Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SIMKA"

Polerowanie elektrolityczne i pasywacja elektrochemiczna implantów z tytanu i jego stopów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu polerowania elektrochemicznego i pasywacji anodowej tytanu i stopu Ti6Al4V. Określono wpływ jednostkowego ładunku elektrycznego na gładkość powierzchni oraz wpływ warunków pasywacji elektrochemicznej na odporność na korozję tytanu i stopu Ti6Al4V. Stwierdzono, że zwiększenie jednostkowego ładunku elektrycznego poprawia jakość powierzchni. Wykazano, że polero[...]

Metody usuwania mocznika z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący metod usuwania mocznika z roztworów wodnych. Opisano metody stosowane powszechnie w praktyce przemysłowej, takie jak hydroliza mocznika oraz jego rozkład w złożu biologicznym. Przedstawiono także procesy usuwania mocznika z roztworów wodnych, które mogą być stosowane w małej skali, są stosowane w analityce medycznej lub są nadal w fazie badań l[...]

Wpływ pasywacji anodowej na odporność korozyjną stopu TI6Al7Nb w płynie fizjologicznym Ringera

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję stopu Ti6Al7Nb w symulowanym roztworze fi zjologicznym Ringera. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, Ti6Al7Nb, pasywacja anodowa Infl uence of anodic passivation of Ti6Al7Nb alloy on its corrosion resistance in Ringer’s physiological solution Investigations of the corrosion resistance of the Ti6Al7Nb alloy in Ringer’s simulated physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations the infl uence of the anodic passivation on corrosion potential, polarization resistance and corrosion current density have been determined. Keywords: co[...]

Anodic treatment of Zn-Ni alloy coatings in fluoride-containing alkaline solutions DOI:10.15199/40.2015.11.8


  Results of investigations on surface morphology (SEM), chemical composition (XPS) and corrosion resistance (LSV) of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The oxidation process was carried out in the baths which are solutions of sodium hydroxide and ammonium fluoride. On the basis of the realized investigations it was found that the conversion coatings consisting of oxides and hydroxides of zinc and nickel as well as the fluorides of the metals are formed as a result of anodic treatment of the Zn-Ni coatings. The best coatings, which are characterized by the fine-crystalline passive layer without any cracks, significantly improve the corrosion resistance. Keywords: zinc-nickel coating, Zn - Ni alloy, anodic oxidation, fluoride solution Anodowa obróbka powłok stopowych Zn-Ni w roztworach alkalicznych zawierających fluorki W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni (SEM), składu chemicznego (XPS) oraz odporności korozyjnej (LSV) anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni elektroosadzanych na podłożu stalowym. Proces utleniania prowadzono w kąpielach, które stanowiły roztwory wodorotlenku sodu i fluorku amonu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok Zn-Ni na ich powierzchni tworzą się powłoki konwersyjne składające się z tlenków i wodorotlenków cynku i niklu oraz fluorków tych metali. Najlepsze z nich charakteryzowały się drobnokrystaliczną warstwą pasywną bez spękań, która znacząco poprawiała odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoka cynk-nikiel, stop Zn-Ni, anodowe utlenianie, roztwór fluorkowy 1. Introduction Anodic oxidation of metals and alloys is a method of their surface layer modification, which can be used to improve corrosion resistance of the treated materials. As a result of the process, a conversion coating is formed, which most often has oxide character. In order to provide an effective corrosion[...]

Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję tytanu w symulowanym roztworze fi zjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, tytan, pasywacja anodowa Investigations of corrosion resistance of anodized titanium Investig[...]

Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania cynkowych powłok stopowych (Zn-Ni, Zn-Co, Zn-Sn), które mogłyby zastąpić antykorozyjne powłoki kadmowe. Morfologię i skład chemiczny powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w system mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Przeprowadzono także badania odporności korozyjnej w 5% roztworze NaCl metodą woltamperometrii liniowej. Stwierdzono, że najlepszym zamiennikiem powłok Cd mogą być powłoki Zn-Ni, które charakteryzują się podobną odpornością korozyjną. Powłoki Zn-Sn charakteryzują się bardzo porowatą strukturą, co wyklucza możliwość ich zastosowania jako powłok ochronnych dla stali. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoki stopowe zawierające cynk, powłoki alternatywne dla kadmowych, ką[...]

Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu elektroosadzania powłok stopowych nikiel-cynk z kąpieli chlorkowych na stali niestopowej St3S. Określono wpływ składu kąpieli oraz katodowej gęstości prądu na skład chemiczny i strukturę otrzymanych powłok. Stwierdzono, że zawartość jonów metali powłokotwórczych w kąpieli oraz ich wzajemny stosunek molowy istotnie wpływa na morfologię powierzchni powstałej powłoki. Zawartość niklu w powłoce wzrasta wraz ze zmniejszeniem stosunku stężeń Zn2+/Ni2+ w kąpieli, natomiast w zależności od wartości gęstości prądu parametr ten ma różny wpływ na zawartość Ni w stopie. Ni-Zn alloy was electrodeposited on a steel substrate from an aq. soln. of NiCl2, ZnCl2, NH4Cl and H3BO3 at 25°C and current d. 2-16 A/dm2 (total mol. concn. of Zn and Ni ions 0.5-1.5[...]

 Strona 1  Następna strona »