są w ilości ok. 2 mln t/r, a od przeszło trzydziestu lat są produktami znormalizowanymi [1, 7, 12].WPolsce cementy CSA nie były dotychczas powszechnie stosowane. Klinkier wapniowo-siarczanoglinianowy charakteryzuje się odmiennym składem chemicznym i mineralogicznym w porównaniu z klinkierem portlandzkim. Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego jest ye’elimite (C4A3$).Wkonsekwencji inny jest przebieg hydratacji spoiw z jego udziałem. Cechy charakterystyczne tych spoiw i cementu CSA, to: bardzo krótki czas wiązania (kilkanaście minut); bardzo szybki przyrost wytrzymałości wczesnych; mniejszy skurcz niż cementów zawierających klinkier portlandzki (przy odpowiednim doborze składników możliwe jest uzyskanie cementu bezskurczowego, a nawet wykazującego niewielką ekspansję) [6]. W artykule omówiono właściwości cementów i betonów na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego. Właściwości klinkieru i cementu wapniowo-siarczanoglinianowego Grupa cementów wapniowo-siarczanoglinianowych (CSA) obejmuje wiele rodzajów spoiw, które różnią się między sobą składem fazowym klinkieru (rysunek 1). Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego, w odróżnieniu od klinkieru portlandzkiego, jest ye’elimite (C4A3$). Porównanie składu fazowego klinkieru CSA ze składem klinkieru portlandzkiego przedstawiono w tabeli 1. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ jest znany jako kompleks Kleina, od nazwiska amerykańskiego badacza, który w latach sześćdziesiątych XX w. opisał ten związek jako źródło jonów glinianowych w reakcji powstawania etryngitu w technologii cementów ekspansywnych [8, 9, 12]. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ w reakcji z[...]

 Strona 1