Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Beata Zięba"

Rozwiązanie stanu ustalonego matrycowo-reaktancyjnego przekształtnika prądu przemiennego

Czytaj za darmo! »

W artykule zostało zaprezentowane rozwiązanie stanu ustalonego w trójfazowym matrycowo- reaktancyjnym przekształtniku częstotliwości prądu przemiennego (MRPC) za pomocą dwóch metod. Analityczno- numerycznej metody Galerkina polegającej na rozszerzeniu przestrzeni równań do dwóch zmiennych czasu oraz metody analitycznej z przekształceniem d-q. Rezultaty obliczeń zaprezentowane zostały na przykładzie MRPC o topologii typu boost i porównane z metodą numeryczną wbudowaną w programie Mathematica. Abstract. In a paper there are presented of steady state solution in three-phase matrix-reactance frequency converters (MRFC) using two methods. An analytical and numerical Galerkin’s method by extension the space of equations to two variables of time and analytical method of d-q transformation. The results of calculations are presented on the example of MRPC a boost topology and compared with numerically method embedded in the program Mathematica. (Steady-state solution of matrix reactance frequency converter) Słowa kluczowe: metoda analityczna, metoda numeryczna, matrycowo- reaktancyjny przekształtnik prądu przemiennego, niestacjonarne równania różniczkowe z okresowymi współczynnikami Keywords: analytical method, numerical method, matrix-reactance frequency converter, non-stationary differential equations with periodical coefficients Wprowadzenie Modelowanie matematyczne stanów ustalonych dla układów przekształtników sprowadza się do obliczania układów niestacjonarnych, tej postaci: (1) ( t ) ( t ) ( t ) dt dX( t )  A X  B , gdzie X(t) to wektor zmiennych stanu, A(t) macierz obwodu, a B(t) wektor wymuszeń. Metody opisu i analizy stanów ustalonych w układach przekształtnikowych najczęściej są uzyskiwane za pomocą symulacji w powszechnie stosowanych programach komputerowych z zastosowaniem standardowych metod numerycznych. W klasycznym podejściu modelowanie matematyczne przekształtników jest formowane w odniesieniu do pr[...]

Modelowanie matematyczne procesów w przekształtnikach prądu przemiennego za pomocą metody Galerkina i podwójnych szeregów Fouriera

Czytaj za darmo! »

W artykule została przedstawiona metoda analityczno-numeryczna przeznaczona do obliczeń stanów ustalonych w przekształtnikach prądu przemiennego, opisanych niestacjonarnymi i okresowymi równaniami różniczkowymi. Równania różniczkowe są rozszerzone o dodatkowe, niezależne zmienne czasu, odpowiadające różnym pulsacją w obwodzie. Aproksymacja rozwiązania jest otrzymana przy wykorzystaniu metody Galerkina, w której funkcjami bazowymi są podwójne szeregi Fouriera. Rezultaty obliczeń przedstawione są na przykładzie przekształtnika typu Boost. Abstract: This paper presents a numerical-analytic method intended for calculations of steady-state processes in AC/AC converters that are described by nonstationary and periodical differential equations. Differential equations are extended by an addi[...]

Mathematical modelling of matrix- reactance frequency converter described by nonstationary differential equations

Czytaj za darmo! »

This paper introduces a method for calculating steady-state processes in three-phase matrix-reactance frequency converters (MRFC) that are described by nonstationary periodical differential equations. An approximation of the solution is based on the use Galerkin’s method and an extension of differential equations of one variable of time to equations of two variables of time. The results of calculations for processes in a threephase MRFC with buck-boost topology are obtained in the form of a double Fourier series and compared with the numerical method. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę obliczania stanów ustalonych w trójfazowych matrycowo- reaktancyjnych przekształtnikach prądu przemiennego (MRFC), opisanych za pomocą niestacjonarnych równań różniczkowych. Aproksymacja rozwiązania jest otrzymana przy wykorzystaniu metody Galerkina i rozszerzeniu równań różniczkowych z przestrzeni jednej zmiennej czasu do dwóch zmiennych czasu. Rezultaty obliczeń przedstawione są na przykładzie trójfazowego przekształtnika MRFC o topologii typu buck-boost w formie podwójnych szeregów Fouriera i porównane z metodą numeryczną.(Modelowanie matematyczne przekształtników matrycowo- reaktancyjnych opisywanych niestacjonarnymi równaniami różniczkowymi) Keywords: AC/AC converters, matrix-reactance frequency converter, Galerkin’s method, extension of differential equations. Słowa kluczowe: przekształtnik prądu przemiennego, matrycowo- reaktancyjny przekształtnik prądu przemiennego, metoda Galerkina, rozszerzenie równań różniczkowych Introduction The subject of this article is a numerical method used to calculate steady-state processes in a three-phase matrixreactance frequency converter. MRFCs based on a matrixreactance chopper are used for both frequency and voltage transformations [1, 2]. These converters allow also the regulation of the magnitude of output voltages. The processes in a MRFC system are described by nonstationary differential e[...]

System CZIP-PRO nowe rozwiązania DOI:10.15199/74.2018.9.11


  Cyfrowe zabezpieczenia CZIP-PRO są polskim produktem opracowanym przez konstruktorów firmy Relpol S.A. przy współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. W urządzeniu zaimplementowane zostały niezawodne algorytmy i kryteria zabezpieczeniowe, w tym unikalne algorytmy zabezpieczeń ziemnozwarciowych. CZIP-PRO - co nas wyróżnia? Na szczególną uwagę zasługują dwa nowe rozwiązania, tzn. adaptacyjne zabezpieczenie konduktancyjne, pozwalające na skuteczne wykrywanie zwarć doziemnych o rezystancji przejścia na poziomie do 8 kΩ oraz selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego. Polska myśl techniczna oraz wieloletnie doświadczenie na rynku zabezpieczeń pozwalają na bardzo dobre rozumienie potrzeb oraz bliską współpracę z krajowymi operatorami sieci energetycznych. Jesteśmy gotowi sprostać indywidualnym rozwiązaniom, zapewniamy bezpośredni kontakt z konstruktorami, własny serwis oraz pełen zakres konsultacji i szkoleń. Rozwój produktu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi zapewnia aplikowanie nowoczesnych rozwiązań i unikalnych patentów. Jesteśmy liderem na polskim rynku w zakresie jakości tych urządzeń zarówno pod względem sprzętowym, jak i tym najważniejszym dla tego typu aparatury, czyli zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia wszelkich wymagań i kryteriów zabezpieczeniowych. Cechą wyróżniającą CZIP-PRO jest z pewnością również intuicyjność i łatwość obsługi. Jednym z podstawowych założeń cyfrowego zabezpieczenia CZIP-PRO (rys. 1) było zaprojektowanie jednego urządzenia dla wszystkich pól w rozdzielniach średnich napięć (z wyjątkiem automatyki SZR). Wyboru kompletnego pakietu funkcji przeznaczonych dla konkretnego pola dokonuje się z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. W jednym urządzeniu CZIP-PRO zostały predefiniowane nastawy pól i oprogramowanie dla wszystkich pól rozdzielni. Takie podejście w bardzo dużym stopniu skraca czas i upraszcza proces uruchomi[...]

Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów DOI:10.15199/48.2018.11.04

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele typów systemów pomiarowo - sterujących, które nadzorują pracę ważnych obiektów i urządzeń, np. związanych z produkowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej. Wiele z tych systemów instalowanych jest w miejscach trudno dostępnych np. w miejscach gdzie jest produkowana energia w elektrowniach wiatrowych. Tego typu systemy przygotowane są do automatycznej i samodzielnej pracy w trybie ciągłym. Nadzór nad poprawnością działania tych urządzeń możliwy jest za pomocą systemów klasy SCADA, które wykorzystują określone protokoły komunikacyjne w które są wyposażane urządzenia pomiarowo - sterujące. Coraz powszechniejsze staje się także wykorzystanie sieci lokalnych do nadzorowania pracy urządzeń w czasie rzeczywistym [1, 2]. Tego typu rozwiązania są znane już od wielu lat, jednak są to dość drogie systemy i w wielu przypadkach jest to przeszkodą w ich wdrażaniu przez wielu użytkowników. Spora grupa użytkowników jest zainteresowana wdrożeniem systemów o mniejszej funkcjonalności niż typowe systemy SCADA. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe które są dedykowane dla konkretnych urządzeń i zastosowań [3], są łatwe w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu, wykorzystują sieć Internet[4], technologie zgodne z IoT [5], urządzenia mobilne oraz nie są drogie. Technologie WWW od wielu lat obecne są w wielu gałęziach gospodarki, także w przemyśle [6, 7]. Możliwości współcześnie dostępnych rozwiązań pozwalają na budowanie aplikacji internetowych, które również mogą być wykorzystywane w zadaniach systemów pomiarowo - sterujących. W tym przypadku projektanci tego typu systemów muszą się zmierzyć z wieloma problemami związanymi z nawiązywaniem komunikacji z nadzorowanymi urządzeniami, przesyłaniem treści stron WWW do różnego typu urządzeń końcowych nie tylko komputerów PC, aktualizacją zawartości stron WWW, różną jakością połączeń sieciowych, bezpieczeństwem przesyłanych danych itp. W artykule zostaną omówione wybr[...]

Innowacyjne kryteria zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN w systemie CZIP-PRO DOI:10.15199/48.2018.11.12

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem urządzeń aparatury EAZ (Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa) jest eliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w sieciach średnich napięć i ochrona przed zagrożeniami porażeniowymi. Powszechnie stosowane w tych urządzeniach zabezpieczenia z grupy admitancyjnych [1] w dużym stopniu zapewniają bezpieczeństwo pracy w sieci i prawidłowo reagują na zakłócenia. Doświadczenia eksploatacyjne wskazują jednak, że w pewnych "trudnych warunkach" istniejące kryteria mogą być niewystarczające. Przykładem tego są zwarcia doziemne w obwodzie transformatora uziemiającego, które w praktyce traktowane są jako zwarcia na szynach zbiorczych. Nie są znane rozwiązania, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację wystąpienia doziemienia w polu transformatora potrzeb własnych i urządzeń przyłączonych do jego punktu gwiazdowego. Kryteria zerowoprądowe i zerowonapięciowe stosowane w tych przypadkach nie są selektywne, stąd w sieciach skompensowanych i z izolowanym punktem neutralnym działają tylko na sygnalizację i nie zapewniają pełnej ochrony obwodów pierwotnych rozdzielni od skutków zwarć doziemnych. W sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor może dojść nawet do wyłączenia transformatora zasilającego. Innym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach, generującym problem w działaniu zabezpieczeń ziemnozwarciowych jest wzrastająca liczba trudno wykrywalnych zakłóceń o rezystancjach przejścia przekraczających kilka tysięcy omów. Wiąże się to ze wzrastającymi latem rezystywnościami gruntów, co powoduje znaczące obniżenie się wartości sygnałów pomiarowych filtrów składowych zerowych napięcia oraz prądu. Wartości te mogą być bliskie błędów pomiarowych. Skuteczna detekcja zwarć wysokooporowych jest bardzo istotna ze względu na ryzyko porażenia ludzi i zwierząt, do którego może dojść również nieświadomie, nie koniecznie przez bezpośredni kontakt z częścią czynną np. zerwanym przewodem. W tych trudnych [...]

Reklozer ziemnozwarciowy dla sieci SN DOI:10.15199/74.2018.6.5


  W ostatnim czasie bardzo popularne w energetyce stały się urządzenia montowane w głębi sieci, komunikujące się z systemem nadzoru przy użyciu fal radiowych lub technologii GSM. Przykładem takich aparatów są reklozery, które są wprowadzane powszechnie do eksploatacji sieci SN. Reklozer w potocznym rozumieniu to urządzenie (z reguły napowietrzne), które może przerywać prądy obciążeniowe i zwarciowe oraz realizować funkcję automatyki SPZ. W typowych rozwiązaniach przyjęło się, że rolę łącznika w reklozerze pełni wyłącznik, co sprawia, że umieszczenie tak wyposażonego aparatu w głębi sieci jest równoznaczne z powtórzeniem właściwości pola liniowego rozdzielni SN. Urządzenia zabezpieczeniowe reklozerów czerpią sygnały pomiarowe zwykle z sensorowych czujników prądu i napięcia, rzadziej - z typowych przekładników. Wyłączeniowe funkcje typowego reklozera powodują wysokie koszty takiego urządzenia, które po uwzględnieniu aparatury pomiarowej i pomocniczej przekraczają często 50 tys. zł. Z wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych oraz z danych statystycznych jednoznacznie wynika, że ponad 70% wszystkich uszkodzeń w sieci dystrybucyjnej to zwarcia fazy z ziemią. Zgodnie z "Międzynarodowym Słownikiem Elektrotechniki" - zwarcia między jednym przewodem fazowym a ziemią w sieciach SN nazywane są doziemieniem [1]. Ich intensywność jest relatywnie duża, szczególnie w liniach napowietrznych. W ciągu roku na 100 km linii SN przypadać może od kilku do kilkunastu i więcej doziemień. Są one powodem różnych zjawisk niekorzystnie wpływających na pewność i jakość zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz znacząco wpływają na warunki ochrony przepięciowej linii i na poziom zagrożenia porażeniowego. Zwarcia z ziemią, w postaci niestabilnego łuku elektrycznego (zwarcia przerywane), mogą być powodem niebezpiecznych przepięć ziemnozwarciowych, których skutkiem może być utrata izolacji w innych miejscach sieci, przekształcając doziemienie w zwarcie m[...]

 Strona 1