Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz LASKOWSKI"

Diagnozowanie efektywności mechanizmu kodowania dla sieci bezprzewodowych

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest ocena efektywności zaimplementowanego mechanizmu kodowania sieciowego na komponencie sieciowym Atmel AVR Raven wykorzystującym stos protokołów IEEE 802.15.4/6LoWPAN. Implementacja mechanizmu kodowania sieciowego nastąpiła przy użyciu wbudowanego modyfikowalnego systemu Contiki na platformie sprzętowej firmy Atmel AVR. Etapem pośrednim, który umożliwił dokonanie implementacji mechanizmu było przeprowadzenie analizy metody kodowania sieciowego dla sieci ze stosem protokołów 802.15.4/6LoWPAN. Abstract. The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of network coding mechanism implemented on a network component that uses Atmel AVR Raven IEEE protocol stack 802.15.4/6LoWPAN. Implementation mechanism of network coding has been done in the environment and Contiki on the sample that is representative hardware platform Atmel AVR. (Diagnosis coding efficiency of network coding mechanism for wireless networks) Słowa kluczowe: diagnozowanie, kodowanie sieciowe sieci bezprzewodowe, stos protokołów. Keywords: diagnostics, network coding, wireless networks, protocol stack. Wstęp Obecnie eksploatowane złożone obiekty techniczne o strukturze sieciowej tj. sieci komputerowe są powszechnie wykorzystywane w licznych i różnego rodzaju organizacjach (przedsiębiorstwach). Zasadniczą zaletą środowiska sieciowego teleinformatycznego jest szeroka paleta usług, specyfikowanych adekwatnie do obszaru działalności organizacji, możliwa do zaoferowania poprzez transport (przesył) danych między terminalami końcowymi (tj. sensor, sonda, komputer PC, kamera monitoringu, itp.) a sieciowymi (tj. przełącznik, router, serwer, itp.). W ostatnich latach można zauważyć globalną ewolucję sieci bezprzewodowych począwszy od telefonów przez klawiatury komputerowe na głośnikach i mikrofonach skończywszy. Jeżeli tylko istnieje techniczna możliwość to unika się stosowania przewodów celem podążania za współczesnymi wymaganiami tj. mobilność i dos[...]

Pomiary szybkości transferu danych w sieciach operatorów komórkowych DOI:10.15199/48.2016.01.03

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii komórkowych pozwala na uruchomienie dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych dla szerokiego grona abonentów wyposażonych w terminale danych zwane popularnie smartfonami. W artykule przedstawiono analizę czynników warunkujących uzyskanie właściwego poziomu jakości świadczonych usług i gwarantujących satysfakcję użytkownika. Przedstawiono wyniki pomiarów dostępnej szybkości transmisji dla łącza w górę oraz w dół dla różnych standardów systemów sieci komórkowych z wykorzystaniem mobilnej aplikacji pomiarowej. Abstract. The development of mobile technology enables access to advanced multimedia services for a wide group of subscribers equipped with data terminals commonly known as smartphones. The article presents an analysis of the determinants influencing the possibility of achieving an appropriate level of quality of services and ensuring user satisfaction. The results of measurements of the available bit rate for uplink and downlink for a various systems of mobile networks with the use of the mobile measurement application are also presented. Measurements of bit rate of various GSM operators. Słowa kluczowe: sieci komórkowe, jakość transmisji danych, szybkość transferu. Keywords: cellular networks, quality of data transfer, transfer rate measurements. Wstęp Rozwój technologii komórkowych pozwala na uruchomienie dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych dla szerokiego grona abonentów wyposażonych w terminale danych zwane popularnie smartfonami. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości jest kluczowym parametrem warunkującym właściwą jakość świadczonych usług i gwarantującym satysfakcję użytkownika. Stąd też, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesne usługi multimedialne a jednocześnie stworzyć użytkownikowi możliwość porównania jakości usług QoS (Quality of Service) oferowanych przez poszczególnych operatorów prowadzi się pomiary jakości transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych. W li[...]

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej DOI:10.15199/48.2016.01.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę czynników determinujących niezawodność administratora sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem autorskiej metody AONC. Przedstawiona metoda została porównana z innymi obecnie stosowanymi metodami antropotechnicznymi, a jej zalety w ocenie niezawodności potwierdzone zostały zamieszczonymi w publikacji wynikami. Abstract. The article presents an analysis of the factors determining the reliability of IT network administrator with the use of AONC method. The presented method was compared with other currently used antropo-technical methods, and its advantages in evaluating the reliability has been confirmed by results posted in a publication. The factors determining the reliability of IT network administrator Słowa kluczowe: niezawodność, administrator, sieć teleinformatyczna. Keywords: reliability, system administrator, IT network. Wstęp Rozwój technik i postęp cywilizacji sprawiły, że społeczeństwo jest zasypywane wynalazkami, których głównym celem jest ułatwianie życia. Prym wiodą urządzenia oferujące usługi multimedialne. Realizacja tych usług z uwagi na ich złożoność wiąże się z występowanie różnych anomalii. Istotnym jest wykonanie analizy systemów oferujących usługi przy uwzględnieniu zasadniczych składowych procesu eksploatacji tj. człowiek (administrator, operator), obiekt techniczny (sprzęt, oprogramowanie) i środowisko (oddziaływania zewnętrzne i wewnętrzne). System zawierający te składowe zwany jest Systemem Antropo-Technicznym (SA-T, Rys.1). Rys.1. Uproszczony model SA-T [1] Ze względu na obszerność tematyki postanowiono zawęzić rozważania do rozważań wpływu człowieka. Z analizy dostępnej literatury i materiałów udostępnionych na recenzowanych stronach WWW wynika stwierdzenie, że brak jest opracowań przedstawiających specyfikację całościowego opisu ukierunkowanego na przedstawienie kompleksowej oceny administratora SA-T (tj. sieci teleinformatycznej). Dlatego też, uwzględniając liczność[...]

SPÓJNE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA W CHMURZE OPARTE NA STRUKTURZE FIZYCZNEJ I APLIKACYJNEJ DOI:10.15199/13.2019.6.4


  Obecnie rośnie liczba różnego typu usług sieciowych charakteryzujących się zmiennych w czasie zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Podążając za spełnieniem oczekiwań w zakresie krótkiego czasu realizacji usług wykorzystuje się przetwarzanie danych w rozproszonych strukturach sieciowo-systemowych (tzw. chmura, ang. cloud) z wykorzystaniem wirtualizacji. Nieustannie zwiększa się liczba "mocnych" maszyn sieciowych-serwerów o różnych dyslokacjach, stanowiących podstawowy komponent chmury. Przeniesienie fizycznych instancji przez korporacje w chmurę pozwala na oszczędność finansowe i logistyczne. Korporacje rozwijają banki danych, a inwestowanie w nowy sprzęt w dzisiejszych czasach jest zupełnie nieopłacalne i rzadko praktykowane. Stąd też, rośnie popularność techniki wirtualizacji, a co za tym idzie także przetwarzania w chmurze. Zagadnienia wirtualizacji, platform rozwojowych i aplikacji chmurowych są teoretycznie znakomicie ze sobą zintegrowane. Natomiast w praktyce rodzi się wiele problemów, które przez lata były sukcesywnie rozwiązywane. Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing, CC) pozwala na konsolidację środowisk danych źródłowych i wynikowych, zarówno pod kątem systemów operacyjnych, jak i aplikacji użytkowych. Wraz z usprawnioną dystrybucją aplikacji powstały centra usług związane z ich dostarczaniem. Usługi przetwarzania w chmurze realizowane są na wielu płaszczyznach przetwarzania danych. Jest to dostosowane do potrzeb zgłasznych zapotrzebowani, ponieważ nie wszyscy usługobiorcy poszukują gotowych rozwiązań. Klienci mogą dopasować usługi do własnych potrzeb. W zależności od zapotrzebowania i kadry IT mogą w dowolny sposób kreować własne zasoby wykorzystując rozbudowane platformy sprzętowo-programowe chmury. Administratorzy w wygodny sposób kontrolują zasoby, wykorzystując najlepsze narzędzia fokusowane na konkretne potrzeby. Na rynku istnieje wiele technicznych rozwiązań, od podstawowych związanych z wirtual[...]

Diagnostyka jakości transferu danych w procesie zarządzania sytuacją kryzysową

Czytaj za darmo! »

Sieci komputerowe są złożonymi obiektami technicznymi zawierającymi komponenty charakteryzujące się wysokim poziomem zaawansowania technicznego. Osiągnięcie gwarancji dotrzymania zadeklarowanego poziomu jakości oferowanej usługi wiąże się z koniecznością prowadzenia ciągłego w czasie procesu diagnozowania wybranych własności sieci. Open source’owe narzędzia i mechanizmy testowania sieci IP zapewniają pozyskiwanie wiarygodnych informacji o stanie sieci umożliwiając identyfikację zachodzących zjawisk adekwatnie do zmian przepustowości i opóźnienia Abstract. Summary: Computer networks are complex technical objects containing components characterized by a high level of technical sophistication. The achievement of the declared default guarantee the quality of service offered involves the need of continuous-time diagnosis of selected Web properties. Open source tools and mechanisms to ensure the testing of IP networks providing reliable information on the state of the network enabling the identification of phenomena adequately to changes capacity and delay. (Diagnostics the quality of data transfer in the management of crisis situation). Słowa kluczowe: sieć komputerowa, jakość usług, diagnostyka komputerowa, symulacja. Keywords: network, quality of services, computer diagnostic, simulation. 1. Wstęp Egzystencja ludzkość od początków swego istnienia jest związana z wieloma rodzajami zdarzeń zarówno bezpiecznymi jak i sytuacjami zagrożenia życia. Tworzą one zalążek sytuacji kryzysowych wynikających ze zdarzeń losowych lub zamierzonych ludzi i pozostałych elementów środowiska. [1] Zachowań tego rodzaju nie można w pełni kontrolować i przewidzieć, więc dąży się do minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji mogących być zalążkiem kryzysu przez oszacowywanie poziomu ich prawdopodobieństwa wystąpienia. Tego rodzaju przedsięwzięcia zawierają się w metodologicznym katalogu procedur opisujących rolę i zadania podmiotów administracji rządowej[...]

Identyfikacja stanu zdatności usług sieci bezprzewodowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii bezprzewodowych, a w konsekwencji usług oferowanych przez te technologie umożliwia wykorzystanie ich w wielu sektorach gospodarczych, niekiedy bardzo zróżnicowanych. Powstaje, więc pytanie jak określić wymagania eksploatacyjne dla każdego z tak odmiennych środowisk, w którym będą wykorzystywane oraz jak uchronić przesyłane dane przed ich utratą? Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu zdatności usług oferowanych przez technologie bezprzewodowe w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa utraty informacji. Abstract. The development of wireless technologies and, consequently, the services offered by these technologies can use them in many sectors of the economy, sometimes very different. The question is how to determine the performance requirements for each of such different environments in which they will be used and how to protect against loss the transmitted data? The aim of this study is to determine the airworthiness status of the services offered by wireless technologies in order to reduce the probability of loss of information. (Identification of suitability services for wireless networks) Słowa kluczowe: usługa, zdatność systemu, sieci bezprzewodowe, symulacja. Keywords: service, system suitability, wireless networks, simulation. Wstęp Na progu obecnego wieku, rozwój nowych technik i technologii oraz postęp cywilizacji sprawiły, że społeczeństwo jest zasypywane szeroką gamą kolejno wprowadzanych wynalazków, których głównym celem jest ułatwianie życia. Niezaprzeczalny prym wśród tych "cudów myśli i techniki" wiodą urządzenia oferujące zbiór licznych i wzajemnie powiązanych usług realizowanych w ramach różnego rodzaju systemów1. Przekazywanie i/lub transformacja informacji, zarówno między operatorem jak i obiektem technicznym (maszynami, robotami, stacjami sieciowymi, itp.), związane są z transportem danych przez terminale i interfejsy w stacjonarnych i mobilnych prostych i złożonych strukturach system[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w wybranych urządzeniach elektronicznych systemów bezpieczeństwa - badania wstępne DOI:10.15199/13.2018.8.1


  W okresie rozwoju cywilizacyjnego powszechne stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych w dużej i ciągle rosnącej liczbie zastosowań w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz zakładach przemysłowych jest czymś naturalnym [1]. Użytkowane urządzenia, realizując swoje podstawowe zadania, takie jak: wytwarzanie energii mechanicznej, cieplnej, bądź przetwarzanie energii elektrycznej, współdzielą przestrzeń środowiska elektromagnetycznego i oddziałują na siebie nawzajem również w sposób niepożądany. Zjawiska te nazywane są zaburzeniami elektromagnetycznymi i problemy ograniczania ich emisji oraz konstrukcji urządzeń z odpowiednim poziomem odporności na nie, określane są pojęciem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC - ang. ElectroMagnetic Compatibility) [1]. Mianem kompatybilności elektromagnetycznej określa się warunki dopuszczalne dla oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych pól elektromagnetycznych na pracę urządzeń elektronicznych oraz sprzętu zawierającego układy elektroniczne [2]. Niezbędnym warunkiem uzyskania kompatybilnego systemu radiokomunikacyjnego jest zagwarantowanie dwóch wariantów kompatybilności elektromagnetycznej: ● kompatybilność zewnętrzna - koegzystencja elektromagnetyczna urządzeń radiokomunikacyjnych z innymi urządzeniami oraz źródłami zakłóceń naturalnych i przemysłowych [3], ● kompatybilność wewnętrzna - koegzystencja elektromagnetyczna poszczególnych obwodów jednego urządzenia radiokomunikacyjnego (przy uwzględnieniu zakłóceń własnych w odbiornikach) [3]. Wzajemne oddziaływania urządzenia (systemu) i środowiska przedstawiono na rys. 1. Zobrazowano również oddziaływania wewnątrz danego systemu, które często mają charakter bardzo skomplikowany. Urządzenia elektroniczne powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania swoich podstawowych funkcji. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej jest złożonym problemem technicznym dla wielu projekt[...]

Implementacja komutatora obwodów wysokiej częstotliwości w komorze bezodbiciowej DOI:10.15199/13.2017.2.1


  W artykule przedstawiono wady i zalety klasycznych rozwiązań komutatorów obwodów w.cz. wykorzystywanych w laboratoriach EMC wyposażonych w komory bezodbiciowe. Zaproponowano nowatorskie rozwiązanie komutatora obwodów w.cz., dedykowane do wykorzystania w komorach bezodbiciowych, cechujące się brakiem wad, jakimi cechują się klasyczne rozwiązania dostępne na rynku (np. komutator OSP130), które wynikają z umieszczenia układów wykonawczych (przełączniki w.cz.) oraz układów sterowania układami wykonawczym w jednej obudowie. W artykule przedstawiono schemat blokowy zaproponowanego rozwiązania oraz przykładowe oprogramowanie sterujące pracą przełączników obwodów w.cz. W artykule przedstawiono także wyniki pomiaru efektywności ekranowania komory bezodbiciowej w miejscu instalacji przepustów przewodów koncentrycznych podłączonych do poszczególnych wyjść sensorów pomiarowych z zastosowaniem zaproponowanego rozwiązania komutatora obwodów w.cz.. Przedstawiono także analizę porównawczą wyników efektywności ekranowania komory bezodbiciowej z zastosowaniem proponowanego rozwiązania oraz klasycznych rozwiązań komutatorów w.cz. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, komutator obwodów w.cz., efektywność ekranowania.Najczęściej wykonywanymi badaniami przez współczesne laboratoria kompatybilności elektromagnetycznej jest zbiór badań polegających na pomiarze emisyjności urządzeń zasilanych energią elektryczną. W zakresie pomiaru emisyjności urządzeń wykonuje się pomiary poziomu zaburzeń promieniowanych oraz przewodzonych [1][2][3][4]. Większość tego typu badań wymaga specjalizowanego wyposażenia, do którego między innymi należą: ● Sensory pomiarowe: anteny, sieci sztuczne, cęgi absorpcyjne; ● Mierniki poziomu sygnałów wysokiej częstotliwości: odbiorniki pomiarowe, analizatory widma; ● Generatory w.cz.; ● Komutatory obwodów w.cz.; ● Komputer z oprogramowaniem sterujący procesem pomiarowym. Wyposażenie p[...]

 Strona 1