Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Chorzelski"

Kryzys energetyczny nadchodzi

Czytaj za darmo! »

RZĄDY wielu krajów, ONZ oraz urzędnicy UE od dłuższego czasu zajmują się sprawą, tzw. efektu cieplarnianego. W trakcie długotrwałych badań stwierdzono, że wzrasta temperatura powierzchni Ziemi (mórz i oceanów również), a równolegle rośnie stężenie CO2 w atmosferze. Powiązano te dwa fakty, przyjmując za pewnik, że wzrost zawartości CO2, który jest gazem cieplarnianym, wpływa na wzrost temper[...]

Możliwość oszczędności energii elektrycznej w źródłach ciepła przedsiębiorstw ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

OSTATNIE lata dla przedsiębiorstw ciepłowniczych to ciągłe pasmo niepewności. Urzędnicy unijni i tzw. zieloni różnych odcieni forsują swoje wizje. Unia wprowadza przepisy, które w najbliższych latach zaczną obowiązywać i będą istotne dla całej branży ciepłowniczej. Ograniczenia emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki i azotu oraz pyłów to problemy, którym przyjdzie stawić czoło. Oczywiste jest, że należy dążyć do zwiększenia sprawności źródeł, używania paliw lepszej jakości, zwiększonego wprowadzania gazu, jako paliwa dającego niższą emisję CO2, NOx, związków siarki i pyłów, modernizacji układów odpylania. Natomiast często zapomina się o fakcie, że firmy ciepłownicze konsumują również energię elektryczną, która w warunkach krajowych jest produkowana z węgla. Branża energetyczn[...]

Wpływ zagrożeń wywołanych przez bakterie Legionella na sposób obliczeń instalacji i węzłów c.w.u.


  W artykule przedstawiono potencjalne zagrożenia powodowane przez obecność bakterii Legionella w c.w.u.. Omówiono zalecenia do projektowania instalacji c.w.u. mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozwoju tej grupy bakterii w instalacjach c.w.u.. W przykładzie obliczeniowym pokazano, że tradycyjny sposób projektowania instalacji, zwłaszcza wyposażonej w lokalowe instalacje cyrkulacyjne nie zabezpiecza instalacji przed rozwojem w niej bakterii Legionella. Zaproponowano inny sposób projektowania, który umożliwi zmniejszenie ryzyka rozwoju tych bakterii w instalacjach c.w.u.Wprowadzenie przepisów, których celem jest ograniczenie potencjalnych zagrożeń wywołanych przez bakterie Legionella, jest impulsem do zmian w sposobach projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej. Istotny jest zarówno dobór odpowiednich materiałów na instalacje, sposób obliczeń hydraulicznych, jak i możliwość poprawnej eksploatacji wykonanej instalacji. Istnieje około 50 gatunków bakterii Legionella. Występują one powszechnie w środowisku naturalnym człowieka. W sprzyjających warunkach (np. w instalacjach c.w.u., instalacjach klimatyzacyjnych) mnożą się bardzo szybko. Bakterie te potrafią przenikać do wnętrza organizmów jednokierunkowych i tam się rozmnażać. Ta zdolność utrudnia ich eliminację ze środowiska. Do zakażeń bakteriami Legionella dochodzi na skutek wdychania skażonego aerozolu (powietrze/woda). Występują trzy typy legionellozy: ● legionellozowe zapalenie płuc; ● gorączka Pontiac; ● ciężka postać pozapłucna. Brak jest jednoznacznych symptomów umożliwiających rozróżnienie legionellozy od zapalenia płuc. Leczenie utrudnia wspomniany fakt, że bakterie potrafią wnikać do komórek i tam się rozmnażać, a nie wszystkie antybiotyki mają zdolność wnikania do komórek. Najczęściej ofiarami zakażenia tymi bakteriami są osoby starsze, chore lub osłabione. Istnieją duże rozbieżności w danych na temat ryzyka infekcji, jak i śm[...]

Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: przenośne przepływomierze ultradźwiękowe, rozliczenia Streszczenie Wykonano analizę możliwości wykorzystania przenośnych przepływomierzy ultradźwiękowych do kontroli poprawności wskazań przepływomierzy stacjonarnych. Wykonano również analizę niepewności pomiarów w aspekcie wyeliminowania błędów grubych przepływomierzy stacjonarnych, używanych do rozliczeń. Keywords: portable ultrasonic fl ow meters, accounting Abstract An analysis is presented concerning possible use of portable ultrasonic fl ow meters to control the correctness of indications of stationary fl ow meters. The analysis includes the problem of measurement uncertainty in terms of eliminating large indication errors of the stationary meters used for energy accounting. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga - Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl **) Dr inż. Maciej Chorzelski - Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska,Politechnika Warszawska; maciej.chorzelski@is.pw.edu.pl Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym Control-Flow Measurements with Portable Ultrasonic Flow Meter KRZYSZTOF WOJDYGA*) MACIEJ CHORZELSKI**) CIEPŁOWNICTWO W WIELU polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz u dużych producentów ciepła zamontowane są na rurociągach o dużych średnicach przepływomierze stacjonarne (kryzowe, ultradźwiękowe). Wykonanie badań kontrolnych takich przepływomierzy jest w praktyce trudne. Wynika to z faktu, że przepływomierze badane są metodą wagową (PN-EN 24185:1999) lub metodą objętościową (PN-EN ISO 8316:1999). Przy natężeniu przepływu ok. 3 000 m3/h i czasie pomiaru 5 minut przez przepływomierz przepływa 250 m3 wody. Przy natężeniu przepływu ok. 1 000 m3/h i czasie pomiaru 5 minut przez przepływomierz p[...]

Badanie szczelności systemów ciepłowniczych


  Informacje zawarte w artykule, a dotyczące stosowanych w krajowych systemach ciepłowniczych metodach wykrywania nieszczelności, pochodzą z ankiet otrzymanych z przedsiębiorstw. Tą drogą pragniemy odwdzięczyć się oraz wypełnić obietnicę przekazania informacji o wynikach ankiety.1. Wstęp Nie ma instalacji idealnie szczelnej. To, czy zostanie ona uznana za szczelną, zależy od przyjętych arbitralnie wymagań. Ponieważ wraz ze wzrostem wymagań co do szczelności, rosną koszty wykonania, odbioru i kontroli takiej instalacji, projektanci i użytkownicy starają się wyważyć chęć uzyskania instalacji idealnie szczelnej oraz kosztu uzyskania takiej szczelności. Do tego należy dołożyć koszty związane z ryzykiem rozszczelnienia się instalacji. Jeśli analizowaną instalacją jest rurociąg zimnej, czystej wody, biegnący w terenie rolniczym lub leśnym, to ewentualne straty związane z rozszczelnieniem się rurociągu będą niewielkie. Niewielkie jest też prawdopodobieństwo, że nawet w przypadku pęknięcia rurociągu (maksymalna możliwa awaria) zginie lub ucierpi zwierzę lub człowiek. Gdy analiza dotyczy rurociągu lub sieci ciepłowniczej, biegnącej w mieście, rośnie prawdopodobieństwo znacznych szkód spowodowanych pęknięciem rurociągu, a możliwe są nawet śmiertelne poparzenia ludzi. Jeśli analizie poddamy rurociąg, np. z produktami ropopochodnymi, biegnący w terenie zurbanizowanym, koszty ewentualnej awarii znacznie rosną. Rośnie też gwałtownie możliwość wypadków śmiertelnych wśród ludzi. Zarządzenie ryzykiem w eksploatacji rurociągów można znaleźć w literaturze [4]. W celu minimalizacji wystąpienia dużych awarii (pęknięć) rurociągów, należy jak najwcześniej wykrywać miejsca potencjalnych awarii. Będą to miejsca nieszczelności, które, na skutek działania korozji i erozji, mogą doprowadzić do znacznych szkód, włącznie z pęknięciem rurociągu, jeśli nie zostaną wykryte i usunięte. Jednak, nawet niewielkie nieszczelności występujące w sieci powodują zna[...]

 Strona 1