Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Gruszka"

Zastosowanie geosyntetyków przy drenażach boisk szkolnych typu orlik


  Applications of geosynthetics in schoolyards drainage systems Geosynthetic materials are widely used in engineering drainage applications. In this work some economic and qualitative aspects of applications of geosynthetics in schoolyards drainage systems are presented. Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z Exposé premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając na uwadze udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, ogłasza czwartą edycję programu pod nazwą "Moje Boisko - Orlik 2012". Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównymi celami programu są: - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora, - popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Koszt budowy boisk nie jest kosztem małym, ale wykorzystanie geotekstyliów do drenażu i zagospodarowania skarp obok tych boisk znacznie polepsza walory użytkowe i jakość boiska. W artykule przedstawiono boisko wybudowane na terenie Pszczyny, przy ul. Cieszyńskiej [...]

Charakterystyka nowoczesnych geosyntetyków wykorzystywanych w budownictwie przy drenażach i odwodnieniach


  Application of novel geosynthetics for drainage and water discharge in civil engineering The use of geosynthetics in construction at drainage and drainage systems brings many benefits. Proper selection of building materials using geosynthetics facilitates the construction and reduces the cost of implementing a construction project. 1. Funkcja drenażu i odwodnień W celu poprawy własności gruntu od lat stosowane są geosyntetyki , które w zależności zastosowania spełniać muszą odpowiednie funkcje, do których zaliczyć można: separację, filtrację, wzmocnienie, ochronę czy zabezpieczenie przeciwerozyjne. Jedną z ważniejszych funkcji stawianych w trakcie realizacji przedsięwzięcia inżynierskiego odgrywa dobrze wykonany drenaż i odwodnienie.Drenaż stosowany jest przede wszystkim w celu odwodnienia terenu wokół podziemnych części budynku czy budowli (na poziomie fundamentów). Można by pomyśleć, że jeżeli w trakcie prac wykop jest suchy to naszemu obiektowi nie grozi erozja i zawilgocenie. Należy pamiętać, że poziom wód nie jest stały i zawsze może się podnieść. Z tego też względu przy projektowaniu obiektów budowlanych zawsze należy uwzględniać drenaż. Jest to w szczególności uzasadnione w gruntach gliniastych czyli słabo przepuszczalnych. Dom posadowiony na gruntach silnie przepuszczalnych, ale na zboczu lub krawędzi skarpy, powinien być wyposażony w drenaż, ponieważ woda płynąca zboczem zatrzymuje się na jego ścianach fundamentowych [2]. Woda z drenażu może być odprowadzona do chłonnych studzienek. Do tej pory do wykonania drenażu wykorzystywano rury ceramiczne obsypywane żwirem [3]. W praktyce najczęściej stosowany jest drenaż opaskowy, zwany również otokowym lub pierścieniowym. Jest to sieć rurek drenarskich ułożonych wokół budynku wykonana zgodnie [...]

Zastosowanie geosyntetyków w budowie i zabezpieczaniu niektórych obiektów budowlanych. Część I: Zastosowanie geosyntetyków w budowie i zabezpieczaniu nasypów i skarp DOI:10.15199/60.2015.11.3


  Słowa kluczowe: erozja gruntu, skarpa, nasyp, geosyntetyk, materiały budowlane, georuszt, biowłóknina, humusowanie. Application of geosynthetics in building and securing some building objects. Part I: Application of geosynthetics in building and securing embankments and slopes The article presents the possibility of using geosynthetics for construction and protection of some buildings in the form of embankments and land. It has been found that the best materials useful for reinforcing embankments are geotextile, geogrids, the cellular geogrids, while in the case of steep slopes for greening are useful geomats and biomats. In the second part of the article will be presented comparative economic analysis of the costs in-curred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embank-ments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to tradi-tional solutions using tar paper and clay. Keywords : erosion of soil , slope , embankment , geosynthetic , building materials, geogrid, biononwoven, humus Wstęp Geosyntetyki to materiały budowlane, które w ostatnich latach bardzo upowszechniły się w naszym kraju. Dzięki znacznemu zainteresowaniu są stale udoskonalane i stosowane w coraz to nowszych rozwiązaniach. W związku z dynamicznym rozwojem gospodarki oraz wieloma inwestycjami drogowymi szeroko stosowane są przy budowie i remontach dróg i autostrad. Równie istotne jest użycie tego typu materiałów do przeprowadzania robót melioracyjnych. Urządzenia i budowle wodne są dość zaniedbane. Z tego też względu ich remonty, jak pokazują ostatnie katastrofalne w skutkach powodzie, są koniecznością. Mimo wielu zastosowań, wiedza na ich temat jest niedostateczna u wielu inżynierów, a literatura na ten temat jest dość skromna i trudno dostępna. Oczywiście największym źródłem informacji są materiały publikowane przez producentów, lecz nie są one całkowicie wiarygodne, ponieważ rzadko mówi s[...]

Analiza wybranych właściwości użytkowych folii dachowych. Cz. I DOI:10.15199/60.2015.12.4


  Słowa kluczowe: folie dachowe, promieniowanie UV, użytkowanie Analysis of selected functional properties of roof foils A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed foils and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and quantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes. Keywords: roof foils, UV radiation, exploitation Wstęp Bardzo dynamiczny rozwój produkcji tworzyw polimerycznych i ich olbrzymie zalety spowodowały, że zaczęto je szeroko stosować w różnych konstrukcjach inżynierskich. W związku z tym powstały nowe problemy, z którymi inżynierowie nie mieli dotychczas do czynienia. Zazwyczaj wraz z wprowadzeniem nowoczesnych metod produkowania pojawiają się nowe materiały budowlane, które mają ściśle określone zastosowanie. Wykorzystanie ich w sposób niewłaściwy może doprowadzić do niepożądanych problemów i związanych z tym dodatkowych kosztów. Z drugiej strony rozwój gospodarczy kraju stwarza potrzeby w perspektywie ulepszeń i ułatwień w przedsięwzięciach budowlanych, a co za tym idzie użycia nowych materiałów. Tworzywa polimeryczne, które pojawiły się po II wojnie światowej, wiodą dalej prym w tej dziedzinie. Laboratoria i instytuty badawcze na całym świecie prowadzą intensywne prace i tworzą nowe projekty możliwości ich zastosowania w przeróżnych konstrukcjach inżynierskich. Dzięki rozwojowi nauki i techniki oraz obecnym możliwościom produkcji i dostępem do nowych technologii, tworzywa polimeryczne osiągają coraz lepsze własności fizyczne, mechaniczne i hydrauliczne, znajdując coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa [1]. 1. Rozwój geosyntetyków w budownictwie Geosyntetyki, do których zaliczamy folie i membrany dachow[...]

Analiza wybranych właściwości użytkowych folii dachowych. Cz. II DOI:10.15199/60.2016.01.4


  Słowa kluczowe: folie dachowe, promieniowanie UV, użytkowanie Analysis of selected functional properties of roof foils A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed foils and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and quantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes. Keywords: roof foils, UV radiation, exploitation 4. Część doświadczalna Materiał badawczy podzielono na trzy próbki, każda po odpowiednim okresie działania czynników zewnętrznych (atmosferycznych): - próbka A to tzw. f[...]

Możliwości modyfikowania struktur płaskich geosiatek dzianych


  Flat geogrids used for the reinforcement of the ground constructions ensures even distribution of stresses. The openwork structure enables mutual penetration of soil grains connected with stoping in the mesh geogrid. Manufacture of knitted openwork grids on flat warp-knitting machines provides opportunities to modify their structure and mechanical properties, particularly the shape and size of meshes and the tensile strength both in the longitudinal and transverse direction. 1. Wstęp Geosiatki płaskie są strukturami, których prześwity są znacznie większe od otaczającego kruszywa. Geosiatki wytwarzane techniką dziewiarską tworzą najczęściej układ nitek pionowych i poziomych powiązanych ze sobą nitkami formującymi oczka dzianiny. Uzyskana tą techniką struktura pozwala na dostosowanie się jej do profilu podłoża i utrzymuje z nim kontakt w długim okresie czasu. Dostosowuje się również do znacznych lokalnych deformacji gruntu i profilu podłoża, wydłużając się bez obawy przerwania Możliwości modyfikowania struktur płaskich geosiatek dzianych Marek Perzyna, Iwona Gruszka WYROBY Przegląd - WOS 7/2013 37 ciągłości materiału, doskonale współpracując z gruntem i różnymi kruszywami, a kopiując teren utrzymuje z nim kontakt w długim okresie czasu. Geosiatki płaskie, podobnie jak komórkowe, służą do wzmocnienia słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienia górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Płaskie geosiatki dziane stosowane są również z powodzeniem jako zbrojenie nasypów i ziemnych konstrukcji oporowych oraz w celu zwięk[...]

Zastosowanie geosyntetyków w budowie i zabezpieczaniu niektórych obiektów budowlanych. Część II: Analiza porównawcza kosztów ponoszonych w trakcie wykonywania konstrukcji budowlanych przeznaczonych do wzmacniania i zabezpieczania nasypów oraz skarp z użyciem geosyntetyków DOI:10.15199/60.2017.01.3


  In the second part of the article presents a comparative analysis of the costs incurred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embankments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to traditional solu-tions using tar paper and clay. Keywords: erosion of soil, slope, embankment, geo-synthetic building materials, geo-grid, bio-non-woven, humus Wstęp W pierwszej części artykułu zaprezentowano możliwość wykorzystania geosyntetyków do budowy i zabezpieczania niektórych obiektów budowlanych w postaci nasypów i gruntów, stwierdzając, że najlepszymi materiałami przydatnymi do wzmacniania nasypów są geotkaniny, geosiatki, georuszty oraz geokraty komórkowe [4]. Z kolei w przypadku stromych skarp do ich zazielenienia przydatne są geomaty i biomasy [4]. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona analiza porównawcza kosztów ponoszonych w trakcie wykonywania konstrukcji budowlanych przeznaczonych do wzmacniania i zabezpieczania nasypów oraz skarp z użyciem geosyntetyków z analogicznymi konstrukcjami realizowanymi według tradycyjnych rozwiązań przy użyciu papy i gliny. Ogólne koszty wykonania wyżej wymienionych konstrukcji budowlanych obejmują [3]: - koszty związane z budową nasypu zbrojeniowego, - koszty ponoszone na powierzchniowe wzmocnienie skarpy. 1. Analiza kosztów budowy nasypu zbrojonego W porównaniu do tradycyjnych metod wykonawczych, z zastosowaniem murów oporowych lub skarp o nachyleniu zboczy zbliżonym do kąta stoku naturalnego, nasyp wykonany według metody wykorzystującej geotekstylia jest tańszy i szybszy w wykonaniu [4]. Ażeby zweryfikować to stwierdzenie, przeprowadzono analizę kosztów wykonywania nasypu obydwoma metodami. Do symulacji kosztów przyjęto nasyp wybudowany w terenie otwartym o wysokości 5 m, długości 100 m i szerokości korony 10 m, znajdujący się przy drodze jednopasmowej z poboczem. Program ten został opracowany według polskich norm [...]

Ocena siatek dzianych służących jako warstwa zbrojąca w systemie ocieplenia budynków na styropianie firmy Sempre z Bielska-Białej DOI:10.15199/60.2017.12.2


  Przedmiotem badań było sprawdzenie odporności na uderzenie i nasiąkliwości siatek stosowanych do ociepleń budynków. Do badań użyto siatek: - firmy Proxim o masie powierzchniowej 145 g/m2 i 165 g/m2, - firmy CB o masie powierzchniowej 145 g/m2, 160 g/m2, 335 g/m2, 500 g/m2, - firmy Helico o masie powierzchniowej 150 g/m2 w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i zielonym. Siatki te badano z wykorzystaniem klejów cementowych i warstw siatek przedstawionych w tabeli 1. 2. Aparatura W badaniach wykorzystano następującą aparaturę: - waga laboratoryjna, - narzędzia tynkarskie, - styropian o grubości 5 cm, - kule wzorcowe, - zbiornik z wodą z kranu. 3. Metodyka pomiarów 3.1. Odporność na uderzenie (test kuli) Prace nad badaniem odporności na uderzenia z udziałem różnych siatek do ociepleń zaczęto od przygotowania próbek. Z płyty styropianowej o grubości 5 cm oraz z badanych siatek wycięto kwadratowe fragmenty o długości boku 50 cm. Na pły[...]

Dobór farb do ścian i sufitów DOI:10.15199/33.2016.12.01


  W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dekoracyjno-ochronnych, jakimi są farby ceramiczne na przykładzie produktu SEMPRE CERAMICMAT. Słowa kluczowe: dobór farb, farba do ścian.Kryteria decydujące o wyborze odpowiedniej farby do ścian i sufitów zależą od indywidualnych upodobań klienta lub malarza i zmieniają się wraz z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz oraz rozwojem technologii, a także od właściwości, które chcemy osiągnąć. Wprzeszłości farby wewnętrzne oferowane były jako suche mieszanki, do których dodawano odpowiednią ilość wody w miejscu prowadzonych prac. Spoiwemtych farb byłowapno i kazeina. Mieszano je z pigmentami nieorganicznymi imączką wapienną. Obecnie produkty takie znajdują ograniczone zastosowanie. Głównie stosuje się je do dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych. Poprawiają estetykę zawilgoconych pomieszczeń, ale tylko na krótki okres. Są łatwo usuwalne z podłoża. Ponadto ze względu na porowatą strukturę nie ograniczają dyfuzji pary wodnej. Rozwój technologiczny produkcji farb i tynków cienkowarstwowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat sprawił, że znacznie zmieniły się właściwości tych wyrobów [1]. Współczesne farby produkowane są z wykorzystaniem dwóch podstawowych grup spoiw: ● polimerowego na bazie kopolimeru akrylanu n-butylu i styrenu bądź kopolimeru estru kwasu akrylowego imetakrylowego [2]; ● silikatowego (szkło wodne). Farby wewnętrzne do wymalowań dekoracyjnych to wyroby jednokomponentowe zawierające spoiwo w postaci dyspersji organicznej. Na etykietach znajdujemy określenie farba akrylowa lub lateksowa, które zazwyczaj dotyczą wyrobów zawierających dyspersję akrylową, przy czym w farbie lateksowej jej zawart[...]

Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz DOI:10.15199/33.2018.12.06


  3]: 1) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 2) SEMPRE Farby Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: igruszka@ath.bielsko.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie namokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiemkontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych. Słowa kluczowe: farba lateksowa; farba akrylowa; wskaźnik przydatności użytkowej; odporność; trwałość. Abstract. The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance ofwet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The mul[...]

 Strona 1